Visioner mars 2018

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt skapelseskede mars 2018

 Innehåll

 • Sveriges kreativa tid
 • Norge och Frankrike
 • Biståndseffekter
 • Afganistans asylsökande ungdomar
 • Östeuropa
 • Mellanöstern
 • Vapenexporten – ”Pre-aktivering”
 • Världsfred som mål – Att tjäna
 • En fredsaspekt tar form
 • Hur visas SRI i den moderna människan?
 • Betydelsen av SRI
 • Utvecklingen av SRI i det kollektiva
 • Veda-skrifterna
 • Ursprunget
 • Nygammal fredsaspekt
 • Ett utvidgat medvetandetillstånd – ”Kondoren”
 • Frihetsdimensionens nätverk

 Sveriges kreativa tid

Oktober 2018 – Sverige kommer att gå en sällsamt kreativ tid till mötes. Inom integration, teknik, filosofi, teater/drama och barnverksamhet ses stora framsteg. Skolan följer sakta efter för att 2020-2021 ha nått kvalitéer som ger extra skjuts/impuls att agera utifrån skapelsens Veda-principer.

Hattar flyger för vinden.

Världstjänartanken är här för att stanna.

Norge och Frankrike

Norge formerar Unity på helt nya skapelseplan. Frankrike optimerar sin ton och följer efter i rask takt.

Biståndseffekter

 Svenskt bistånd kommer att göra avtryck i de länder som hittills gett svag låga till Unity. Allt förändras i februari 2019. Kina lyssnar och ”ser” = samarbete?

Afghanistans asylsökande ungdomar

I oktober 2018 startar förhandlingar mellan Sverige och övriga EU-länder som en del i ett ”kristet” förhållningssätt att se Unity och fred som främsta rättesnöre!

Många av de asylsökande ungdomarna från Afghanistan som ej fått uppehållstillstånd lämnar Sverige november 2019-mars 2020.

Kristna internationella organisationer gör en stor insats för dem som hamnat mellan stolarna. Flera tusen afghaner lämnar Sverige för Europa. De administreras via internationella kontakter i Holland och Tyskland som gör en kreativ insats. Belgien är eventuellt inblandat, men bara på ytan. De djupa relationerna skapas i Tyskland genom tidigare flyktingar som etablerats i Europa. Detta blir en tillfällig lösning för afghanerna tills de får sin rätt prövad igen.

Östeuropa

Mars 2019: Schackpjäser börjar flyttas om i rasande fart och med explosiv kraft sätts fokus på flera stater i Östeuropa… Det tar ett abrupt slut för flera av de gamla ledarna.

Västmakterna står stabila i sin grund – men Östeuropa gungar.

Mellanöstern

Yttrandefriheten är kvävd i Mellanöstern t o m slutet av oktober 2018. Därefter finns ingen återvändo. Sakta, sakta börjar i land efter land utåtblommande kaskader av subatomära system frigöra skapelseaspekter bortom Nu.

2023 är frihetsdimensionen ”jordad” och en kokande kittel av insikter och åsikter ger både ”åska och sol” – men mest Glädje!

Vapenexporten – ”Pre-aktivering”

20-29 november 2018 I de stora kollektiva systemen skapas mentala flöden som ifrågasätter vapenexportens vara eller inte vara.

2019 – Grupper av samhällsdebattörer iscensätter strejker som under en viss tid skapar högljudd debatt – och sedan sänker sig ”friden” igen.

Senare blossar debatten upp igen med förnyad aktualitet. I västvärlden ger större folksamlingar luft åt sin frustration! ”Världen svälter!!!”

Och världen glömmer inte den här gången. Nu går stora demonstrationer där jag även ser tidigare militärer delta.

Världsfred som mål  – Att tjäna

Tanken har ingen fast förankring. Först i ord, skrift eller konst börjar manifestation. De androgyna skapelsetonerna ges exakt den frihetston som krävs för världstjänartankens fulla filosofi.

Att tjäna EN är bra. Att tjäna mindre grupper av Ljusbärare som grund för deras Unityarbete etablerar mycket stora energiutkast i hjärtats sfär – och bäddar för ljuv musik i det kollektiva!

Gamla system raseras. Det nya förbundet av Världskreatörer ger kraft att försätta berg genom samarbetsprojekt som ingen trodde var möjligt idag.

2019 startar de stora elefanternas kreativa, optimala ton. Att främja världsfreden är målet. Allt annat är oväsentligt. FRED och JORD är syftet i all offentlig verksamhet.

I det lilla ges många spontana uttryck för värdet av SRI, dvs helighet som grund för tri-essensen O – Helt neutral tanke och ton.

Att verka i vardagen – i tid och rum – men ändå med SRI i det kollektiva, utan avsteg för den egna njutningens frihet och glädje.

En fredsaspekt tar form

2019SRI börjar nu att vobbla ner genom sfärerna som ett ”garnnystan” förande in alla sekvenser som krävs i detta skede av utveckling/potens i jord. Avmagnetiseringen av helighetstanken frilägger en ny aspekt av mänsklig medvetenhet – och tre fredsälskande principer framträder i medvetandets kärnenergi:

VI, INRI och NÅD

Dessa tre principer är satta i rörelse och skapar jämvikt i materiens urgrund. Kristus i människan gör sig påmind. Heligheten blir alltmer synlig och visar sig i kyrkans aktiva utbud.

SRI ska väcka heligheten i massan för att vi inom 10 år har nått en höjdpunkt där hela mänskligheten står på toppen av pyramiden och stiger ner i Kromana-Skapelseplanen – en ”tuff” men samtidigt innerlig resa för att ge både djur och natur sitt rättmätiga värde!

Hur visas SRI i den moderna människan?

SRI är en Vedaaspekt – är fri energi i sin inre ton. Visas i auran på ett klart och samlat sätt när de fyra energikropparna eter-, emotion-, mental- och kausalhöljet är homogena och sammanstrålande.

Strålningen letar sig sedan ut i de yttre fälten och den multidimensionella människan är född!

Högre chakran strålar klart i centrala ”spotlights” och ger klarsyn, dvs klara ögonblick – vi bara VET! Vi talar och agerar utan att ifrågasätta lämpligheten. Vi säger saker utan att förstå hur det gick till, eller varför – utan förberedelse. Det kan se ut som om vi vänder kappan efter vinden – men oro viker, och vi har bara tillit.

Betydelsen av SRI

Grundtonen är Jag Är – Vi Är

Och utvecklingen av Unity och VI .

VI – ett sinnestillstånd av innerlighet, salighet, nåd, men också känslan av gemenskap, att agera som Ett!

Utvecklingen av SRI i det kollektiva

SRI är ett tillfälligt personligt tillstånd tills Unity har gjort ett FREDSMÖNSTER som gör att hela skapelsen vibrerar – och ingen återvändo finns för att återknyta till VI!

Utifrån denna grund fylls hela den multidimensionella människans aura med strålning av fri energi.

SRI ger en parad av världstjänare.

SRI ger fri energi i det kollektiva.

SRI-människor har arbetat med sig själva, är stabila och har kreerat VI så starkt att de klarar att integrera, både fysiskt och psykiskt, den högre instrålningen i materien.

Hjärtfrekvensen är stabil, och högre aspekter arbetar sig sakta in i vårt fysiska Jag.

Alla påverkas i SRI-människans närvaro!

Veda-skrifterna

Vedaskrifterna har en variant av Veda som först på 1960-talet fick sin Ursprungskod – att manifestera SRI på helt nya Skapelseplan. Utan att kräva askes eller ensamhet frigör människan idag sin ursprungliga Veda-aspekt av fred, just genom Närvaro och samarbete över alla kulturer och gränser!

Ursprunget

Vi är tillbaka till Ursprunget – till den tankenivå människan nu kan bära som en fysisk varelse, och ändå vetande att alla impulser kraftgörs som ett holografiskt system kan bära här och nu! Allt rullar ut som åskan och påverkar/ruskar om den kaosvärld vi ser.

 Samarbetets tid är här!

Nygammal fredsaspekt

Veda bryter nu in i det kollektiva utan att vi behöver detaljstudera alla gamla skrifter.

Veda bryter fram i det mänskliga psyket – och förvandlar/förtätar vår Kristusaspekt så att vi blir mer medvetna om vårt arv!

Veda är en fredsaspekt av fri energi. Av och i fri energi skapas oändliga möjligheter som endast kan manifesteras i det mänskliga varandet genom vridningen i jord av de Skapelseimpulser som genomkorsar den psykiska verkligheten i nuet.

OBS! Aldrig tidigare har ordet VI och dess verkliga betydelse fått en så stor och avgörande effekt som nu när hela kosmos ser VI som ett tecken på ALLVISHETEN!

Nära vilar ett nytt medvetandetillstånd! Världen verkar vara i fullständig förvandling, men under allt finns en oföränderlig verklighet. Ett enda medvetande är grunden för allt som existerar.

Ett utvidgat medvetandetillstånd – ”Kondoren”

Många har nått den Veda-förståelse som bäddar för ett utvidgat mänskligt medvetandetillstånd – som ser fredstankens homogena Närvaro i varje människosjäl (förberedda genom VI). Och avmagnetiserar/SKAPAR ett nytt förhållningssätt till Jord och fred.

Dessa Själar ges förtur i den oändliga diskussionen som redan pågår i samtalsrummen, men som ännu saknar kreativ substans. Detta kan se ut som en ”motgång”, att inte vinna gehör, men över allt detta svävar KONDOREN, symbol för en övergripande aspekt som har förståelse för helheten och nu sätter de sista penseldragen i

Skapelseverket av Unity!

Frihetsdimensionens nätverk

Solaspekter av VI flödar starkt och Vishetens Gudinnor vilar på hanen för att avfyra Kärlekspilen in i dolda djup av outforskade, kreativa Frihetsdimensioner.

Veda mångfaldigar lågan och alla SRI-bärare genomlyser egna mänskliga kontaktsystem/nätverk som sedan mångfaldigas i all oändlighet.