Kosmos frigörelse

KOSMOS FRIGÖRELSE

Maria Bertrams kanalisering av det Högre Jaget, 4 april 2017

INNEHÅLL

Mänskligheten har tappat bort sin sanna historia / Jätteskeletten / Människans kosmiska ursprung / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Förbindelsen med det Högre Jaget / Desinformation om människans ursprung / Manipulationen av Jordens befolkning / Makteliten är också manipulerade / De två ursprungliga destruktiva krafterna / Den destruktiva vita manliga energin / Artificiell intelligens och transhumanism / Den destruktiva svarta kvinnliga energin / Köttätande / Ju större gudomlig sanning, desto större försvarsmekanism / Vacciner / De två krafternas marionetter / Kosmos frigörelse / Vakna upp ur manipulationen / Ha en sund urskiljningsförmåga

BAKGRUND

Maria Bertram – medium, andlig vägledare och healer – har under tio års tid kanaliserat budskap från bland annat Gudomliga Medvetandet (Gud), Moder Jord, naturväsen, änglar, mästare och upplysta civilisationer i och utanför vårt Kosmos.

I samarbete med ett nätverk av utomjordiska civilisationer och upplysta mästare har hon kontinuerlig arbetat med Jordens och Kosmos energiutveckling. Hennes make Manne har fungerat som assistent vid kanaliseringarna och publiceringarna av dessa.

Denna kanalisering är en stor nedladdning av kosmisk information om mänsklighetens förlorade ursprung, och om hur situationen på Jorden idag hänger samman med en kosmisk kamp mellan destruktiva och positiva krafter, som nu har fått sin upplösning.

I kanaliseringen berättar Marias och Mannes gemensamma Högre Jag om hur vi som mänsklighet tappat kontakten med vårt ursprung, både när det gäller Jordens historia och människans kosmiska och gudomliga ursprung. Kanaliseringen tar upp hur vi som mänsklighet genom yttre manipulation har kunnat hamna så otroligt långt ifrån vårt Sanna Gudomliga Jag, och helt tappat kontakten med Jordens sanna historia.

I texten presenteras de två ursprungliga destruktiva krafterna från bortom vårt Kosmos som har infiltrerat Kosmos och Jorden, och som all annan manipulation av mänskligheten härstammar från, nämligen den destruktiva versionen av den vita manliga energin och den destruktiva versionen av den svarta kvinnliga energin. Det här är information som så vitt vi vet aldrig tidigare gjorts tillgänglig för mänskligheten.

Makteliten på Jorden, och alla de destruktiva civilisationer och väsen som manipulerat mänskligheten genom historien, har fungerat som marionetter för någon av dessa två krafter. I texten får vi flera slående exempel på hur dessa krafters infiltration av Jorden har påverkat vårt samhälle och vår civilisation.

Kanaliseringen är en mycket kraftfull ögonöppnare, samtidigt som delar av den kan vara obehagliga och provocerande att läsa. Men det enda sättet för mänskligheten att nå ett högre medvetandetillstånd är att först lyfta upp sitt inre mörker till ljuset för att få syn på det, och sedan kunna påbörja helandeprocessen. Det Högre Jaget berättar också om en glädjande avgörande kosmisk händelse som nyligen skett kopplat till dessa krafter.

När du läser kanaliseringen är det viktigt att du känner till bakgrundsinformation om den manliga och den kvinnliga energin. I tidigare kanaliseringar och publikationer har Maria och hennes make Manne berättat om den rena manliga energin och den rena kvinnliga energin. De är de två ursprungliga energipolariteterna – yin och yang – som driver utvecklingen framåt i Kosmos och på Jorden, och som tillsammans bildar den mest fulländade energibalansen – den Högsta Gudomliga Kärlekskraften.

Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, födelse, expansion, ande, hög frekvens, teknologi, intellekt, aktivitet, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, död, regression, materia, låg frekvens, magnetism, medialitet, närvaro i nuet och Jorden. Men om en av dessa krafter inte balanseras tillräckligt av sin motsats så utvecklas en destruktiv version av den, och det är om dessa obalanserade och destruktiva versioner av den manliga och den kvinnliga energin som den här kanaliseringen handlar om.

KANALISERINGEN

MÄNSKLIGHETEN HAR TAPPAT BORT SIN SANNA HISTORIA

Människorna på Jorden har väldigt begränsade kunskaper om sin egen historia. Människan har totalt tappat bort den sanna historien om Jorden och mänsklighetens utveckling längs vägen. Den historieundervisning som sker idag i skolorna bygger på fullständigt felaktig information, missförstånd och även rena lögner. Mänskligheten kommer att bli tvungen att börja om från början för att på nytt lära sig om sin egen historia och planetens uppkomst och utveckling.

Det har börjat cirkulera alternativ information om mänsklighetens historia som inte varit känd tidigare, och den informationen är till viss del sann. Vissa fragment är sanna, blandat med vissa felaktigheter och missförstånd, och tyvärr även en viss del planterad desinformation. Det här gör att det blir en väldigt stor förvirring. Det mest tillförlitliga sättet att få kunskap om mänsklighetens och Jordens historia är att koppla upp sig mot någon av de otaliga eteriska informationsdatabaser som finns i vårt Kosmos. Det finns en sådan informationsdatabas här på vår Jord. Den kan man koppla upp sig mot under Sfinxen i Egypten. Men det är enbart själar som har nått en viss nivå i sin andliga utveckling som har förmågan att koppla upp sig mot den.

Efter övergången till den Nya Tidsåldern så kommer mänskligheten äntligen att få tillgång till sin sanna historia. Inledningsvis kommer de mest utvecklade själarna på Jorden att koppla upp sig mot Informationsdatabasen på Jorden och kanalisera ner information som de sedan sprider vidare, för att kunna ge mänskligheten en så detaljerad och korrekt bild av sin historia som möjligt. Men på sikt, i takt med att mänsklighetens energinivå höjs, så kommer alla människor på Jorden att kunna koppla upp sig mot den.

Det är en väldigt komplex historia med väldigt många faktorer som har samverkat för att skapa den situation som har uppstått på Jorden idag. Det här är ingenting jag kan ge en översikt av här, utan all den informationen kommer att uppdagas bit för bit, i den Nya Tiden. Många människor med god kontakt med sin intuition bär redan på vissa pusselbitar inom sig, men för att kunna lägga hela pusslet behöver man få tillgång till Informationsdatabasen där hela bilden finns samlad. Det kommer ta lång tid för mänskligheten att kartlägga sin egen historia och förstå vad det är som skett – hur och varför – och också att lära sig om människans ursprung, vilket även det är en väldigt komplex berättelse.

JÄTTESKELETTEN

Ett exempel på ett missförstånd som florerar idag handlar om de ”jätteskelett” som grävts upp på olika platser på Jorden. Det framställs ofta som att alla dessa är kvarlevor från en enda jättecivilisation som vandrat på Jorden. Sanningen är betydligt mer komplex än så, eftersom det har levt en enorm mängd olika folkslag och civilisationer på vår Jord, genom Jordens historia. Ett antal av dem har varit jättecivilisationer. Det har varit både högt utvecklade och lägre utvecklade civilisationer. Det har både varit civilisationer som har bidragit till mänsklighetens medvetandehöjning, och civilisationer som manipulerat mänskligheten för sina egna syften. Vissa av dem har haft en högre teknologisk utvecklingsnivå medan andra har haft en lägre teknologisk utvecklingsnivå. Det vill säga det finns kvarlämningar från en mängd olika jätteraser och givetvis även mängder av andra civilisationer, folkslag och själar som har besökt Jorden och levt på Jorden under olika tidsepoker, och som har påverkat Jordens historia på olika sätt.

[Kring sekelskiftet publicerades fortfarande fynden av jätteskelett i de stora dagstidningarna (se collage nedan). Saint Paul Globe (24 jan, 1904) rapporterar exempelvis om ett skelett som grävts upp i Nevada som är över 3,3 meter högt. New York Times (4 maj, 1908) rapporterar om en ”begravningsplats för en jätteras” i Mexiko med över 200 skelett som alla är över 2,5 meter höga. Det största av dem är från Austin, Texas och beskrivs i The Coconino Sun (11 juli, 1919) som ca 5,5 meter högt och vars kropp uppskattas ha vägt ca 1000 kg. Andra artiklar beskriver fynd av jättekranier med omänskliga fysiska drag, bland annat ett enda ögonhål i pannan (”cyklop”), två horn på huvudet, eller dubbla tandrader. Makteliten har på ett effektivt sätt konfiskerat och gömt undan alla dessa exceptionella fynd och idag råder det total ”media blackout” i ämnet och det är som att dessa fynd och artiklar aldrig existerat, vilket gör att de flesta aldrig ens hör talas om jätteskeletten.]

Nyhetsartiklar om jättekranier, jätteskelett och jättemumier i stora
dagstidningar från decennierna kring sekelskiftet. Nyheter som idag raderats
ut från mänsklighetens kollektiva medvetande och historieskrivningen.

Det finns fortfarande en otrolig mängd begravda arkeologiska kvarlämningar runt hela Jorden som ännu återstår att upptäckas av mänskligheten – på Jordens yta, under jord, och ännu längre in mot Jordens mitt. Det finns mängder av städer, byggnader, rymdskepp och annan energiteknologi gömda både på och inuti Jorden. Det finns urgamla kvarlämningar som har miljontals år på nacken och som byggts av mycket högt utvecklade civilisationer och sedan har övergivits för att senare i historien bebos av civilisationer med lägre medvetandenivå och teknologisk nivå än de som ursprungligen byggde dem.

Men det är också viktigt att förstå att det inte finns fysiska spår av alla de olika civilisationerna, händelserna och epokerna som Jorden har gått igenom. Många av de högst utvecklade folken som levt på Jorden har haft förmågan och teknologin att ”städa upp efter sig”, det vill säga helt utradera spåren av sin vistelse på Jorden. Därför kan man inte helt förlita sig på de arkeologiska fynd och kvarlevor som finns på Jorden för att skapa sig en heltäckande bild av Jordens historia. Men allt detta kommer att uppdagas i och med att vi går in i den Nya Tiden och i och med att människan börjar få tillgång till informationsdatabasen under Sfinxen i Egypten. Ingenting kommer längre att ligga i det fördolda.

Även de som idag ger alternativ information om mänsklighetens historia saknar en övergripande bild av vad som faktisk skett på Jorden. All information som idag sprids om mänsklighetens sanna historia är enbart fragment. Ingen har egentligen hela bilden av historien. Ibland kan dessa fragment vara sanna. Ibland är de missförstånd av olika slag, och ibland är de också ren desinformation. Det vill säga det är en rejäl blandning av både det ena och det andra, och det kan vara svårt att urskilja vad som är vad. Men det finns som sagt ett stort antal arkeologiska fynd som kommer att lyftas upp till offentlighetens ljus och hjälpa mänskligheten med pusselbitar till sin planets historia. Avtäckandet av sanningen, och avtäckandet av mänsklighetens sanna ursprung, är en viktig del av övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.

Vissa grupper inom Makteliten har blivit lurade av de destruktiva väsen och civilisationer de samarbetar med, att tro att de härstammar från en av jättecivilisationerna som man hittat kvarlevor från och att de därför är ”utvalda” på grund av deras blodsband till detta jättefolk. Men att de som grupp skulle härstamma från denna civilisation är en mycket grov förenkling av verkligheten. Några få av dem har faktiska blodsband till vissa av dessa jättar, men det finns det många andra människor som också har på Jorden utan att känna till det.

MÄNNISKANS KOSMISKA URSPRUNG

Sanningen är att hela mänskligheten består av en blandning av en mängd olika människocivilisationer från Kosmos. Det föds dessutom kontinuerligt nya barn på Jorden som är en blandning, där den ene föräldern är från Jorden och den andre är från en högt utvecklad människocivilisation i Kosmos. Idag lever det flera miljoner barn på Jorden som till hälften har jordiskt ursprung och till hälften kommer från en annan kosmisk människocivilisation. De bor över hela jordklotet och föräldrarna har i regel en högre medvetandenivå än genomsnittet av mänskligheten. Den stora majoriteten av dessa jordiska föräldrar och deras barn känner inte till detta själva på medveten nivå.

Det finns olika metoder för att göra själva befruktningen, men det vanligaste tillvägagångssättet är att kvinnorna försätts i ett dvalaliknande tillstånd och tas upp på ett rymdskepp där deras ägg befruktas med sperma från en annan civilisation, och att kvinnornas minnen från händelsen sedan raderas med en särskild teknologi. Här är det viktigt att minnas att alla inblandade själar har på en högre nivå själva valt att delta i detta, för att bidra till höjandet av mänsklighetens medvetandenivå. Men tyvärr finns det även andligt outvecklade civilisationer som tar upp människor på sina skepp och tar ägg eller sperma och använder dem för genetiska experiment och genmanipulation, utan att ha bett de inblandade själarnas Högre Jag om lov.

De flesta av de Jordiska barnen som vi talar om här bär på unika gåvor som de utvecklar genom livet och många av dem har mycket speciella energier. Men det är också viktigt att förstå att inte alla barn på Jorden med speciella gåvor och energier har kommit till på det här sättet, utan enbart en mindre del av dem. Det här är en förberedelse för den Nya Tidsåldern som vi står inför, och ett sätt att höja Jordens energinivå. Det finns grupper av mer eller mindre upplysta civilisationer som har arbetat med att skapa den Nya Människa som nu håller på att växa fram på Jorden, och gett sin hjälpande hand på olika sätt. Man kan säga att människan på Jorden är som en perfekt blandning, och en unik version av många av de mänskliga civilisationer som finns i vårt Kosmos.

– Hur går det ihop med all den destruktivitet som mänskligheten på Jorden bär på, och att vi fullständigt håller på att förstöra vår planet?

Mänskligheten som den ser ut idag har nästan helt tappat kontakten med sin sanna natur och sitt Gudomliga Jag. Man skulle kunna uttrycka det som att mänskligheten ligger och sover i en dvala. I detta dvalatillstånd har mänskligheten gått vilse längs vägen och fastnat, och trasslat in sig i mängder av destruktivitet, och därmed varit mottagliga för yttre manipulation som fört dem ännu längre ner i den destruktiva spiralen. All den destruktivitet som mänskligheten ger uttryck för har ingenting att göra med hennes naturliga tillstånd. För att mänskligheten ska kunna öppna upp och utveckla sin sanna potential så måste hon vakna upp. Hon måste få ett andligt uppvaknande och slutligen nå upplysning. Det är den enda vägen för henne att få tillgång till sin sanna potential och sina unika förmågor.

ÖVERGÅNGEN TILL DEN NYA ANDLIGA TIDSÅLDERN

Inom de närmsta åren kommer extremt kraftfulla och renande energier att välla in över Jorden för att aktivera det slutgiltiga steget till övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och människornas andliga uppstigningsprocesser kommer på så sätt att aktiveras och nå en helt ny nivå. Egentligen befinner vi oss redan mitt i övergången till den Nya Tidsåldern, men jag pratar om när det stora avgörande steget mot Övergången sker. Då kommer enorma energivågor av dels gudomlig ljusenergi, och dels av gudomlig röd gudinneenergi att svepa in över Jorden. De här två energierna kommer att förenas och skapa den Nya Tidens Kärleksenergi, som kommer att transformera hela vår planet, och som kommer att transformera mänskligheten. De här energierna är mycket, mycket kraftfulla, och eftersom människorna har legat och sovit under så lång tid och tyvärr inte utvecklats på det sättet de skulle ha behövt så är det många som inte kommer kunna hantera de här energierna och inte kommer kunna följa med in i den Nya Tiden. Men för dem som är redo att stanna kvar och för Moder Jord så kommer det att bli ett gigantiskt lyft in i en ny tid, när det gamla dör och det nya föds. Civilisationen kommer att rasa och en ny tid och en ny civilisation kommer att födas. Ett nytt samhälle kommer att skapas här på Jorden, helt annorlunda mot det samhälle vi har här idag, med helt nya möjligheter och helt nya förutsättningar.

När människans ego släpper taget om henne, och den inre destruktiviteten och de inre konflikterna löses upp och hon blir till sitt rena Upphöjda Jag så förändras hela hennes beteende och värdesystem i grunden. Allting förändras. Det öppnar upp vägen för en ny civilisation, ett nytt sätt för människan att leva tillsammans, och ett helt nytt sätt att organisera samhället på. En helt ny struktur, och en ny andlighet där människan på ett helt naturligt och självvalt sätt lever uppkopplad mot det gudomliga som en naturlig del av tillvaron. Människan kommer att sluta bråka med varandra och istället samarbeta, stödja och älska varandra. En värld där lidande, brist och konflikter är helt utrotade. En värld som bygger på kärlek, frihet och gemenskap. En värld där människan har en öppen kanal till sitt Högre Gudomliga Jag.

FÖRBINDELSEN MED DET HÖGRE JAGET

Var och en av er har ett Högre Jag som är ett med det Gudomliga. Det är en allvetande odödlig själ som verkar i oändlighetens oändlighet, som är totalt gränslös. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ditt Högre Jag har en förbindelse som går ner till din fysiska själ, ditt unika medvetande. Men människans förbindelse mellan sitt medvetande och det Högre Jaget är blockerat. Människans högre uppkoppling mot det Gudomliga är stängt, och hon har svårt att få kontakt med sitt Högre Jag och höra vad den har att säga. Människan har oftast inte ens kunskapen om att hon har ett Högre Jag, och att den här förbindelsen finns. De flesta människor har inte kunskap om sitt Sanna Gudomliga Jag, och de kan inte höra vad deras Högre Jag försöker säga dem.

Det som sker när en människa får ett andligt uppvaknande är att muren mellan det Högre Jaget och det medvetna jaget börjar luckras upp. Det börjar bli sprickor i muren och man får då tillgång till en viss kontakt och en viss kunskap om den högre verkligheten och om sitt gudomliga ursprung. Man kan hjälpa till att öppna den här dörren genom andligt arbete; genom healing och genom specifika andliga vägledare på Jorden och i högre dimensioner som har en stark kraft och som kan hjälpa till att öppna upp den här dörren, att få fram kunskap och att etablera kontakt. Kanalen öppnas och stängs fram och tillbaka tills muren sprängs en gång för alla och vägen blir helt fri mellan det oändliga Högre Jaget och den enskilda människans medvetande. Det är det som kallas för ”upplysning”. Det är just det som upplysningen handlar om, att ta bort muren mellan ditt medvetna och ditt Högre Gudomliga Jag så att ni kan förenas och bli till en enhet igen, precis som ni en gång var.

Våra Högre Jag är vår uppkoppling
mot Oändligheten och det Gudomliga

DESINFORMATION OM MÄNNISKANS URSPRUNG

– Du berättade att mänskligheten på Jorden skapats av en mängd andra människocivilisationer i Kosmos. Hur kommer det sig att mänskligheten är så övertygade om att vi härstammar från aporna?

Mänskligheten har manipulerats till att tro på det sättet. Det har skett ett medvetet arbete för att vilseleda och hjärntvätta mänskligheten under en mycket lång tid, och på en mängd olika plan. Det är en medveten strategi för att sudda ut mänsklighetens kosmiska arv och gudomliga ursprung. Alla alternativa bilder och berättelser om mänsklighetens historia har tystats ner, och en falsk historia har istället planterats i mänsklighetens kollektiva medvetande.

När en föreställning väl har etablerats i det mänskliga medvetandet krävs det väldigt mycket för att få den att släppa taget. Människan har en förmåga att skapa sin egen världsbild och verklighet. Den verklighet man vill se, den verkligheten ser man också. De ”bevis” man ser som stödjer den fiktiva verkligheten man lever i, exempelvis när det gäller ”apmänniskan”, kommer man att ta till sig, och alla andra bevis som talar emot det förkastar man. På det sättet kan man behålla sin rigida och fasta föreställning om verkligheten. Det handlar mer om tolkningar och subjektiva föreställningar än om faktiska ”bevis”. Men det är som sagt kombinerat med undanhållande av bevis, manipulation, och rena lögner. Så det har skett både på medveten och på omedveten nivå.

”Teorin” om apmänniskan är desinformation som är planterad i mänsklighetens
kollektiva medvetande för att radera ut människans kosmiska och gudomliga arv.
Foto från Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

En majoritet av människorna på Jorden är rigida och rädda, och har väldigt fasta föreställningar om verkligheten. De har en överdriven respekt för auktoriteter. De är rädda för att ifrågasätta och säga emot, för att urskilja sig från mängden, och de klarar inte av att stå emot grupptrycket. När en föreställning väl har etablerats av eliten på Jorden så känner man sig tvungen att tro på det även om man innerst inne inte håller med. Dessutom har människor som protesterat straffats för det, och i värsta fall även förlorat livet för att de har gått emot de rådande föreställningarna. Ett tydligt exempel på detta är häxprocesserna. Det är på det här sättet som mänskligheten steg för steg har dragits in den falska verklighet som hon lever i på Jorden idag.

MANIPULATIONEN AV JORDENS BEFOLKNING

Det finns en mängd olika destruktiva civilisationer och kosmiska väsen som arbetar för att manipulera och hjärntvätta mänskligheten, och de har en mycket avancerad och finstämd teknologi till sitt förfogande för att påverka människornas medvetanden – deras åsikter, känslor och beteenden. Även Makteliten på Jorden har tillgång till viss teknologi för ”mind control”, men det är inte alls på lika avancerad nivå. När människor är sovande själar, när de inte är upplysta, och inte har tillgång till sin rena intuition och till kontakten med sitt Högre Jag – så blir de också lättare att styra. Man skulle kunna uttrycka det som att de är blinda, eftersom de inte ser vad som pågår, och inte förstår vad som sker bakom kulisserna. De har inte förmågan att se att tankarna de får i sitt huvud inte är deras egna tankar, utan att de har manipuleras på distans av varelser och själar som inte vill dem väl och som har en destruktiv agenda med allt de gör.

Mänskligheten har sedan lång tid tillbaka utsatts för manipulation på en mängd olika nivåer. Dessa krafter har utnyttjat att människan sedan länge befinner sig i en känslig del av sin utveckling, där hon är blind och famlar i mörker. När hon varit på väg på att öppna upp sig för den högre gudomliga verkligheten så har det hindrats. Människan har inte kunnat se vad som sker, och inte haft förmågan att stoppa det. Människorna har inte kunnat se de globala sambanden och det större kosmiska perspektivet, utan bara sett sin privata situation.

Människan har under mycket lång tid manipulerats på
kosmisk nivå för att hindras från att nå andlig transformation

Det ska också sägas att det alltid har funnits goda krafter, upplysta civilisationer i Kosmos i samarbete med upplysta själar i högre dimensioner, som har hjälpt och skyddat Jorden och sett till att det inte gått för långt. Hade de destruktiva energivarelserna och illasinnade civilisationerna fått som de velat så hade Jorden inte funnits kvar idag. Men det är enbart de högre stående civilisationerna i vårt Kosmos som helt har kunnat skydda sig själva mot de här energierna. De mindre utvecklade civilisationerna har inte kunnat skydda sig på samma sätt, och de har tyvärr inte ens varit medvetna om dessa krafters existens och infiltrationen av deras civilisationer. De högre civilisationerna har gjort vad de har kunnat för att skydda Kosmos och Jorden i så stor utsträckning det har varit möjligt, och bromsat deras framfart. Men även om ni har fått hjälp och skydd från andra civilisationer och högre dimensioner så har de bara kunnat hjälpa er till en viss gräns, då de inte har tillåtelse att stoppa något som är i enlighet med mänsklighetens karma och den Gudomliga Planen för mänsklighetens andliga utvecklingsprocess.

MAKTELITEN ÄR OCKSÅ MANIPULERAD

Det är viktigt att förstå att även om Makteliten på Jorden har verkat för att manipulera mänskligheten, så har även de själva blivit manipulerade. Det finns en föreställning inom många av de grupper som verkar inom Makteliten, att de är en utvald elit av övermänniskor. De destruktiva väsen och civilisationer som de samarbetar med har manipulerat dem till att tro att de är något slags överfolk, och lovat dem att de kommer att bli härskare över hela Jorden och även få breda ut sig i Kosmos och bli en kosmisk stormakt. Det är viktigt att förstå att även detta är manipulation. De har själva blivit manipulerade och hjärntvättade. De destruktiva krafter i och utanför Kosmos som ligger bakom manipulationen och förstörelsen av Jorden har inget som helst intresse av att ge Makteliten någon reell makt. Istället använder de sig av dem för att nå sina egna mål. Makteliten har blivit lurade, och utnyttjas bara för att förstöra sin egen planet, och vända sig mot och förinta sitt eget hem. Här ska tilläggas att Makteliten, och även alla de civilisationer som manipulerat mänskligheten, är kraftigt försvagade idag och vet innerst inne att de redan förlorat – även om det gör allt de kan för att förneka detta för sig själva och hålla fasaden uppe.

De flesta av ledarna i toppen av de olika grupperingarna inom Makteliten har blivit helt övertagna av energiväsen. De destruktiva civilisationerna har med hjälp av avancerad energiteknologi trängt deras själar åt sidan och tagit över deras fysiska kroppar, och ersatt deras själar med destruktiva energiväsen som tagit över deras identitet. Men här är det också viktigt att förstå att även dessa civilisationer blir i sin tur manipulerade och styrda av kosmiska energiväsen med en ännu större förmåga till manipulation, som ligger långt bortom deras fattningsnivå. Det är som en enda lång kedja av förtryck, manipulation och utnyttjande. De ursprungliga krafterna som befinner sig ”överst i kedjan” har som mål att förinta hela Jorden och i förlängningen hela Kosmos.

DE TVÅ URSPRUNGLIGA DESTRUKTIVA KRAFTERNA

Ytterst finns det två förgörande energimedvetanden, som ligger bakom infiltrerandet och nedbrytandet av Jorden och Kosmos. De här ursprungliga destruktiva krafterna kommer inte från vårt Universum, utan de kommer från en annan oändlighet långt bortom vårt Kosmos. De har försökt att förgöra vårt Kosmos ända sedan dess begynnelse. Dessa energimedvetanden består dels av en destruktiv och obalanserad version av den manliga ljusenergin, och dels av en destruktiv och obalanserad version av den kvinnliga mörkerenergin.

Den destruktiva manliga energins metod är i första hand att sprida kraftigt beroendeframkallande teknologi vars slutmål är att göra människan till en robot. Den destruktiva kvinnliga energins metod är i första hand att sprida hat, våld och krig. Man kan förenklat säga att den destruktiva manliga energin vill förgöra mänskligheten genom hennes intellekt, och den destruktiva kvinnliga energin vill förgöra människan genom hennes kropp. Alla de grupper som manipulerar mänskligheten – Makteliten på Jorden och destruktiva civilisationer och överdimensionella väsen – är marionetter för någon av dessa två yttersta krafter.

De båda krafterna har nästlat sig in i Kosmos och i olika civilisationers kärna, för att på så sätt kollapsa civilisationer och solsystem inifrån och ut. De har redan lyckats göra så med en mängd civilisationer, planetsystem och galaxer i vårt Universum. De båda krafterna har samarbetat med varandra och dragit nytta av varandras energier för att nå sina respektive mål även om de har sina egna separata intressen. Deras mål är att var för sig ta över hela vårt Kosmos, och att använda det som ett energibatteri och suga ut hela dess livskraft till dess att det töms ut och förgörs. De båda har verkat på olika sätt och använder sig av sin specifika energi för att nå sina mål.

Manipulationen av Jorden och mänskligheten kommer ytterst från två
utomkosmiska destruktiva krafter – den destruktiva versionen av den kvinnliga
mörkerenergin och den destruktiva versionen av den manliga ljusenergin

DEN DESTRUKTIVA VITA MANLIGA ENERGIN

Den destruktiva vita manliga energin är kopplad till halschakrat och till ego, information och teknologi. Den skiftar i vita och turkosgröna färger. En av dess främsta metoder är att sprida teknologi som består av destruktiv och infiltrerande energi. Dess energi föder en viss teknologiutveckling och informationsteknologi som har en destruktiv inverkan på människan, med målet att söndra civilisationen inifrån. Det är främst så den kraften har arbetat här på Jorden. Energin i teknologin som ni har utvecklat på Jorden [exempelvis elektricitet, mobilnät, WiFi och HAARP] bryter långsamt ner människor, både deras fysiska och psykiska hälsa, och blockerar deras andliga uppkoppling. Det hindrar människorna från att utvecklas andligen, stänger ner deras hjärtan och gör att de blir teknologiberoende och sjuka. Det gör att de upplever en allt större distans till andra människor. De får ett allt större ego och blir allt mer ytliga och självupptagna, och får svårare att tänka självständiga tankar. De får ett minskat behov av djupa personliga relationer och djupare kärleksrelationer, och deras sexuella energi och lust försvagas eller förvrängs. Deras empati för andra människor minskar successivt, och de utvecklar istället en allt större besatthet av teknologi och ett allt större behov av att ständigt ha en skärm framför sig. De har utnyttjat människans inre längtan mot en andlig ”uppkoppling” mot det Gudomliga, och istället ersatt det mot en digital uppkoppling mot Internet.

Här vill jag lägga till att upplysta civilisationer har tillgång till en mycket mer avancerad form av teknologi, som befinner sig långt över människans fattningsförmåga. Det är viktigt att förstå att teknologi i sig inte är skadligt, utan skillnaden är att dessa upplysta civilisationers teknologi har en helt annan energi i sig. Den består av en balanserad och harmonisk energi, och på det sättet är den inte destruktiv. Den skadar inte, och den skapar heller inte några ohälsosamma beroenden. De upplysta civilisationerna har förmågan att använda teknologin på precis de sätt de vill, utan att det gör att de blir övertagna eller beroende på något sätt. Det är det som är skillnaden. Det är inte så att vi efter Övergången helt kommer att överge och sluta använda teknologi, utan vi kommer ersätta den nuvarande destruktiva teknologin med teknologi som har balanserade energier i sig som är mycket mer avancerad än teknologin vi har tillgång till idag. Den kommer att tjäna oss, istället för att använda sig av oss och försöka äga oss.

ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH TRANSHUMANISM

Den destruktiva manliga energins mål är att få människan att vända sig bort från sin mänsklighet och istället överlämna sina liv i händerna på teknologin och den artificiella intelligensen [A.I.]. Målet är att få människan att föredra att vistas i virtuella världar framför den sanna fysiska världen, och att de ska känna distansering och äckel inför att vistas i naturen och inför att ha fysiska relationer med andra människor. Det här är en uttalad strategi hos de civilisationer som manipulerar mänskligheten, där de arbetar väldigt långsiktigt för att få människan dit de vill. De har under en väldigt lång tid förberett människan för detta energimässigt, genom att hela tiden ta små steg mot sitt mål [”Totalitärt tassande” / ”Totalitarian Tiptoe”].

Om ni ser er om omkring i världen så ser ni att de har lyckats väldigt bra, eftersom människor idag ägnar större del av sina liv åt att stirra ner i sina mobiler och att stirra in i sina skärmar, och att de ägnar allt mindre tid åt varandra och att verkligen vara närvarande i sina fysiska liv. Människor väljer bort det fysiska livet och fysiska relationer i allt högre grad till förmån för det digitala livet och den virtuella verkligheten. En väldigt stor del av människorna i framförallt den rika delen av världen lider av väldigt stora beroenden av sina skärmar. Det beror på att energin som teknologin består av är beroendeframkallande i sig, och tar över människan så att hon låter skärmen och teknologin styra hennes liv.

Mobilberoendet på Jorden idag är en direkt konsekvens
av infiltrationen av den destruktiva manliga energin

Det finns en långsiktig strategi att få människan att lämna över allt större del av sitt liv till teknologin, tills teknologin slutgiltigen styr och kontrollerar varje detalj av hennes liv. Det finns väldigt starka krafter på Jorden idag som verkar för att ni ska gå in i ett samhälle där den artificiella intelligensen styr, och de är bara en förlängning av de illasinnade civilisationernas och den destruktiva manliga energins agenda [Rörelsen på Jorden som verkar för att ”förhöja” (läs robofiera) människan med hjälp av integrerad teknologi kallas Transhumanism]. En av de långsiktiga planerna är att slutligen erbjuda människan att helt vända ryggen till sin fysiska kropp och låta sitt medvetande överföras till en mycket avancerad mänsklig robotkropp, och locka med fysisk odödlighet. Allt detta är en del av den destruktiva manliga energins plan för övertagandet av mänskligheten genom teknologin. Dess mål är att ta över och förgöra hela civilisationen inifrån. Planen är att när den väl har makten över civilisationen så stänger den helt enkelt ned den, och utrotar hela mänskligheten. Dess slutgiltiga mål är att utrota hela vårt Kosmos.

[Några dagar efter att vi hade gjort kanaliseringen upplevde vi en stark synkronicitet som gav oss en obehaglig bekräftelse på hur uttalad planen för robofieringen av människan faktiskt redan är. När Manne var på biblioteket så drogs hans ögon mot en viss tidning på en hylla. Det var det senaste numret av National Geographic (4/17), vars framsida illustrerar hur människan utvecklas via apa och nutidsmänniska – till en cyborg (kombinerad människa/robot), med texten ”Framtidens människa – Nu styr vi själva evolutionen”. Samma bild pryder alla internationella utgåvor av numret, och är en uppenbar global hjärntvättskampanj. Budskapet i tidningen är att ”Människoarten är snart en genmodifierad cyborg”. Samma budskap hittar vi i andra ledande populärvetenskapliga tidningar. Framsidan till ett något äldre nummer av Illustrerad vetenskap pryds av en mänsklig robot med texten ”Evigt liv i ny kropp – Ett forskarteam planerar att överföra mänskligt medvetande till en avatar innan år 2045”. Tidningen Next frågar läsaren på en av sina framsidor ”En bättre människa – Vill du också bli en cyborg?” och ytterligare ett nummer av Illustrerad vetenskap skriver ”Säg välkommen till Robo Sapiens”. Att denna utveckling – som uppenbarligen inte ligger i människans intresse – beskrivs så positivt och okritiskt är ett tydligt tecken på mediastyrning och hjärntvätt.]

I ledande populärvetenskapliga tidningar hjärntvättas vi att tro att
robofieringen av människan är ett positivt och naturligt nästa steg för människan
– helt i enlighet med den destruktiva manliga energins plan för mänskligheten
 

DEN DESTRUKTIVA SVARTA KVINNLIGA ENERGIN

Det andra energimedvetandet som ligger bakom infiltrationen och nedbrytandet av Jorden är den destruktiva svarta kvinnliga energin. Den använder sig av en annan form av destruktivitet, som får människan att dras till det ni kallar för ”ondska”. Den skapar kaos och förgörelse som sprids som ett virus i människan och samhället i stort. Det är den destruktiva svarta kvinnliga energin som lett till människans mordiskhet och det våldsamma krigandet genom mänsklighetens historia. Den skapar en drivkraft i människor att söka konflikter och att vilja skada, döda och förinta. Den skapar hat, våld, terrorism, krig, svält och lidande. Den har skapat epidemin av sexuella övergrepp och sexuellt våld som pågår över hela Jorden. Den har skapat människans dragning till skräck och fascination för onda och destruktiva väsen. Människans Halloween-firande till exempel, är en enda stor ritual till den destruktiva kvinnliga energins ära. Det är den destruktiva kvinnliga energin som har skapat de extremt omänskliga beteenden som delar av Makteliten i hemlighet ägnar sig åt; satanism och ”svart magi”, blodsdrickande och kannibalism, sexuella övergrepp och pedofili, och rituella människooffer.

Alla dessa exempel är förlängningar av den här energin som har tagit sig in i vår civilisation här på Jorden för att slutgiltigen försöka förgöra den. Det är så dessa krafter arbetar som kosmiska kolonisatörer, de tar sig in till kärnan av en civilisation och söndrar den inifrån, för att sen helt ta över den, förinta den och sedan röra sig vidare till nästa.

– Det är tydligt att se den här energins närvaro i tv-serier och film när det gäller fokuset på mord och död, och vågen av serier och filmer om zombier, vampyrer och kannibalism idag. Jag tänker även på den utbredda våldsporren och S&M [sado-masochism].

Alla dessa exempel är förlängningar av den kvinnliga svarta destruktiva energin och visar på aktiviteter som går ut på att man ska skada och förgöra andra människor, och som växer sig allt starkare ju mer man utför dem. Deras syfte är att stärka den destruktiva kvinnliga energins grepp om människan och successivt göra henne mer destruktiv, att få henne att övermannas av destruktiva krafter, och göra att hon slutgiltligen ska vilja förgöra andra människor och förgöra sig själv. Det är det som är detta energimedvetandes mål, att vi ska förgöra varandra och oss själva, och hela vår civilisation, så att de successivt kan ta över.

Halloween- och skräckkulturen på Jorden är ett sätt för den destruktiva kvinnliga energin att få människor att, redan som barn, koppla upp sig mot och låta sig influeras av destruktiva väsen.

KÖTTÄTANDE

Ett annat exempel på hur den destruktiva kvinnliga svarta energin infiltrerat och påverkat mänskligheten är ätandet av kött på Jorden. Majoriteten av mänskligheten på Jorden idag är övertygade om att det är en del av människans natur att äta kött – att döda andra djur och äta deras kött, ägg och mjölk. Så är inte alls fallet. Det var aldrig någonsin meningen att människan skulle börja döda och äta andra levande varelser, och ta deras mjölk och ägg och äta dem. Det strider helt mot människans fredliga och kärleksfulla grundnatur, och är någonting som har åstadkommits genom omfattande energimanipulation, hjärntvätt och mind control.

Det är inte bara så att det strider mot hennes natur, det är också väldigt osunt för människan att äta animaliska produkter – både för hennes rent fysiska hälsa, men även för hennes psykiska och andliga hälsa. Den destruktiva energin i de animaliska produkterna sänker människans energinivå och skapar stora energiobalanser i henne. Den sänker hennes andliga medvetenhet och hennes psykiska och fysiska hälsonivå. Det gör människor mer instabila, aggressiva och skyndar på deras åldrandeprocess. Dessutom ger dödandet och ätandet av djur negativ karma som ligger som en tung börda över mänskligheten, på grund av hur människan behandlar djuren i de koncentrationslägersliknande fabrikerna inom djurindustrin. Genom att äta kött så får du dels i dig traumat från djuret som blivit uppfött och dödat för att du ska kunna äta det, och dels får du i dig de tunga destruktiva energierna som krävs för att kunna slakta ett djur.

Det är framför allt den destruktiva kvinnliga mörkerenergin som har manipulerat människan och skapat illusionen av att hon behöver kött för att överleva, vilket inte på något sätt är sant. Människan mår allra bäst av att utesluta alla former av animaliska produkter och istället äta växtbaserat. Det är också därför köttätare kan reagera så starkt och bli arga och gå till attack när det här ämnet diskuteras, eftersom de som manipulerar mänskligheten har satt in energimässiga försvarsmekanismer som gör att man automatiskt försvarar de dåliga val man gör, så att man inte ska kunna känna efter på djupet om det man gör egentligen känns fel.

JU STÖRRE GUDOMLIG SANNING, DESTO STARKARE FÖRSVARSMEKANISM

Det är en mängd olika saker i ert samhälle som ni gör som egentligen inte är bra för er, och när någon ifrågasätter de här destruktiva och djupt obalanserade sakerna i samhället så reagerar människor ofta med väldigt stor aggressivitet och ilska just därför att det finns en gudomlig sanning i det. Ju större den gudomliga sanningen är, desto större hot upplevs det vara. Det här är en del av de försvarsmekanismer som de destruktiva civilisationerna som manipulerar mänskligheten har satt in. De använder sig av olika typer av mind control-tekniker där de kan programmera människor att tänka vissa tankar och reagera på vissa sätt. Dessa system får människor att känna sig hotade och gå till attack om någon ifrågasätter deras destruktiva livsstil. Det är därför människor reagerar så starkt när man ifrågasätter exempelvis kostvanor och livsstil, medicin och sjukvård, rådande normer i samhället och så vidare. Då aktiveras mind control-teknologin och får människan att gå in i försvar, eller till och med till attack.

Den här teknologin manipulerar också människorna att försöka straffa och skada de människor som talar sanning. Det är också en form av mind control som åstadkoms genom energi-implantat i mänsklighetens kollektiva medvetande, vilket gör att människorna fungerar som väktare för Matrisen (eng. ”The Matrix”) och det rådande systemet på Jorden. De människor som ifrågasätter eller stör det rådande systemet upplevs som hotande, och blir förföljda och bestraffade på olika sätt. Det här kan vi se väldigt tydliga tecken på idag i samhället. Så fort människor går ut med avvikande åsikter på Internet till exempel, utsätts de ofta för väldigt obalanserad och aggressiv kritik. De individer som har kraft nog att uttrycka sin sanning blir förföljda och påhoppade på helt oacceptabla och oproportionerliga sätt.

VACCINER

– Ett väldigt tydligt exempel på det är ju hetsen kring vacciner i media idag.

Ja, all den ilska och den aggressivitet som råder mot människor som inte vill vaccinera sina barn idag är fullständigt oproportionerlig, eftersom valet att inte ge sina barn vacciner egentligen är en självklar rättighet som varje människa har. Ingen människa ska någonsin behöva tvingas att ge sina barn vaccin. Det här är ytterligare ett exempel på hur de här krafterna försöker manipulera människorna till att förgifta sig själva, och förgifta sina egna barn. Mänskligheten matas dagligen med desinformation och skrämselpropaganda om hälsa och sjukdom.

Vacciner är en förlängning av den destruktiva vita manliga energin. Genom vaccinerna får man i sig högfrekvent destruktiv manlig energi som skapar skadliga obalanser och blockeringar i människans energisystem. De civilisationer som manipulerar mänskligheten genom den destruktiva manliga energin använder sig av vacciner som en metod för att stänga av tillförseln av den rena kvinnliga energin till våra energisystem och våra kroppar, genom de ämnen som finns i vacciner och de energier som arbetar genom vaccinerna. Den mänskliga kroppen behöver ha en balans mellan den manliga och den kvinnliga energin för att kunna fungera normalt och vara frisk. När man stryper tillförseln av den röda kvinnliga energin så börjar människor må väldigt dåligt och får psykiska och fysiska sjukdomar. Detta skapar enorma obalanser i människans energisystem som kroppen inte klarar av att återbalansera, vilket gör att hon får bestående obalanser i kroppen och drabbas av allvarliga sjukdomar. Det finns mängder av forskning på Jorden som visar på vacciners skadliga effekter, som tystas ned och smutskastas – eller så förnekas den helt enkelt av människorna på grund av den hjärntvätt de har utsatts för och de energiimplantat som styr deras värderingar.

Trots att vaccin är frivilligt i Sverige så bedrivs hätska
smutskastningskampanjer mot ”vaccinvägrare” i media

Vacciner är ett av många exempel på metoder som de illasinnade civilisationerna och Makteliten på Jorden använder sig av för att skapa obalanser och blockeringar i människors fysiska kroppar och energisystem för att göra dem sjuka och hindra dem från att utvecklas andligen. Ytterligare exempel är spridandet av alla de gifter som finns överallt i vårt samhälle – genom mat, genom luften [geo-engineering], genom konsumtionsvaror och så vidare. De uppmuntrar människan att föra en destruktiv livshållning där hon bryter ned och förgiftar sig själv genom ohälsosam mat, alkohol, droger, mediciner och konsumtion och så vidare – och som slösar på Jordens resurser och bryter ned Jordens ekosystem och energisystem. Målet är helt enkelt att hindra människans medvetandehöjning och att på sikt utrota henne.

Den destruktiva vita manliga energin finns också närvarande i vetenskapen på Jorden. Inom vetenskapen är man mycket stängd mot den kvinnliga energin och de kvinnliga värdena såsom andlighet, intuition och empati. Det gör att den vetenskap ni har idag är väldigt enögd och blind på många sätt. Människan ser inte de enorma blinda fläckar som finns idag på Jorden inom vetenskapen när det gäller den mångdimensionella energiverklighet vi lever i, det mänskliga medvetandet och själen, energikroppen och kopplingen till människans hälsa och så vidare. Det råder också en enorm brist på kunskap när det gäller den högre teknologin som människan har potential till och skulle kunna utveckla. Makteliten och deras samarbetspartners har arbetat mycket hårt för att hindra mänskligheten från att få tillgång till den sanna kunskapen om den måndimensionella människan, den fria energin, rymdresor och annan mycket avancerad teknologi, med mera. Efter övergången till den Nya Tiden kommer ni att behöva ompröva all den ”kunskap” som ni hittills haft tillgång till på Jorden, och helt börja om från början för att skapa en ny förståelse för vad människan är, och vad verkligheten egentligen består av.

DE TVÅ KRAFTERNAS MARIONETTER

De här två destruktiva krafterna har, genom energimanipulation och genom de illasinnade civilisationer de använder sig av, förändrat människans bild av sig själv i grunden, och lurat henne att tro att hon är något som hon inte är. Människans grundväsen är vänligt och hennes grundenergi är kärleksfull och fredlig. Mänskligheten är egentligen ett väldigt fredligt folk som aldrig någonsin skulle göra en annan människa illa eller kriga mot någon annan i sitt naturliga tillstånd. Anledningen till att hon har börjat bete sig så konfliktinriktat och krigiskt som hon gör idag, och att hon har börjat begå så stora övergrepp mot varandra och andra levande varelser som hon gör idag, beror på den enorma manipulation hon har utsatts för genom de här två destruktiva krafterna. Det är det som har fått människan att felaktigt tro att konkurrens, konflikt och krig är en del av hennes naturliga väsen.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några vinnare i att verka som marionett för dessa krafter. Det finns ingen i Kosmos som kan ”vinna” på att vara en del av de här destruktiva krafterna, utan att vi alla är förlorare. Alla de själar som har låtit sig övermannas, och har deltagit i förgörelsen av Jorden och Kosmos kommer att behöva väldigt omfattande healing- och reningsarbete i de högre dimensionerna efter Övergången. Det kommer att bli ett mycket mödosamt och djupgående arbete för dem att rena sin egen karma.

– Pratar du om Makteliten nu?

Makteliten på Jorden är bara en av en mängd olika grupper i Kosmos som låtit sig övermannas av de här krafterna och deltagit i nedbrytandet av Jorden, mänskligheten och Kosmos. Alla måste ta ansvar för det man har gjort. Det gäller alla själar, oavsett vad.

När det gäller manipulationen från kosmiska civilisationer är det inte så som vissa verkar tro, att det bara finns en mäktig civilisation i vårt Kosmos som ligger bakom all manipulation av mänskligheten, utan det finns en mängd olika andligt outvecklade civilisationer – men som har en hög teknologisk nivå – som har deltagit och låtit sig bli till marionetter för de här energimedvetandena. De här krafterna har övermannat dem, tagit över deras medvetanden och styrt dem och deras föreställningsvärld. De destruktiva civilisationer som har deltagit i manipulationen av Jorden har verkat som mellanhänder till någon av – eller i vissa fall båda av – de här krafterna, baserat på vilken av de båda krafterna som bäst matchar deras egen energisammansättning.

Det handlar med andra ord inte ytterst om utomjordiska civilisationer som ligger bakom manipulationen av mänskligheten, utan det är de här två ursprungliga krafterna som befinner sig bortom vårt Kosmos som ligger bakom och har infiltrerat vårt Kosmos och vår jord. Den information ni får tillgång till här på Jorden, även den alternativa informationen, är bara fragment av sanningen. Den kan vara sann och riktig, men det är ändå bara fragment. Det är först när man lägger ihop alla pusselbitarna och ser hela bilden som man kan få en fullständig förståelse för situationen.

KOSMOS FRIGÖRELSE

De båda destruktiva krafterna har samverkat och samarbetat under mycket lång tid för att försöka ta över vårt Kosmos. Men det har skett ett väldigt stort samarbete mellan alla högt utvecklade själar i vårt Universum för att förhindra detta. Vi har genom samarbete med högt utvecklade och kraftfulla själar från utanför vårt Kosmos lyckats kasta ut dessa destruktiva medvetanden ur den värld vi lever i – den stora Oändlighet som vårt Kosmos befinner sig i. Det här är en väldigt dramatisk och avgörande händelse som har skett under de senaste åren, men som har skett under ytan och som mänskligheten inte känner till. Det har pågått ett mycket stort arbete på många nivåer för att rena det här Universumet och frigöra det från dessa destruktiva krafter.

[Maria har deltagit i detta arbete under de senaste åren, och hon berättar att det avgörande steget för att få bort dessa två destruktiva krafter ur vårt kosmos’ värld togs under 2016. Det har varit ett mycket tufft och krävande arbete under lång tid för att nå det här målet. Den otroliga kraftsamling som krävdes för att slutgiltigen klippa av förbindelsen till dem och slänga ut dem ur vår värld var extremt omfattande.]

Däremot finns det rester kvar av deras energier och energisystem som de har byggt in i vår värld och vårt Kosmos, och de måste givetvis raseras och renas. Vi själar som lever i Kosmos har ett stort arbete framför oss att rena och rensa och tömma Kosmos på destruktiva energier av alla slag – alla de destruktiva energisystem och programmeringar som dessa krafter har skapat. Det kommer att krävas ett omfattande healingarbete för att fullständigt frigöra vårt Kosmos från de här energierna. På samma sätt kommer det att krävas ett omfattande healingarbete för mänskligheten och Jorden för att fullständigt frigöra sig – eftersom de har infiltrerat och tagit över stora delar av er civilisation, era värderingar och era samhällsstrukturer. [Nästa kanalisering kommer att handla om Gudinnans återkomst och bland annat ta upp hur du arbetar för att bryta dig fri från manipulationen från dessa krafter].

När människan börjar vakna upp och ifrågasätta världen ni lever i – de värderingar och de strukturer som råder – så kommer ni att inse att det är väldigt lite av livet på Jorden som egentligen är i enlighet med era Gudomliga Jag. Det mesta som sker i er civilisation kommer att behövas rivas ner och tas bort och ersättas med något helt annorlunda. Det är det som präglar ingången i den Nya Tiden, att man raserar och städar bort det gamla och ersätter det med något helt nytt. Ingången till den Nya Tiden är inte bara en händelse här på Jorden, utan det är en kosmisk händelse, som nu kan möjliggöras som ett direkt resultat av att vi har plockat bort dessa energimedvetanden som har infiltrerat vår värld. Det finns som sagt rester kvar, och det är ett stort och gediget arbete som måste utföras för att rensa bort alla lager. Men i och med att själva ursprungskällan till dessa destruktiva energier har tagits bort så har också ett avgörande hinder tagits bort som under eoner av tid gjort det omöjligt för Jorden och Kosmos att gå in i ett högre tillstånd och en Ny Tidsålder. Nu finns det ingenting kvar som hindrar oss från att gå in i den Nya Tiden. Det betyder att vi äntligen är FRIA. Fria att gå in i den Nya Tiden och skapa en ny värld i skönhet och harmoni.

Jorden och Kosmos har äntligen frigjorts från de destruktiva
krafternas grepp och är nu redo att gå in i Nya Tidsåldern
 

VAKNA UPP UR MANIPULATIONEN

Det är hög tid för mänskligheten att vakna upp och bli medvetna om de här krafterna som under mycket lång tid verkat för att föra er bort från ert naturliga ursprungliga tillstånd. Det är hög tid ni ser att ni som mänsklighet har gått helt vilse, och att ni har fastnat i ett tillstånd som är otroligt långt ifrån ert Naturliga Jag. När människan vaknar upp och på djupet inser vad denna infiltration och manipulation har medfört för mänskligheten så kommer hon att förstå att de flesta av hennes värderingssystem och strukturerna i samhället är djupt skilda från hennes naturliga tillstånd. Det är otroligt viktigt att ni vaknar och blir medvetna om all manipulation och alla energiimplantat som fortfarande finns kvar i er människor, era samhällssystem och strukturer – så att ni kan påbörja det stora arbetet med att på ett fredligt sätt hela, rena, rensa, tömma och bryta ner alla de här strukturerna.

Allt det gamla måste rensas ut för att sen kunna ersättas av något nytt. Det är det viktiga steg mänskligheten står inför idag, att verkligen på djupet förstå och se i vilken enormt stor utsträckning ni har gått vilse och hur otroligt långt ni egentligen befinner er från ert ursprungliga Sanna Jag. Ni behöver arbeta med djupgående meditation och healing för att hitta tillbaka till era Sanna Gudomliga Jag, och ert naturliga sätt att leva och vara med varandra. Ni behöver hitta tillbaka till ert naturliga sätt att organisera er värld, och skapa en ny värld fylld av kärlek, fred, omtanke och sanning.

Genom inre andligt arbete kan vi frigöra oss från manipulationen
och låta våra Gudomliga Jag börja skina igenom

HA EN SUND URSKILJNINGSFÖRMÅGA

Jag skulle vilja avsluta med att uppmana er att när det gäller allt ni allt ni läser i tidningar och i böcker, allt ni lär er i utbildningar och på kurser, allt ni ser i filmer och serier, all reklam och påverkan ni utsätts för, alla människor ni pratar med, alla normer och regler som finns i samhället… i precis allt – att alltid ha en sund, kritisk och jordad urskillningsförmåga. Bär med er den kritiska urskiljningsförmågan i allt ni gör och allt ni stöter på. Svälj inte bara saker utan gör medvetna val i allt ni gör. Ha alltid det i åtanke i alla aspekter av era liv; vilka människor ni träffar, vilka filmer ni tittar på, vad ni tackar ja till att stoppa i er kropp… I varje livsval ni gör – ha alltid en sund urskiljningsförmåga.

Acceptera inte saker som sanning automatiskt bara för att en auktoritet säger att de är sanna, eller för att någon säger till dig att ”men det har ju alltid varit så” eller ”men alla gör ju så”. Det är absolut inget argument, snarare tvärtom. Våga börja leva era liv i enlighet med era Sanna Jag, era Sanna Gudomliga Jag – den del av er som så länge legat och sovit och som nu börjar vakna till liv igen. Låt er inre röst och ert Gudomliga Jag äntligen få ta plats i era liv. Börja lev ert liv i sanning och kärlek.

[Slut på kanaliseringen.]