Visioner januari-februari 2017

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt skapelseskede januari-februari 2017

Innehåll:

 • Sjukvården – samarbete över landsgränserna
 • Moderaterna och värdegrunden
 • USA och Kina 2017
 • Den stora ”räfsten”
 • Mänskliga rättigheter – FN:s nya strategi
 • Kina och Taiwan
 • Putin och Ukraina
 • Saudi-Arabien
 • Månfaserna och människans psykiska utmaning – Dialog som dörröppnare.
 • ”Ljuset från norr”
 • Turkiet och sufierna
 • Kina och kristendomens utbredning
 • FN – Unity-flaggor hissas
 • Fyra ”Unity-stater” – nationella lagar rivs upp i USA
 • Vapeninsamling och individuell Gudstro
 • Religionsfred 2022 – Vatikanen
 • Egyptens nygamla roll
 • Cellens självreparerande system – vitala åldringar i full karriär
 • Jordens självreparerande förmåga
 • Upplösning av kristna samfund
 • Fredsdimensionen
 • Hjärnans utveckling – kan ses i strålfältet runt pannan
 • Den sakro-kraniala forskningen och Urspsyket
 • Mediala vägledare för forskarna
 • Fri energi i skapelsens tjänst – 2025-2028
 • Fri energi direkt ur luften
 • ”Obotliga” sjukdomar
 • Människans Kärnenergi – och vad är ”synd”?
 • Kosmisk explosion i medvetandefältet

Sjukvården – Samarbete över landsgränserna

2017 I takt med nedmonteringen i sjukvården vinner alternativa metoder terräng. Detta sker ryckvis – för och emot i pulser – för att år 2022 ha etablerat stabila samarbeten mellan nordiska länder, både i rygg/muskelbehandling samt i kostmetoder för hälsa och rökavvänjning i stor skala.

Alkohol och drogproblem får stort fokus efter en enskild händelse som skapar stora rubriker och väcker frågan om bättre styrning av både kommunala och statliga medel.

Moderaterna och värdegrunden

2017  Moderaterna skakas i sina grundvalar. Frågor flyger hit och dit. Värdegrunden tar nya spadtag.

USA och Kina

2017 mars-juni: Stor påverkan i det kollektiva. Tankemönstren/systemen ges större spännvidd.

Den stora ”räfsten”

2017 maj:  Symbolbild: Korkar dras ur champagneflaskor – ANDENS TID är här! Människomassor rasar – går till angrepp i Mellanöstern.

Mänskliga rättigheter – FN:s nya strategi

2017 I juli återtar Sverige sin plats som stor frihetsnation. I FN:s säkerhetsråd avslöjas de nya planerna för strategin när det gäller mänskliga rättigheter. Afrika ”hakar” på. Med våldsam kraft utformas de nya systemen av solidaritet. Gamla förslag dammas av och i ny belysning bekräftas möjligheter att etablera vänskapsutbyten mellan tidigare krigförande parter. Vilande förslag sätts i verket och i snabb takt utvecklas vänskapsrelationer på hög nivå för att redan november 2017 frigöra samarbetstankar.

En smältdegel av nya idésystem visar vägen i labyrinten ut ur missmod och osämja, och ”Unity-flaggan” som hittills hållits av några få börjar vaja stolt i såväl Somalia som i delar av Nigeria! (Ytterligare två år av förhandlingar krävs för hela Nigeria).

2019 Ett rättvisepatos sprider sig över världen. Många stora internationella organisationer blir vägledande i arbetet för rättvisefrågor och Fred.

2022 Massan får ett nyvaknat intresse och uppmärksamheten riktas på de små konflikthärdar som blossar upp här och där, men som aldrig får riktig kraft eftersom världens fattiga och rika länder börjar samarbeta på helt nya nivåer. Vi talar här om ett banbrytande år där självömkan förbyts i glädjen att finnas till. Mindre delstater slås samman i samarbetsregioner och får stor kraft. Den afrikanska dansens glädje har gett resultat. Optimismen och framtidstron blir en hörnsten i samarbetet.

Kina och Taiwan

2017 september-oktober: De båda staterna börjar sakta och försiktigt en fredssträvan, och kommer överens i en första delfråga. Därefter finns flera ”kolumner” att fylla i!

Putin och Ukraina

Putin har ett ”svärd” som kommer att brytas av i oktober-november 2017. I februari-mars 2018 får ryska trupper i Ukraina förändrade order. Efter månader av väntan ges order om ett visst tillbakadragande. FN har då ökat närvaron i Ukraina.

Saudi-Arabien

2017 Saudi-Arabien tar ”skeden i vacker hand” – börjar kreéra nåd i mindre beslut och går sin egen väg. Till en början sker mycket under ytan, men i oktober-november 2017 ses i allt snabbare takt ett nytt Skapelseskede.

Jag ser hur ett nytt blad vänds i en bok. Nya skapelseprinciper går in och ställer allt på ända. Nya beslut välter gamla pjäser.

Månfaserna och människans psykiska utmaning – Dialog som dörröppnare

De olika månfaserna styr mycket av den psykiska utvecklingen på jorden. Detta accelererar allt mer fram t o m januari-februari 2018. Då har den kollektiva ådran av sans och förnuft börjat penetrera alla de frigörande tankar som påverkar ”massan” att i flera steg backa och se sig själva i backspegeln: Gudomliga principer transformeras ner genom skapelsens alla nivåer. Klara insikter bäddar för att en mental revolution börjar synas i tankevärlden och dialogen – som tidigare ofta missat sina pärlor – kan nu helt plötsligt spränga murar och öppna dörrar som egentligen varit vidöppna, men icke sedda.

”Ljuset från norr”

Nordens fredsälskande länder gör kreativa satsningar över hela världen. Demokrati och fred som grundtanke har börjat sippra in i den globala sfär som varsamt börjar se att Alltet – det är vi alla tillsammans. ”Kniptången” från tidigare epoker att krig löser problem faller som ett korthus när FN:s regionala arbete äntligen ger stora resultat med dramatiskt sjunkande barnadödlighet och de svältande får den mat de behöver.

Turkiet och sufierna

2018 Dervischernas dans har startat den fria energi som ligger dold i det turkiska folkets hjärta. Sufierna har gett Kromana bärighet och grund. Alla världens länder påverkas av Turkiets fria process för fred i Mellanöstern. Tyskland blir här en bärande länk.

Kina och kristendomens utbredning

2018 Kina avmagnetiserar mycket av sin gamla kultursfär och ser kristendomen breda ut sig genom små kyrkor/samlingslokaler som växer upp i byarna. Allt utgår från Primana (idéplanet), in i Kromana,  dvs. manifestation av Skapelseplanen. Kinas kristna utveckling kommer att gå sin egen väg. En delaspekt visas redan 2019! OBS! Kristendomens nya frekvens över hela världen blir Fred!

FN – Unity-flaggor hissas

Världssamfundet öppnar allt djupare kontakter med tidigare låsta stater och Unity-flaggor hissas allt högre i stat efter stat. Tro på att nåd och sanning ska förändra gamla domedagsprofetior vinner förståelse i de internationella samtalsrummen. Den gamla världens principer, att krig och konflikt kan ge stabilitet, är ett vikande synsätt och i mars 2018 är koden VI ett faktum som bara kan gå framåt och in i människors subtila tankevärld, och förvandla den politiska verkligheten till att ge mer fokus på klimatets påverkan på liv och egendom.

Allt samverkar 2019-2022 till ett mer homogent samhälle med impulser till både fattiga och rika länder utifrån makten att ge från de rikas bord, till ett mottagande skikt som genast förvandlar sina gåvor till ett Kromana-perspektiv, högre skapelse i manifestation, som ger fredsaspekter första prioritet.

Fyra ”Unitystater” – Nationella lagar rivs upp i USA

2020-2022 Nationell lag blir inte längre helt rådande i USA. Alla virala medier ”friger” den gamla modellen av lag, och tendensen blir att förhandling kan ersätta lagtexten. I övrigt blir lagarna mindre detaljstyrda. Lagar som bygger på statens rätt före individens rätt att ge nåd svajar redan nu, och blir vägledande i förhandlingar som anger framtida riktlinjer vid konflikter mellan staten och individen – och banar väg för internationell solidaritet och VI-känsla.

Många sanningar av både gamla och nya principer för själens vandring i materien, får förnyat intresse. En ny homogen struktur växer fram som ändrar system av föråldrad natur, och samordnar i sin tur humana principer vilket blir vägledande för en ny modell av lagförslag som river upp låsta barriärer av inhuman natur.

En ny samhällsordning blir följden när nymornade vediska principer tränger in i det allmänna medvetandet. Detta blir vägledande i fyra ”Unity-stater” i USA, bl a Utah. Vid en rättsprocess där den allmänna rättsordningen är tveksam kan individen bestämma påföljden – dvs att den enskilde får rätt att ge mildring av straffet (nåd).

Skiftet i maktstrukturen tenderar att riva upp gamla lagar och skapar grogrund för ett flexibelt lagsystem som bygger på allas lika värde utifrån en ny grund. Individen får rätt att låta sanning och nåd gå före rätt i lagens mening.

I enskilda fall aktiveras principen att frihet och solidaritet kan skapa en kreativ framtid. Nationell rätt går dock före individens om individens rätt skadar andra människor till liv och hälsa.

Vapeninsamling och individuell Gudstro

Över hela världen börjar vapen samlas in. Jag såg högar av gevär och tidigare gerillasoldater som lägger ner sina vapen – sätter sig i gemenskapen och börjar formulera frågan: ”Vad gör vi med vår nyvunna frihet?”

Och så snart frågan är ställd kommer strålkastarfokus att riktas mot dem och en ny förståelse växer fram för deras expansiva tankar utifrån gammal gränsdragning – och samarbete över gränserna. Samtidigt luckras religionsgränser upp. De finns där som en varningsklocka.

Att istället låta grannar och främmande tankesystem sakta blomma ut med Unity som grundtanke och fredssätta nya verkligheter:

Att rätten till individuell Gudstro är satt på pränt och respekten för andras liv och tro ökas allt mer efter att vapnen lagts ner i samband med krisen i Israel (som mister internationellt stöd) – visar att stabila arrangemang kan mätas före och efter i statistik över FN:s konkreta åtgärder för fred i Afganistan.

 Religionsfred 2022 – Vatikanen

Sida vid sida ges aktiva föregångare inom religionerna ton och mod att bryta ny mark för de fria tankesystemen. Den feminina aspekten av mänskligt medvetande är här för att stanna. Utan återvändo sker de sista spadtagen i detta revolutionerande arbete som under ett halvår sätter många hjärtefrågor på sin spets – men mynnar ut i ett samfällt hurrarop när Rom/Vatikanen lämnar in en mindre dossier som visar vägen i labyrinten. Resten är bara finputsning. 

Egyptens nygamla roll

Egyptens agerande som stabilisator i en konflikt ger ett visst ramaskri i Arabvärlden, men förvandlas senare till ett hurrarop, när man förstår den långsiktiga effekten av de idéer/tankar som plockats fram ur gamla arkiv och nu ”sätts i jord”. Anwar Sadats kreativa handlingspatos ges fokus som ett föredöme och världen är i hamn.

Cellens självreparerande system – Vitala åldringar i full karriär

2023 Det framtida samhället har en avgörande betydelse för mänsklighetens överlevnad. Genom nya alternativa metoder gynnas friskhet och hälsa. Detta är avgörande för den genetiska kod som frigör cellens självreparerande system – och bäddar för läkning av immunförsvar och hjärt/kärlsjukdomar. Aldrig tidigare har så många åldringar varit vitala i hög ålder och kunnat bidra till en atmosfär av kreativ kraft som återspeglas såväl i samhällsdebatten som i ”utbildning” på många nivåer.

 Jordens självreparerande förmåga

Redan nu ses forskare som ger de androgyna skapelseidéerna fokus. 2024 kan världen/mänskligheten andas ut och ge sina sargade domäner ett alltmer växande behov av dialog – och Shumannressonansen frilägger jordens självreparerande förmåga, att in i minsta vattenmolekyl ändra struktur och avmagnetisera URKÄLLANS Skapelsestruktur.

Upplösning av kristna samfund och förbund

2024 har Kromana en fredsroll, och obändig Kärlekskraft penetrerar nu alla gamla sanningar. Upplösning av olika kristna samfund och förbund har då redan skett under flera år. I ett nytt holografiskt ljus jämkas Gudsbilderna samman.

Fredsdimensionen

Ursprunget till Fredsdimensionen är en okänd kraft förmedlad genom Avatarer och ljusbärare som sett sitt högsta ursprung JAG ÄR – VI ÄR. En Veda-komponent finns invävd här till inspiration i Fredens tjänst.

Hjärnans utveckling – kan ses i strålfältet runt pannan

Holografiska fält ökar takten i Unity-samarbetet mellan jordens alla folkslag, och ger kraftfull påverkan av hjärnans utveckling. Ett förberedande arbete sker inför den stora omdaningen av kraftsfären runt hjässan som utvecklar mer förfinade system att möta både tekniska och psykiska utmaningar. Detta strålfält kan ses av de intuitiva och ”mediala” personer som sprängt sina gränser och utvecklat det inre seendet.

Den sakro-kraniala forskningen och Urpsyket

En förfinad och helande aspekt tränger fram. Själens holografiska minne av lagar bortom tid och rum som legat lagrade visas nu som en enkel idé att manifestera. Inom de forskningsfält som blir resultatet av den nya sakro-kraniala forskningen framstår människans urspyke som en möjlighet att frilägga och studera.

Mediala vägledare för forskarna

2025 Dessa forskare vinner ökad förståelse när kroppens egen strukturomvandling förvandlar forskningen till ett slagfält för de landvinningar som visas i blodbilden i de androgyna barn som föds med förändringar i ”atomkärnan”. Dessa forskare ökar respekten för de ”mediala” personer som ser kroppen som ren energi och kan vägleda forskarna till nya upptäckter när det gäller strålforskning dvs Fri energi.

Fri energi i skapelsens tjänst 2025-2028

Principen för Andens inträngande i cellsystemen ger en tanke om: ”Vad är en människa?” Vi börjar aktivera/assimilera den fria tanken att JAG är VI. En helt holografisk verklighet har sett dagens ljus och utifrån detta perspektiv kan människan agera utifrån rent Varande!

Fri energi kan äntligen utvinnas i större skala. Om än på sparlåga så har mänskligheten äntligen nått ett medvetandetillstånd där vi kollektivt ger fokus åt världens Enande – och först då finns den fria energin tillgänglig i Skapelsens tjänst. De nya skapelsekoderna av Enhetstankar bortom alla system har visat vägen och ”vi startar om utvecklingen efter en holografisk modell som saknar motstycke i världshistorien!”

 VEDA i mångdubbelt uppdaterad modell har skapat utrymme för ett prisma i vår androgyna hjärna, där hjärnans kollektiva förståelse och syn på verkligheten skapar helt nya förutsättningar för liv på vår planet, och därigenom skapas samhörighet med andra Skapelser i mikro- och makrokosmos.

Fri energi direkt ur luften

2029 Nu väntar stora landvinningar i forskningens tjänst!

”Obotliga” sjukdomar

Fri energi kan utvinnas direkt ur luften, och som en bieffekt uppenbaras i direkt anslutning till nya forskarrön hur flera av vår tids obotliga sjukdomar i hjärta och kärl kan läkas ut. Syresättning av blodet kan läka och ge kroppspulsen ett stabilt värde.

Människans Kärnenergi – och vad är ”Synd”?

Synd och frälsning går hand i hand. Avmagnetiseringen av SRI – helighetstanken, frilägger en ny aspekt av mänsklig medvetenhet och tre fredsälskande principer framträder i medvetandets fokus: VI, INRI och NÅD. Det vi gjorde eller sade får allt mindre betydelse när människans Kärnenergi – KRISTUS i människan – gör sig alltmer påmind. På alla skapelseplan pågår processen – att Gud ger sig själv en prövoperiod i de mänskliga försöken att visa Guds väsen.

Ur vilande förstadier av Androgyn skapelse reser sig VI – ett värdeladdat ord där känslan av gemenskap föder välvilja mot allt skapat. Nya skapelsekoder har nu gett förutsättningar för gudarnas framväxt i ett alltmer expanderande universum – som föder nya världar, som föder…

De tre principerna: VI, INRI och NÅD är satta i rörelse och skapar jämvikt i materiens urgrund.

2018 har visats väg till de system som vilar på humanitetens grund. Då friges behovet av ett nytt synssätt – att Kristus verkar som ett Solprisma i hjärtats inre rum.

Genom koden INRI friläggs allt fler facetter/strålar med magnetisk urkraft och skapar fredsperspektiv i de mänskliga tankeformer som växer fram med vindens hastighet. Detta är Kristus-aktivering av Själens Källa.

Nåd som idé aktiverar fred och idealitet som ger mångdubbel kraft att agera i en kaotisk värld. Frälsning är en tankeform som bara kan förstås av den som upplevt Nådens Signum – att i sitt liv öppna nya mentala rum som speglar Kärlekens visdom i hela sitt väsen.

Kosmisk explosion i medvetandet – I en vidgad verklighet skapar vi fred

Människans skapelse är imaginär – är skapad ur en inre kraft. Den kan aldrig förstås av människan i materien! Denna kan endast kännas/förstås som en kosmisk/fraktal explosion i medvetandefältet när den essentiella pulsen nått klimax i Kronan högst uppe på hjässan – och skapar ett imaginärt ljus i hela OMNI – auran. I vissa traditioner kallas denna kosmiska explosion för kundaliniresning.

Då har prismat i pannloben ökat till ett crescendo som ger insyn i alternativa världar, och skapar vinkelseende i rum-tiden. Den ”sol” som människan har i sin pannlob sänder då ut facettstrålar, och dit fokus riktas sänds genast tillbaka information om en händelse eller situation i utveckling. Dessa fenomen kan upplevas som om man har ögon i eller över hela kroppen.

Under en övergångsperiod kan allt iakttagas, och information ges tillbaka på de mest skilda områden tills fokus och uppmärksamheten vänds mot nya intresseområden. Då väntar nya världar att uppleva och att förstå skapelsens mångfald. Skapelsevärldarna ändras/vidgas i medvetandet. Fler och fler kanaler blir tillgängliga. Information ges och brusar in med kaotisk kraft. Energin genomlyser alternativa system. Ständigt nya perspektiv uppenbaras.

Håll fast vid övertygelsen att skapa Fred!

Utifrån detta enda perspektiv ges allt på Skapelsens grundnivå – URGRUND!

Humana principer i världspolitiken bereder nu vägen

när fokus är inställt – utom allt tvivel – på FRED!