Visioner september-oktober 2016

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt skapelseskede september-oktober 2016.

Innehåll:

 • Irak
 • FN, Syrien och Assad
 • Ryssland och återuppbyggnaden i Syrien
 • Hillary Clintons presidentvalskampanj
 • Hillary Clinton som frihetssymbol
 • Hillary Clinton – Primana och Kromana
 • De Visa skarornas kraft
 • Europa – spjutspets 2016-2022
 • Turkiet och EU – Asien
 • Polförskjutningen
 • Förberedande OMNI-arbete
 • De kreativa männen
 • De kreativa männens expansion – de fyra vågorna
 • De grå portföljbärarnas förvandling
 • Forcering av utvecklingskoderna
 • Förändrade chakramodeller och ”underbarnen”
 • Radioteleskopen
 • Stockholm
 • Vapenhandeln i USA
 • Ryssland och trojkan för fred – Putins medverkan
 • Islam och kristendom
 • Gudsbilderna
 • Mindre känslor – mer välvilja
 • Gamla debattörer och ungdomens engagemang
 • Världsekonomin – de sociala systemen skakar grundvalarna
 • Försoning

Irak

25 november 2016 är ”Irakkriget” mot IS avmattat till ett minimum. Nu slår fridens blomma ut i Paris – dags för dialog och avslut!

FN, Syrien och Assad

OBS! Om 3 år är Assad borta! En enig FN-församling har då tagit beslutet att låta en 3-parts/interimsregering ta plats för att förstärka områdets sammanhållande struktur – och ge återuppbyggnaden av landet en skjuts framåt.

Ryssland och återuppbyggnaden i Syrien

Ryssland ger större resurser på alla plan till återuppbyggnaden av Syrien.

Hillary Clintons presidentvalskampanj

Hillary C. ”frekvensuppdaterar” nu sin egen person. Hon återhämtar kraft. Entusiasmen tar överhanden och med stor pondus bedriver hon kampanjarbetet

2 november 2016 – en vecka före presidentvalet – är Hillary redo att ”axla sin mantel” och hon vinner presidentvalet.

Hillary Clinton som frihetssymbol

Hillary har mycket större möjlighet att gå till historien än vi kan förstå nu. Hon kommer att avgöra världens enande! Hon blir en modern variant av Frihetssymbol för de kraftfulla kvinnor som går i spetsen för frigörelsen i tredje världen.

I mars 2017 står hon på barrikaderna för att manifestera nya tankar om amerikanska folkets framtid – och även som kreatör för fred och social utveckling över alla gränser!

Hillary Clinton

Primana och Kromana

Hillary Clinton kommer att lägga grund till ett ”parti inom partiet” för Primanas jordning (högre skapelse på idéplanet). Hon håller omedvetet Primana-frekvensen till augusti 2017. Därefter börjar Kromana att manifesteras i en skapelsefrekvens utan motstycke i västerländsk historia! Mentala hattar flyger av. Fredsfasetter sprids ut över världen med vindens hastighet. Redan i juni 2017 visar USA förhandlingsvilja när den muslimska världen börjar ge upp kampen mot imperialismen: ”Ska vi samarbeta?” USA står redo med UNITY-flaggan!

VEDA öppnar nu Kromana – in i Jord. Fredens blomma kreativiseras i de breda folklagren.

Förberedande OMNI-arbete

2016 Obönhörligt går världen och mänskligheten mot en ny frekvens av kärleksfull omtanke om allt – djur, natur, människor! OMNI-människans förberedande arbete har gett resultat = VI – UNITY! Hjälp till att förankra den nya tonen genom kreativitet av alla slag: dansa, måla, sjung, gläds!

2018 är energin stabil!

Repetition av tidigare publicerad vision:

De kreativa männen

Det är oktagonens kraft och energi (förberedande fri energi) som ges ton i världen. Kraften av alla de universella tonerna strömmar ut i de subtila jordenergi-system som skapats på jorden och som ger frihetstonen liv.

Äntligen kan nu längtan i de kreativa männen frigöras och öppnas för flöden långt bortom tanken. Helande toner strömmar ut från deras aura. Alla frön är sådda. Många medvetna eller omedvetna grupper av män, jämt placerade i Europa, ges nu samma uppgift:

Manliga ”UNITY-själar” – föregångare med uppgift att leda Själens framväxt in i ny fas av hängivandet, glädje och gemenskap – skapar ”sammansatta” strålningsfält av FRI ENERGI!

Den gyllene manliga kraft, som varit bunden (Gulliver), lösgörs nu för att kreera just de handlingens Kromana-toner av alla nu kända energisystem som ska samverka för att EU, FN och övriga stora bärande internationella organisationer ska få flygande start.

 Även kvinnans ton är frigjord och man och kvinna kan arbeta som EN.

De kreativa männens expansion

De fyra vågorna

I ett jämt flöde avmagnetiseras nu de sista resterna av tvekan i de kreativa männen, för att visa väg för de själar som står beredda att följa exemplet i valet av livsväg mot Unity och VI.

I det inre sker 5-8 november 2016 en ”utandning” som bereder väg för den senare expansionen av VI.

Ödmjuka samtal om liv och död ges högsta prioritet.

Våg 1: Den första vågens vägvisare kastas under november 2016 ut i en explosiv process där de mentala tvivlen bara ses som en varningsklocka – och i februari 2017/bara ett minne som noteras i livets bok!

Våg 2: Deras efterföljare står i första ledet i mars 2017, när den stora vågen av kreativa män ska visa vägen för den mänsklighet som har vaknat sent. Den våg som är solbelyst och klar!

Våg 3: I maj 2017 visas väg för ytterligare en våg av ljusbärande, kreativa män.

Våg 4: I augusti 2017 börjar nästa våg att förbereda sin ”mentala attack” att resa Självet! I en serie av solaktiveringar penetreras verkligheten för de nya männens visionära syn som stöttepelare för både unga och gamla män i valet av livsväg. Många jordas i sina visioner mycket snabbt. Andra genomgår sin förvandling mer tålmodigt.

De grå portföljbärarnas förvandling

Långsamt går den stora/enorma skaran av kreativa män framåt och ger sig själva en sen, men välkommen ”puff” in i Unity och VI. De kreativa männen har på några få år förvandlats från en grå massa av portföljbärare till en Soma-parad av SRI, med hjärtat flammande av ett patos för Enhet och Fred. Den övergripande Unitytonen VI har penetrerat deras verklighet och satt själen i alarmtillstånd.

De Visa skarornas kraft

Den mångdimensionella OMNI-tonen (ljuschakraflödet) ökar burdust i många efterföljare som behöver vägledning. De första vågorna av kreativa män står nu beredda att fullfölja sin inre livsväg och manifestera ett nytt skede av mänsklig utveckling – tillsammans med den enorma Visa flödesenergi som redan verkar i materien, i både män och kvinnor! Det androgyna skapelseflödet kan börja verka på allvar i de enhetssystem som här benämns VI – men som på ett aktivt plan speglar människor i handling. Som en mullrande oceanvåg kommer frihetslängtan att spränga gränser!

Europa – spjutspets 2016-2022

En snabbspolning framåt i den mänskliga utvecklingen visar att alla energisystem mångfaldigas på bara sex år!

De kreativa föregångarna har exploderat i Skapelseenergi som ger OMNI, dvs nya skapelsevärldar, möjlighet att transformera äldre idéplan vilka styrt bl a delar av Europa sedan 1600-talet. Europa omfattas framöver särskilt starkt av de nya skapelsetankarna om allas lika värde – och går som en spjutspets före med ”flaggan” av Unity och VI!

Turkiet och EU

Asien

De ”aggressiva” uttrycken i Turkiet minskar 5-8 januari 2017. Då antänds återresan till UNITY med ett halvårs intensiva förhandlingar mellan Turkiet och EU.

Syrien berörs på ”ytterkanten”. EU förlorar makt – men vinner respekt för sitt neutrala och insiktsfulla agerande i Syrien och andra konflikter.

Asien följer efter – i rask takt eller sakta mak!

Kristendomens Nåd och Försoningstanke blir vägledande.

Koden INRI har förberett marken!

Polförskjutningen

En långsam vridning i jordaxeln påverkar hela den politiska världssituationen. Polförskjutningen frilägger mer av jordens kraft! Källsystem (jordchakrasystem), som stått i stå, friläggs i rasande takt 5 februari-19 mars 2017 och kopplar samman sol/jordsystem i Nordafrika med energiessensen som öppnats i skilda delar av Mellansverige, bl a Dalarna.

Ett genomlyst energiband är aktiverat rakt över Sverige och in i Norge – ett samlat kraftfält som strålar med magnetisk UR-frekvens – dvs jordens rena ton kan börja tona på optimal frekvens!

Forcering av utvecklingskoderna

En ny aspekt av mänskligt medvetande har sett dagen ljus – VI! Det finns ett antal koder som genväg i den mänskliga utvecklingen. Dessa forceras nu. Enhetstonen ljuder i varje själ som sett INRI som förlösande kod av VI.

14-17 mars 2017 sker ”salut” och ett större genombrott! Tonen vibrerar ihållande och förstärkt!

OBS! Medvetandestadiet VI ger en känsla av tillhörighet, av kärlekstänkande, t ex att resa till Medelhavet och vara med i räddningen av flyktingar – att vara med i ett större och vidare sammanhang.

Förändrade chakramodeller

och ”underbarnen”

Den gamla chakramodellen krackelerar i februari 2017. De sekundära chakrasystemen lyfts fram som en ”levande” verklighet genom tronänglabarnen som nu vuxit fram med språng efter 2012 – nu femåriga kvantsjälar vilka har Unity och VI som ledstjärna.

Dessa underbarn går före och kreativiserar verkligheten för många stagnerade samhällsorganisationer genom spontana påståenden av medial karaktär. En inre kommunikation som blommar ut och ger själslig öppning och förvandling i de åhörare som är vakna och mogna att förmedla sin egen själs UR-visdom.

Radio-teleskopen

Radioteleskopen kommer att ”märka” en ny tonfrekvens.

Stockholm

Stockholm” ömsar skinn” i september 2017 och ingår i en kartell med städer som ger freden ett ansikte.

Vapenhandeln i USA

Vapenlagarna i USA kommer att aktualiseras i mars 2017 då fyra stater gemensamt inskränker vissa delar av försäljning och distribution (inom nuvarande lagens ramar). 2018 följer ytterligare stater efter.

Ryssland och trojkan för fred

Putins medverkan

2017-2019 återupprättar Ryssland sitt internationella anseende genom en trojka. Två män och en kvinna går före och drar ett stort lass i det aktiva fredsarbetet i världen. Putin medverkar genom att ge passivt stöd.

Islam och kristendom

2018 Det blir modernt att konvertera från Islam till Kristendom

Gudsbilderna

Alla våra Gudsbilder börjar jämkas samman. Under 2017-2019 ses en forcerad process. En efter en av religionerna förfinas in i ett tillstånd av Unity.

2024 sker omfattande kulturutbyte mellan företrädare för samtliga religioner! 

Mindre känslor – mer välvilja

Låt den nya, kreativa tonen bana väg för FREDSTANKEN – att världens rika och fattiga förenas i ett kollektivt arbete för fred och Unity. I folkdjupen banas väg för ett ”utrop” av förståelse för varandras olika tankesfärer.

2018 Samarbete blir lösenordet när mänskligheten reser sig från de senaste årens labila känsloklimat och går in i ett mer homogent samhälle av välvilja. Tro på framtidens kollektiva kraft att resa Självet till ett tillstånd av rent Varande!

Gamla debattörer och ungdomens engagemang

Den androgyna sfären mångfaldigas. Kreativa sfärer öppnar ett varsamt vattenfall av nya idéer. Gamla debattörer tappar mark. Unga kvinnor tar sin plats på hela samhällsstegen. De nya männen kommer strax efter! OBS! Nu krävs ett nytt samhällsengagemang av alla!

Världsekonomin

De sociala systemen skakar i grundvalarna

2022 En VI-känsla sprider sig som en löpeld när händelser i omvärlden banar väg för fredsvilja över alla gränser.

Ny kraft/energi har då börjat visa sig i alla dimensioner och utsätter de stora sociala systemen för påverkan som skakar samhällets grundvalar.

Håll ut och tro på den mänskliga naturens möjlighet att utan yttre påverkan ge uttryck för ett holistiskt tänkesätt, att kreativa tankesystem bryter fram med obändig flödesenergi och förvandlar världsekonomin som genom ett trollslag

Rik blir fattig – och fattig blir ”rik” – utan att samla pengar på hög i bankvalv.

Försoning

Den nya tidens maktstrukturer arbetar utifrån välviljans perspektiv.

Jag ser: Skyskrapor som kollapsar – symboler för den gamla maktelitens slut på dominans. Hela imperier krackelerar, men ur detta reser sig en ny önskan om att försonas – att hela och helas!