Visioner mars-april 2016

Visioner av Ingrid Krianon

ingrid

Här kommer ett antal helt nya, högst aktuella visioner för jorden. Alla visionerna är mottagna i ett kreativt Skapelseskede mars-april  2016. Det är just nu allt händer! Kraftiga skapelseidéer omskapar jorden och mänskligheten – och vi har ett nytt flödesystem redan i oktober 2016 att förhålla oss till!

Just nu har vi inte möjlighet att publicera på vår hemsida. Du kan därför tillsvidare bara läsa dem här. Dela gärna med dig länken till andra!

Innehåll:

 • Den ”demoniska” världen avslutas
 • Hessdalen i Norge och VEDA   –  Energiuppdatering – då och nu
 • Dombasunen
 • Energin i en gruppsamling och octagonens magiska glans
 • Kvinnans återkomst
 • Kristusmedvetna själar  –  EU  och  FN
 • Kristusglorian – och rosens ton
 • En nygammal princip  – 0  (noll)
 • Politik i nutid  –  MP  och  S
 • Toppolitiker startar fredskampanj
 • Solaspekten av  Vi
 • Skapelseorkestern
 • 2016: Nytt artistiskt flöde och utvecklingssteg – en gigantisk murbräcka!
 • Dramatisk kraftmätning inom  EU  oktober  2016

Allt gott!  Glöm inte att det är ”vänlighetens tid”!

Ingrid och Jon

Den ”demoniska” världen avslutas

Den ”demoniska” världen avslutar sitt arbete i det fysiska! Den finns som en tankeform, men icke genomförd efter april 2018.

Energin stryps helt i okt 2016 (med en fördröjningseffekt t o m december 2016) – utom i två stater i Sydamerika där rivaliserande drogkarteller drar det sista halmstrået in i fyrbåkens renande eld – tom mars 2018.

Jag såg: KARTAGO och ”reinkarnationspel”.

Hessdalen i Norge och VEDA

Energiuppdatering – då och nu

De gamla systemen faller!

Oavsett födelsedatum eller genetisk påverkan genomgår Själarna i Norden en mer aktiv Androgyn skapelseprocess – liknande den många i Hessdalen i Norge fick erfara inför den första instrålningen av VEDA-tonen där!

Detta skedde redan 1918 – och accelererade sedan alltmer!

1948 kom en första stöt, en större instrålning i ”Dombasunen” – just i Hessdalen.

En del föregångare/Ljusbärare genomgår nu en omvandling i cellsystemens inre. Rakt in i materien trippelaktiveras nu kända energisystem = kan ses/förnimmas som androgyna bubblor av Kärlekston i Urtidens hav!

All vandring i det fysiska är nu integrerad o o o o o o o

Dombasunen

Dombasunen förlöser

den tredimensionella människan

för att hon i glädje ska ta emot

den månghövdade trusten av Änglar/Stjärnessens

I alla sfärer,

i alla människans dimensioner

öppnas portar

där Nådens sol, SRI-essens, kan verka fullt ut!

SRI = Helighetens punkt i nuet, bortom tid och rum, bara NU. Sri bär vibrationstal som öppnar dina yttre kroppar för UNITY.

Alla människor har idag öppnat koderna för helighetens ton i sig själva, oavsett ras eller religion

Som en viskning i vinden

ges alla de kärleksfulla tonerna – koderna

– genom solens milda strålar,

när du i förtvivlan undrar varför?

Då lyfter du själv basunen

som på jorden är din vilja och kraft

och ger Skapelsen liv i din sfär, i ditt liv.

DU ÄR! VI ÄR!

Energin i en gruppsamling

– och Octagonens magiska glans

De kreativa Ljusbärarna gör ett SESAM ÖPPNA-dig arbete för de Androgyna tonsystem som bryter fram i det kollektiva.

En brusande älv vidgar sig på väg mot det stora havet av KROMANA (Skapelseplanen)

Det mänskliga psyket omdanas. I allt hastigare takt bildas nya pranafält som ”bubblor” av ljus i det eteriska fältet runt pannan.

Där är språngbrädan till förnyelse av den mänskliga naturens omdaning in i fria system.

Bidra till den nya frekvensen genom att sitta samlade i grupper och frigöra tonsystem som bara kan aktiveras i en Octagon (minst 8 st).

Det nya holografiska fältet av sammansatta energisystem ska vidgas! Som en eterisk krans av galaxformade ”rosor” bildas nya konstellationer av SRI – av Enhet och förståelse för octagonens magiska glans. Miljoner små bubblor av pranaljus ger den androgyna sfären runt hjässan en kraftsfär av nu okända system.

Kvinnans återkomst

Genom att gå i männens fotspår har kvinnan fått en förvanskad bild av verkligheten. Nu går SRI in och förändrar fokus!

Kristusmedvetna Själar

– EU och FN 

KRISTUSSJÄLVET är nu integrerat och redo att börja arbeta i det fysiska. I kreativa jordiska kraftelement som EU och FN forceras Skapelseprocessen.

Vridningen in i Jord är maximal!

I mars 2016 nåddes den frekvens som vänder hela historien!

Aktiva Ljussubstanser av PRIMANA (Skapelseidéer) brusar in på alla nivåer i samhället.

Kristussjälar i mängd börjar arbeta.

I samhällets alla funktioner breddas kreativitet och förståelse för människans villkor här och Nu.

Kristusglorian

–  och rosens ton 

Förbundna med ett nytt aktivt kraftsystem exploderar Själarna i ett tredimensionellt töcken in i Primana, som ger Kromana manifestation direkt – i samma stund!

Oavlåtligen sprids nya galaxer/Stjärnoctaedrar runt pannan och bildar en Kristusgloria på den som är redo. Rosens ton är här för att stanna! = Nådens och Idealitetens ton.

En nygammal princip

– 0

Principen för Andens inträngande i cellsystemen är kvintessensen – 0 (noll) – neutral ton.

Den ger Fri energi i tankevärlden, i politiska sammanhang som kräver hörsamhet mot Självets natur av Varande.

Politik i nutid

– MP och S

Anders Ygeman har en bärande roll.

S förändras i grunden from mars 2016.

Nya medarbetare träder in i regeringskansliet. Detta ses mindre på ytan, men i en explosiv process grundas det nya MP och S att agera i frihetens tjänst!

Toppolitiker startar fredskampanj

En nu ledande politiker går in i ett nytt Skapelseflöde och tappar intresset för rikspolitiken. Han träffar partikamrater som är mer filosofiskt inriktade och väljer en ny inriktning på sitt aktiva liv – i fredens tjänst.

Solaspekten av VI

Solaspekten av VI är frigjord på alla plan och svämmar över sina bräddar redan i april 2016.

VI = Unity (enhet/harmoni) i dess högsta potens.

Sedan går det fort! Primana → Kromana – en ständig process!

Med vindens hastighet höjs tidsandan. INRI som Skapelseton får ett spontant flöde, Protontalen i auran ökar burdust.

INRI – se Visioner februari 2016.

Jag såg symbolbilder:

 • Frihetsgudinnan med Vishetens flamma.
 • Hela den leende Kromana-tonen aktiveras.
 • I alla sfärer, i alla system optimeras kraften av VI.
 • ZERO – 0 , ljuder aktivt i ”födelsevåndor”.
 • En aspekt av Frihetsgudinnan visar vägen in i en vidgad holografisk verklighet.

Skapelseorkestern

En Skapelseton ska förändra världen. Den är ännu spröd och klingar svagt – en harposträng är ostämd. Febril aktivitet pågår under ytan. Många väntar i kulissen på det första perfekta anslaget av UNITY.

I maj 2016 är plötsligt alla i orkestern på plats. Instrumenten stäms – publiken strömmar till. Harmonier av överjordisk klang börjar klinga ut i en vibrerande Kärlekston.

25 maj – Konserten har börjat – och Vi alla är både orkestermedlemmar och åhörare!

Cymbalen ljuder särskilt starkt. Se hur sfärernas musik utvecklar sig i sann perfektion och harmoni och lockar in nya besökare i konsertlokalen.

OBS! NU är väntans tid – Harposträngen lagas oss förutan!

Cymbalen = Seraferna/Ljusbärarna som har förberett vägen och nu kan börja planera för och njuta av skörden!

2016: Nytt artistiskt flöde och utvecklingssteg

– en gigantisk murbräcka!

Ett nytt större frekvensskifte blir möjligt först i maj 2016.

De stora penndragen är dragna! Nu börjar INRI, den stora spridningen av universell kunskap att höja Kromana som rättesnöre för både fattiga och rika i Norden (med förgreningar i Tyskland och Belgien).

OMNI – den förenande länken av Unity – går in i ett mer artistiskt flöde i form av ”talare” som bejakar artisteri och kreerar god underhållning med politisk kunskap/erfarenhet.

Detta blir en ny underhållningsform som bäddar för den kreativa delen av Sveriges befolkning – att utmana stereotypa modeller av samhällsengagemang.

OBS! Förändring sker under sju månader, april–oktober 2016.

Nu bejakas istället sång och dans med artistens förfinade drag av mänsklig värdighet och engagemang för de små aspekterna i livet!

Dramatisk kraftmätning inom EU

– oktober 2016 

I ett dramatiskt skede av den fria energins utveckling på jorden blir en stor del av den nya maktgruppen av politiker ”satta ur spel”.

Genom dramatiska vändningar ges historiens vingslag ny riktning.

Som en kreativ kraftpol forceras EU in i nya FREDS-initiativ som förändrar de gamla nötta systemen över en natt!

OBS! Under perioden 10–18 okt 2016 frigörs mångdubbel kreativ kraft bortom förnuftets gräns.

Nu ses nya fredsinitiativ. I smågrupper diskuteras möjliga vägar framåt vilka optimerar Skapelsekoden UNITY in i den högre Solaspekt som ger möjlighet att kreera

FRED FRED FRED

Läs även Ingrid Krianons