Visioner juni-oktober 2020

Visioner för Fred och Jord

Av Ingrid Krianon

Mottagna i ett stilla pågående Skapelseskede av Unity juni-oktober 2020

Innehåll

 • Vision som ställer Corona på sin spets
 • Corona lämnar mentala spår
 • Ny fredsaspekt
 • Grekland
 • Ryssland
 • Europa och USA
 • Sveriges lyskraft
 • Kyrka, frikyrka och islam i grundande samarbete – Kriminella nätverk
 • Fri energi och den islamska tankevärlden
 • Föräldrar – insikter och fostran – socialpolitiken
 • Civilsamhället
 • De stora elefanternas trumpetfanfar
 • Västafrika
 • Afrika
 • Afrika och jordaxeln
 • Miljö och teknik – hand i hand
 • Film
 • Religionskataklysmernas tid – inom varje religion

Vision som ställer Corona på sin spets        

Spridningen av Coronapandemin kan bara stoppas genom upprepade mentala chocker i det kollektiva! Upprepade chocker triangulerar jordens position i den universella obalansen ­– och bäddar för större mental fredsaktivering!

Corona lämnar mentala spår

Nu frigörs mer av Kromanas Solsfär (skapelseplanen). Corona går från land till land. Eftertanke ger nyskapande idésamverkan. Nu frigörs en sparsmakad atmosfär i fria energiströmmar där aktiva ”ljusidéer” präglat föraktiva flöden i bl.a. Norden, Tyskland, Belgien och Holland. Detta kommer att lämna spår i kristenheten!

Ny fredsaspekt

9 november 2020 börjar tron på gamla system att luckras upp/ändras i pulser. Det går in en fredsaspekt som bara kan liknas vid Berlinmurens fall!

Grekland

Annorlunda världar av fred visas nu! Grekland är prototypen för världen av idag, men som inom en snar framtid förändras – dramatiskt, explosivt och snabbt övergående!

Ryssland

Det ryska mentala flödet pågår med oförminskad takt. OBS! Nu kullkastas alla brickor i det internationella spelet. Jag ser: Återgång till dialogens möjligheter att försätta berg. Jag ser: Magnetbild av Chrusjtjov och Kennedy.      

Europa och USA

November 2020. En holografisk verklighet gör sig påmind och synlig i det kollektiva. Sparsamt öppnar Europa och USA med dess allierade!

Sveriges Lyskraft

En övergripande ton/frekvens kreativiseras nu i alla dimensioner. Sverige kommer fortfarande att vara i framkant när det gäller frigörelsen av VI! Här ses mångfald och nya nätverk av frihet och Unity!

Kyrka, frikyrka och islam i grundande samarbete – Kriminella nätverk

Kriminella nätverk börjar nu att luckras upp. Många ”medlemmar” går nu in i en andlig process som skapar ringar på vattnet. Den gamla nätverksstrukturen splittras. November 2020 accelererar de nya tankevågorna.

Både kyrkornas och islams trygga företrädare påverkar redan nu i mindre skala. I februari-maj 2021 rullar en stark våg av förändrade tankemönster ut som ger kraftig genklang i större grupper. Vishetens ton spränger fram inom islams många alternativa miljöer. Genom samtalsgrupper och samarbetsprojekt på praktisk nivå etableras vänskapsband/ vänskapsyttringar: Ett Unityarbete som sprider ringar i Europa. Skolan förändras genom mer arbete i smågrupper.

Fri energi och den islamska tankevärlden

November 2020 – Fri energi är nu mentalt klar i hela Västvärlden. Det tar ytterligare några månader innan VI och SRI letar sig ut i övriga världen. In i minsta atoll sprider sig energibanor – icke sedda, men hörda. Sanning och nåd restaureras under hösten 2020.

OBS! 2021 – Det nya året innebär stora ”energipuffar” av sekulär art och påverkar den islamska tankevärlden fullt.Över alla gränser flödar VI och är nu redo att verka i humana toner som kreativiserar världens fattiga länder/befolkningar.

Som EN MÄNSKLIGHET förs orden in i en expansiv era av förståelse och sammanhang – som en Helig längtan, en HUMAN ORKESTER av SRI.

Föräldrar – insikter och fostran – socialpolitiken

Fostran från perspektivet av VI ger nya insikter utifrån de kreativa impulser som nu sänds ut. Föräldrars insikter ger olika resultat i fostran – men fr.o.m. februari 2021 genomlyses den kollektiva sfären av unga föräldrar, av en ny förståelse för den fria gemenskap som sker i familjen när alla ges förutsättningar att kreera mod och ge omsorg om en frustrerad omvärld.

I stort som smått skapas längtan att dela med sig genom hjälpverksamhet – såväl i närmiljö som i världens oroshärdar. Detta är den nya kollektiva syntesen som avmagnetiserar den ädla inre kärnan i den mänskliga naturen – och ger återverkning på natur, miljö och inte minst socialpolitikens gamla ingångar!

Civilsamhället

2021 – Ny framtidstro optimerar det svenska civilsamhället. Partierna samarbetar på nya nivåer – över partigränserna. Nu transformeras tankeformerna till ett mer övergripande och hållbart samhällssystem. Stora ”tronänglaskaror” av ungdomar bereder väg för den nya freden.

De stora elefanternas trumpetfanfar

Nu går fredens budskap ut över hela världen. Nu börjar de stora elefanternas dans. Framsynta politiker, koncerngrupper, företagsledare och kampanjarbetare går i täten. En ny ”atmosfär” blir synlig – inre impulser ger kraft att agera. I det kollektiva startas miljö- och fredsgrupper.

I en härlig blandning av Primana och Kromana (från skapelseidé till handling) kreerar ofattbart snabbt aktiva idésystem som apterar Själssyskons viljor in i ett FRIDSSAMFUND av Vishet. Länder, kulturer, partier – alla blir mer aktiva att söka samförståndslösningar, först var och en på sin ort, sedan i allt vidare cirklar.

Västafrika

Våren 2021 ses fritt inflöde av Unity för Vedas inströmning i Västafrika (Urkunskapen). Primanas skapelseidéer visar vägen. Inför höstens hastiga uppgång i det kollektiva blir denna del vägledande både när det gäller social, mental anpassning och ekonomi på självbärande grund.

Afrika

Androgyna toner har sprängt gränser i människans ”nya” medvetande av VI. I Afrika bildas nya konstellationer av stammar som finner ljus i varandras seder och bruk och detta blir start på förnyad livskvalitet för både gamla och unga.

Afrika och jordaxeln

Vridning i jordaxeln är konstant men genom upprepade känsloutbrott i Afrika intensifieras allt mer av den fria energins konstanta flöde – i t.ex. regn, storm, eld – i energiutbrott ”ovan jorden”.

Miljö och teknik – hand i hand

2022-2024 Stor sprängkraft ses i den förändrade världsbilden som målas upp genom miljökämpar som gått före och nu får se sina idéer kanaliseras via framsynta forskare på ett helt nytt och banbrytande sätt.

Film

Bakom filmen the Terminator finns en bakgrund som inte kan ses nu.

Religionskataklysmernas tid – inom varje religion

Slutna valv öppnas. Kromana öppnar portar, hemligheter nystas upp. Vatikanen skakas i grunden. Gamla sanningar skärskådas i detalj.

Allmänheten påverkas i sin grundstruktur i frågor om existensens natur, liv, död. Allkärlek diskuteras inom nya grupper. Dimensionsportar öppnas på vid gavel 9-16 april 2021.

Religionernas roll speglar mänskligt liv – snabb förändring sker i tankevärlden. Den kollektiva hjärnans symmetri balanserar den nya holografiska idévärlden på ett mer homogent och samlat sätt. Gruppsamverkan blir lösenord i allt utvecklingsarbete. Snabba växlingar optimerar världspolitiken.