Visioner januari 2020

Visioner för Jorden 2019-2032

Världens länder är i startgroparna för en omvandling på alla plan som saknar motstycke i historien. Även om ”ytan” är skakig pågår frids- och fredsprocesser med oförminskad styrka  – i stort som i smått.

Det finns en skärningspunkt tiden mars-maj  2020 när de fria idéplanen övergår i explosiv och utåtriktad, praktisk handling.

Vi tackar alla för hjälp med att de nya Visionerna får bärkraft genom allas goda tankar om en holografisk framtid – ett Enhetsperpektiv osv… fyll på/skapa det du själv vill!

Visionerna innehåller realpolitik för världen:  demokrati, ekonomi, natur, miljö, religion, flyktingar, droger, kriminalpolitik, forskning, Nobelprisen, ny energi, universum och inte minst ”andlig spis”.

Ingrid Krianon

Visioner för fred och jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett expansivt skapelseskede september-november 2019.

Innehåll:

 • Diskussion
 • VI
 • Landskapets gömda energi
 • Visheten
 • Kärnväljarnas fokus på miljön
 • Risk för ras i naturen
 • Obalans i oljeplattform
 • Högre perspektiv
 • Nya möten
 • Kultursamverkan – ny inriktning
 • Vuxenstudier och Centrala studiestödsnämnden
 • Greta Thunberg
 • Greta Thunbergs arbete för klimat och fred
 • Fredsdimensionen – biskoparnas förändringsrörelse
 • Kristdemokraterna
 • Kyrkans utveckling
 • Jordsolarnas expansion  – och den androgyna själsutvecklingen
 • De muslimska makthavarna
 • Ny kriminalvård – Den hundrade apan-effekten
 •  INRI – olika perspektiv
 • De kriminellas dalande stjärna
 • Drogerna och kyrkans kraftsamling
 • Frankrikes ökade frihetston
 • Demokratiseringen i världen – Europa som förtrupp
 • Flyktingfrågan i EU
 • EU och Egypten
 • EU – i backspegeln
 • Turkiet
 • Nya idésystem
 • Hongkong och Kina
 • Italien och människorättsfrågorna
 • Andra världskrigets ”avslut”
 • FN i Europa
 • Föregångare på världsarenan
 • Obama – ”än en gång”
 • Olof Palme
 • Sydamerikas kvinnor
 • Sydamerika
 • Örtmedicin i Amazonas djungel
 • Kambodja
 • Afrika och klassfrågan
 • Vetorätten i FN
 • Kristusaktiva konstnärssjälar
 • Nya principer
 • Skalärvågornas påverkan – nya Pranafält
 • Den holografiska verkligheten – Kvant och Kvint
 • Kvant och Kvint – ”nytt” forskningsfält
 • Imaginärt ljus och fixstjärnorna – Den fria forskningens visioner
 • Den joniserande strålningen och Chakrakanalen
 • Kundalini – en essentiell förklaringsmodell
 • INRI – Veda och VI
 • Symfonin
 • Gudsmedvetna själar
 • Gud i Alla 2026 – framtidens Nobelpristagare – ett nytt blad
 • En ny kristen förankring
 • God Jul till hela världen!
 • VAAN – ett kodord
 • VAAN och fri energi
 • Enhetssfären –2026
 • Fossila bränslen och ny energi 2027-2032

Diskussion

Att ”diskutera” är att slipa och lära sinnet att acceptera och ingå i VI.

VI

En Högre aspekt som visar ett mer allomfattande VI och innefattar alla Skapelsens facetter av Enhet och samverkan.

Landskapets gömda energi

Många gamla rädslor har legat gömda i den kollektiva sfär som präglar de undre energilagren i landskapet – nu icke sedda eller hörda, men som ännu präglar tanke och sinnesuttryck vid de enskilda händelser som flimrar förbi i TV-rutan etc.

Alla gamla flöden av kreativ resonans uppdateras nu. I rasande takt ses optimal kraft och energi forcera stängda spärrar i mentalfältet – och aktiverar ny optimism.

Visheten

Visheten ökar nu! Sverige som energiplattform etableras i folkdjupet from mars 2020. I eftertankens tid startas många nya projekt – och frihetstörstande tankesmedjor!

Kärnväljarnas fokus på miljön

Kärnväljarna kommer att bryta sina mönster och ge mer fokus på miljön. Oavsett kostnad eller övrig ekonomisk agenda blir miljöfrågorna allt överskuggande i debatten redan sommaren 2020.Människor vill ”se om sina hus” – vill bevara det vi har. Vi lägger större vikt vid det egna ansvaret för klimatomställningen.

Risk för ras i naturen

Moränjord förändras i sin struktur. Får mer ”genomsläpplighet” from oktober 2019.

Obalans i oljeplattform

Oljeplattform ”kalvar”/kantrar på sikt. Finns tidiga tecken redan i mars 2020.

Högre perspektiv

Intresset för samhällsfrågorna ökar kraftigt. Aktiviteten ökar på alla plan. I de idéprocesser som tidigare stått i stå börjar ses krusningar på ytan. I den nya verkligheten vill många aspiranter av VI driva rättvisefrågorna ur nya perspektiv.

Nya möten

I Stockholms förorter pågår en ”upprensning” som skapar fler mötesplatser.

Kultursamverkan – ny inriktning

I stora församlingar/organisationer påbörjas noga förberedda samtal för att genomarbeta förslag till gemenskapshus – en variant av gamla ”Folket hus”, med ny inriktning för unga som gamla.

De nya invandrarna ger många goda råd och infallsvinklar för ett kvalitativt samarbete             – både i praktiska frågor, t ex hantverk och slöjd, som genom sång, musik, konst, friluftsliv etc. Ett lärorikt utbyte mellan västliga och österländska traditioner.

Vuxenstudier och Centrala studiestödsnämnden

Holografiska fält vidgas och blir mer märkbara i den fysiska livsrytmen. Barnen blir mer satta i centrum. Uttråkade miljöer börjar vakna för en Primana/ Skapelseidé:

”Jag vill ut och agera!”

Detta blir mer märkbart även bland studerande vuxna. CSN får mycket att göra när allt fler vill initiera till högre studier i vuxen ålder.

Greta Thunberg

Som en framrusande kollektiv våg har Gretas ”framfusiga ” uttalande skapat idéatomer/ idésystem som direkt ger manifestation genom hennes många efterföljare. Hon kan framöver visa en mer aktiv vardagssida utifrån sina egna kreativa gåvor – att njuta av den kraft hon försiktigt accelererat hos den nutida ungdomssfär som nu rullar fram likt åskan.

Oavsett kön, tillhörighet i anden (religion) eller vem som agerar utifrån ett fredsperspektiv tenderar de nya fria grupperna betona alla människors lika värde.

En ny spontanitet blir synlig även i vuxenvärlden. Polariseringens port avslutas i mars 2020. Aktiva signaler av frihet och fred sänds ut som holografiska paket – in i den fysiska verklighet som är Nu! Allt samhällsliv påverkas!

Ebb och flod är lika kohorensaktiva. In och ut i en aldrig sinande ström av nya uttryck skapar delvis förvirring i själar som trott sig vara säkra på sin sanning och nu ser verkligheten förändras som ett rasande korthus.

Alla gamla förställningar om VI är nu förbrukade. I en optimistisk utvecklingsfas forceras människors inre solkvalitéer i en explosiv utåtgående process. Start och öppning av hela detta nya holistiska ”paket” av frihetstankar sker just nu.

Demokratiseringen genomgår ett kvanthopp in i frihetsvindar av Unity. Bara vila i detta att flödet mognar i lagom takt inför en kollektiv landning i mars 2020.

Greta Thunbergs arbete för klimat och fred

Gretas agerande var vändpunkten för en värld i upplösning. Hennes förberedande arbete mognar under ytan och återkommer med full kraft 2021, då alternativa knutar löses upp och frihetsidéer blommar ut i en ny optimism.

VI  blir rättesnöre för alla och envar som sopat framför egen dörr och kreerar det nya världssamfundets principer  – som alltid funnits där, men som nu accelererar i en strilande fors. Ett nytt frekvensskifte väntar i maktens korridorer.

Gamla partiledare får se sig omsprungna av nya unga, aktiva Unitysjälar. Dessa har redan nu planen klar, men aktiverar under väntan ett systemskifte i tankevärlden genom förarbete i små diskussionsgrupper för fred.

I ett nytt kvantsprång ses 2021-2022 impulser som ger världens samlade Enhetssjälar ny frihet att ändra förstelnade lagar.

I ett gemensamt ”Huj” genomgår den fria världen ett fredsskifte – inte bara i ord, utan även i handling. Klimatfrågan är då genomlyst och redo att praktiseras.

I en aktiv holografisk verklighet ges Fredsaspekten första prioritet.

I tankesamverkan blir de helt vardagliga orden KLIMAT och FRED nu sammansvetsade som Ett och kan bära ut den gemensamma kraft som försätter berg.

Fredsdimensionen – Biskoparnas förändringsrörelse

Ovan molnen optimeras de nya sentenserna av frihetsenergi genom interstellära företrädare för Unity – icke synliga för ögat, men ändå fullt beredda att bistå den mänsklighet som ligger i startgropen till att kreera Fredens klara låga.

Föregångare bland Sveriges biskopar påverkas starkt att låta den inre rösten ljuda klart i det yttre. De har ett fredsbudskap till kristenheten, men energin är vilande t o m februari 2020.

I mars 2020 blir ”attackerna” från oliktänkande kyrkliga företrädare mildare. Försoningsprocesser startar! Mentala trossystem ses sakta rinna in i en ny ådra av samförstånd och en gemensam tro på Unity och VI.

Solen i hjärtat talar sitt tydliga språk redan nu. I många föregångare pågår en både mental och psykisk process – men talet hindras:

”Vågar jag, kan jag, ska jag…?”

Nya fria idéer ger flödesenergi i helt nya trossystem. Hela omfattningen av det nya frihetsarbetet blir synligt först i februari 2020.

Då tar ett nytt förtroendefullt arbete sin början. De nya fredssystemen är beredda att kasta ut biskoparna i en hejdlös karusell av diskussionsklubbar – och planer på förändring i stora delar av teologiska kringrörelser.

Kvar står Jesus ord: ”Allt vad I gören mot…”

Kristdemokraterna

KD får en stor uppförsbacke fr o m februari 2020.

Kyrkans utveckling

En kreativ ”soleruption” sker i februari 2020 – explosiv och utåtriktad i den fysiska sfär som är kyrkans praktiska verksamhet. Gammal blir ung och tvärt om!

Vishetsregler serveras i kyrkans inre rum. Till en början mer sparsamt, men i ett spontant skede i biskoparnas acceptans av föregångarna kreeras nationalskaldernas epos som en sanning.

Harry Martinsson slår igenom med ”Aniara” och Dag Hammarskiölds tankar om Kristus som frihetens symbol accepteras mera allmänt i den kristna sfär som tidigare bromsat VI. Allvetande får genomslag i radio/TV i rent profana program – utan anknytning till kristen tro. Allmän ”mobilisering” i studieförbunden bäddar för explosiv genomslagskraft av den kristna tro som ger en Solaspekt av FRED!

Bortom nutida tankegångar ges impuls till samverkan över religionsgränserna!

Jordsolarnas expansion – och den androgyna själsutvecklingen

I den mentala processen optimeras energisystem i alla de jord-/solchakran som blinkar över jordens yta när ökad aktivitet kreeras genom många människors androgyna själsutveckling. Den mentala utvecklingsfasen påverkar även jordens magnetfält.

I den gudomliga sfär som är Veda avspeglas AN – den androgyna aspekten, som hastigt uppflammande signalbloss. Redan nu optimeras dessa på vissa platser i Norden – samspelta, ovana vid energiplanen, men ändå vibrerande med full kraft ända ner i markytans yttersta fria zon (”jordning”).

Vedas innersta kunskapsfält blir bekant för en mänsklighet i förvandling redan nu – men dialogens möjlighet att försätta berg uppenbaras i den forcerade sinusvågen av VI  först när Enhetssignaler väller fram som en stormvåg 23 mars 2020!

De muslimska makthavarna

Än en gång avlossas pilen för Unity – rakt in i de folkmassor som agerar i fredens tjänst. Sakta vänder de mentala signalerna in i en mer försonande attityd mellan både fattiga och rika länder. De muslimska makthavarna börjar rätta in sig i ledet när den ”nya” kristendomens värden bryter igenom i det kollektiva i mars 2020  – (Enhetstanke, nåd, försoning m m).

Vision 17 sept 2019

Ny kriminalvård – Den hundrade apan-effekten

Skjutningarna och de stora explosionerna som skett under det senaste året kommer att minska november 2019-mars 2020. Fredstoner kommer att överflygla hela detta projekt. I stort som i smått ökar tidigare erfarenheter bland de kriminella deras vilja till förändring.

Den hundrade apan effekten slår igenom efter att flera INRI-föregångare nu vill lämna tidigare liv (kriminella som upplevt en inre andlig förvandling).

Jag ser sekulära människor som fått uppleva andliga tillstånd, vilket förändrat hela deras världsbild. Jag ser ett musikband av gamla ”hårdföra” individer i utkanten av den kriminella centrumsfären som letar sig allt längre in i kärnan – och aktiverar allt fler till eftertanke och behov av tystnad, för att sedan brista ut i sång och glädje.

Inom ett år (augusti 2020) ses de första tecknen på aktiviteter bortom den gamla kriminalvårdens sätt att fokusera på straff. Nu ges glädjeyttringar stort utrymme:

GLÄDJE! Handklappning, sång, musik, kreativitet och interna berättelser om livgivande sätt att hantera en ny verklighet av VI.

INRI  – olika perspektiv

 • INRI Jesus av Nasaret – judarnas konung
 • INRI Den föryngrande kraften i naturen är av Eld (arameiska)
 • INRI som Skapelseton, har stått på sparlåga, endast sedd av några få i historien, bl a Franciskus
 • INRI är nålsögat i människans utveckling
 • INRI  Jesus som INRI- föregångare – gav oss koden  JAG ÄR. Nya uttryck i modern tid är UNITY och VI – två sidor av samma mynt
 • INRI i en vidgad betydelse är ett uttryck för de inre själskvalitéer som genomströmmar människan när hon nått sin optimala ton av FRID och FRED
 • Rosens ton, INRI – hjärtats essens. Fredens och idealitetens ton – ger NÅD och VI-känsla.

De kriminellas dalande stjärna

De kriminella nätverken har under flera år haft en ”storhetstid”. Nu dalar deras stjärna!          Det börjar bli omodernt att vara ”kriminell”. Många börjar att få  optimism och se sin rätt att inlemmas i ett samhälle som bygger på holografiska värderingar. Detta är inte bara en fråga om jämställdhet, utan en insikt om allas kreativa möjlighet att skapa Unity.

Nytt talesätt: ”Jag kunde – du kan också!”

Jämställdheten kommer på köpet. Allas lika värde är ett innehållslöst begrepp tills man själv upplever detta utifrån sin egen känsla och sanning om förutsättningarna för ett hållbart liv och samhälle.

Drogerna och kyrkans kraftsamling

2022 har flera av de gamla mentala systemen raserats för att ge homogena strukturer av samhällsansvar till de ”förtryckta” massor som levt under drogoket.

Insikten börjar på haschnivå och sprider sig sedan till amfetaminmissbruket och därefter till allt tyngre droganvändare. Svenska kyrkan och frikyrkorna går före i hela denna process!

UR-tanken i Vedas omistliga påverkan blir synlig i det ytligt sett kaosartade samhälle vi observerat på ytan, men som i ett holografiskt perspektiv bara är skapandet av den egna tankens grund i Nuet!

Frankrikes ökade frihetston

Mars 2020 – Paris är fredsaktiverat i sin grund. Detta ger återsken i internationell politik. Jag hörde: ”La mere…”

Demokratiseringen i världen –Europa som förtrupp

Fredskoder accelererar i Europa. Världen följer sakta efter. Demokratiseringen går långsamt, men tar ett kvanthopp  oktober-november 2019. Vedas inre struktur forsar fram.

Flyktingfrågan i EU

I EU skapas frizoner för att främja fred och oberoende. Det ges nya riktlinjer som gynnar Greklands välmående. Rättsosäkerheten minskar genom nya lagar som stiftas för flyktingarnas rätt att passera dessa frizoner in i länder som EU valt.

EU och Egypten

Det kommer in en kvalificerad INRI-själ i EU november 2019. Sedan har EU en VI-potens i full skala att utveckla atomära energiplan bortom förnuftets gräns. Se jorden spränga sina gränser! Samarbete – VI – UNITY!

Heliga löften om fred initieras samtalsrummen. Kairo utlöser ett ”samvetskrig”.

EU – i backspegeln

EU som föregångare har satt sina spår och blir ”observerat”.

Hur gjorde dom? Vilka tankar föddes ur den katolska världens frigörelse i oktober 2019?Och vad hände i den lutherska traditionen i mars 2020 som ”välte stenen framför templet”, den sten som hindrat det kollektiva att se sina egna inre kvaliteter?!

Turkiet

I Konya och Araratbergen väntar vägledande impulser när det gäller engagemang för hemlösa Syrier.

Nya idésystem

I Kina och Brasilien pågår en större mental omvandling in i fri energi (nya idéimpulser). Oktober 2019 – startskott för nästa fas.

Hongkong och Kina

De kreativa sfärerna utökas nu i Hongkong närmiljö. Kina vaknar ur sin idésömn och får vissa betänkligheter när det gäller de demokratiska värdernas framtoning – även i samband med de ”inre konvulsioner” som drabbat och kommer att drabba landet med full storm fr o m februari-mars 2020. Hongkongs nuvarande situation är en mild västanfläkt i jämförelse med de inre konflikthärdar vilka redan aktiverats under den mentala frigörelse som sker under ytan.

Italien och människorättsfrågorna

Sicilien är redo att starta en ny förhandlingsrunda med dem som krampaktigt hållit fast, hindrat nodernas öppning av VI.

I frihet ges de nya ljusbärarna större befogenhet att fredssätta de system som redan står på tå i startgroparna, dvs att staten släpper det hårda greppet över lokala frågor som kräver stort mod att genomlysa.

EU:s attityd till människorättsfrågorna blir vägledande i Italiens framtida förhållande när det gäller social rättvisa och bereder även väg för ungdomens spontana glädje att bli hörda och sedda på såväl lokalplan som i rikspolitiken.

Andra världskrigets ”avslut”

Oktober 2020 – Stuttgart genomgår ett stålbad in i fri energi. Androgyna system forcerar stängda mentala idésystem i Östeuropa och dess randstater.

FN i Europa

Endast se ut över en värld av VI-stater, beredda att agera i den nya ”organisationen” av       FN i Europa. Ett samverkansprojekt, mer löst förbundet med både EU, Turkiet och delar av Nordafrika. Libyen blir tungan på vågen!

Föregångare på världsarenan

De hastigt uppflammande signalblossen i jordens Sol/jord-chakran mångfaldigas genom allt fler föregångare inom politiken som blir skapelseorienterade. De tar till orda och finner sin plats på världsarenan (socialt, ekonomiskt, etc). De förmedlar en ”överlevnadsstrategi” när jordens energisystem kanaliserar grundtoner i oktober 2020.

Obama – ”än en gång”

Ta tillvara tiden fram till dess att den stora ”ekvationen” löses upp när Obamas tankar om fred än en gång ges utrymme att blomma ut.

Fråga: Vad betyder det?

Svar: Håll fokus på freden – jobba på!

Olof Palme

Palmes tankar ger impulser till nygammalt idésystem redan nu. Hans värde ”dammas av” och får framöver förnyad uppmärksamhet i stora delar av världen.

Sydamerikas kvinnor

Den nya Veda/Enhetstonen ger frihet i de tankeflöden som kreativiserar Sydamerikas kvinnor. Frihet och fred blir rättesnöret fr o m 2021. I stat efter stat går de ut i samfälld enighet och kräver både rättigheter och makt att förändra. Bl a Hilary Clinton har stått som symbol för de kraftfulla kvinnor som går i spetsen för frigörelsen.

Sydamerika

Skalärvågor intensifierar nya system av fred och frid i Colombia och Honduras.

Örtmedicin i Amazonas djungel

Urbefolkningarnas kunskap blir mer värdesatt.

2020 startar en spiral av holografisk karaktär – rätt in i de fria själar som bär urkunskapen vidare mellan generationerna och ger impulser till forskarvärlden. Hemaniterna går före i urskogens dolda vegetation – skär och finner speciell substans i vissa rötter som aktiverar hjärnans syreupptag och revolutionerar västvärldens medicinkunskap. Där uppstår ny förståelse för världens trängande behov.

”Vi vet. Kom hit och forska!” Och forskarna kommer.

Endast mikrodoser krävs – innehåller speciellt vitamin och substanser anpassade för nutidsmänniskans frid och välmående. Såväl psyke som kropp påverkas. Aktiva örter botar gammal ångest och ger framtidstro.

Liknande örter finns tillgängliga i alla världsdelar. Örtmedicinen bryter fram med full kraft 2023-2025.

Kambodja

Från ”Östern” kommer positiva nyheter! I Kambodja pågår en process som är mycket välgörande för landet.

Afrika och klassfrågan

Skapelseplanen är nu på väg in i jord med Afrikas nya klarsyn och optimism. I all oändlighet skapas möjligheter för de framsynta politiska ledarna att verka med förnuft och känsla i vardagen. – och att med expansiva planer förändra världsopinionen i flera värdeladdade framtidsfrågor (klassamhället, ägande etc).

Vetorätten i FN

Aktivitet på alla nivåer i världssamfundet skrapar på ytan när det gäller vetorätten i FN. En inre krets har länge styrt världen i stort som i smått – men nu i ett samfällt kaosläge ges frihetsälskande stater nytt mod och framtidstro.

Kristusaktiva konstnärssjälar

Under tre månader (juli, augusti, september 2021) sker ett genomgripande systemskifte i Mellanöstern som skapar ringar på vattnet – och ur denna kvantpol ges förutsättningar för den fria världens tankemönster att sprida snabba enhetsflöden av Vedas outgrundliga UR-kunskap.

De Kristusaktiva föregångarna har gett impulser under hela efterkrigstiden i Europa – och som fanbärare har de burit VI  för jorden – ofta undanskymda som fattiga konstnärssjälar, men ändå i första ledet när det gällt att kreerera samtiden – och framtiden.

I ett snörrätt band har de poppat upp som signalbärare och visat vägen för massorna. I tidigare epoker är t ex Edvard Munch och Hilma af Klint några av dem som förberett vägen.

OBS! De konstnärliga variationerna leder i nutid världens utveckling!

En konstnärs olika alster är uttryck för själens längtan att återse sig själv i alla dimensioner och ger kraftigt ökade resurser till det framtida samhället. Bejaka all kultur som levande exempel på fredssignaler!

Nya principer 

Nu laddas ett nytt ”tankefokus” in i det mänskliga beteendet! I kreativa känslovågor föds nya uttryck för samförstånd som Princip.

OBS! Därefter kan vår hjärna anamma och förstärka nya andliga principer och omsätta dem i praktisk och verbal verklighet!

Skalärvågornas påverkan – nya pranafält

De nya skalärvågorna har aktiverat kvintessensen (neutral ton) som visar gamla indiska tankevågor på ett materiellt/fysiskt plan.

Androgyna system har i yogis och vishetslärare alltid penetrerat folkdjupen i delar av Himalaya. Bortom stora turistcentra/ashram finns fortfarande enstaka grupperingar som lever spartanskt. Dessa föregångare blir ledda att visa sin översinnliga förmåga, att se bortom det städsevarande som präglar nutidsmänniskans både inre och yttre själsliv.

Slöjan/Maya dras undan – och Primanas idéatomer är under varseblivning av många nyfikna vandrare. En löpeld sprider sig i jordens nya PRANA-fält – och påverkar hela vår andliga verklighet!

Den holografiska verkligheten – kvant och kvint

Inom den holografiska verkligheten visar både kvant och kvint Vedas androgyna variationer i den mänskliga potensens alla själsuttryck: SRI –  INRI –  SOMA  (kropp) m fl. Kvant o kvint är särskilda men ändå förenade som EN!

KVANT  beskriver den synliga verklighet som speglas i ett visst skede av vetenskaplig utveckling – år mer som en idéatom.

KVINT är urmoderns perspektiv – som solvinden smeker den kinden! Ogripbar, men ändå fullt verkande i medvetandets solära utveckling. På en spirituell nivå kan den liknas vid en utandning, vid symbiosen i naturen. Utan den smekande solvinden stagnerar livet på jorden. Växterna, djuren – alla är beroende av solvinden!

Kvant och kvint – ”nytt” forskningsfält

Det paradoxala är att begreppen kvant och kvint är tillräckligt fria att verka var och en på sin nivå –  som förstärkare av varandra!

Oktagonen  (hjärtats subtila ”själsenergi”)  har frigjort själarnas förening i så måtto att Vedas optimala UR-essens nu är mer synlig för den lilla massan av framtidsforskare.

Medan de äldre skrifterna beskriver själen som ett verktyg, ger den holografiska fria Solvinden en ökad förståelse för de nya möjligheter som erbjuds när människan ömsar skinn från jordisk till Stjärnaktiv varelse.

Stjärnfrön/idéatomer sprids i spåren av den gammastrålning som ger Primana omedelbar Kromana – från skapelseidé till omedelbar handling – manifestationsfas.

Imaginärt ljus och fixstjärnorna – Den fria forskningens visioner

Kvantmekaniken är bara en första delförklaring på den nya PHI-/SRI-formel som kan utveckla kreativa själsgåvor att blomma ut i ett stjärnspektra av VISIONER och Drömmar – och banar väg för den fria forskningens framsteg i ljuset av Vedas UR-essens.

Det synliga spektret av imaginärt ljus ser forskarna som en signal från okända stjärnor, men som i grunden skapas av fixstjärnornas inbördes förhållande till varandras position och samverkar med den vediska inspirationen, till en jordisk grundförståelse av hjärnans kemi och filosofiska förståelse av UR-kunskapen!

Den joniserande strålningen och Chakrakanalen

Ett ”Stjärnväsen” har en spinnande ström – ett spektra av joniserande strålning som passerar genom chakrakanalen och ut genom armar och ben.

I en fraktal energirotation banas väg för de intensiva ljuskaskader som sprider sig via blodets syre ända ut i de fina kapillärerna – för att i ett crescendo av fri energi explodera ut i de yttre Pranafältan (andliga kropparna).

Denna process frigör den inre Pranan och speglar ett Androgynt väsen i en mänsklig kropp, med alla de universella lagarna uppdaterade och redo att ta sig an den nya tidens utmaningar – både när det gäller rent praktiska lösningar på världsproblemen och att i samförstånd mellan de olika religionsyttringar som styrt världen förfina det fria ordet till en ny förståelse av det gamla mötta ordet Vi :

Att visa ett mer allomfattande VI, som innefattar alla Skapelsens facetter!

Kundalini – en essentiell förklaringsmodell

Det sker en kroppslig förankring av Själens Ljusförmåga:

 • Av vetandets filosofi
 • Av vishet, nåd och fredsvilja
 • Av kärlek och omsorg mot allt levande
 • En förenad känsla av ETT!

INRI – Veda och VI

VEDA är vägen ner. INRI är vägen in! VI är den förenande länken i ett högre perspektiv. I alla dimensioner pågår en holografisk process som förenar världens maskulina och feminina pol av VARAT!

Symfonin

VI:s hemvist är i Serafens sfär/dimension! Denna Solton är nu här i jord för att stanna. I tusental öppnas lås och koder för förening mellan dimensionerna.

Hör: Serafens klang är Cymbalen!

Hör: Änglatrumpeternas fina kristalljud!

Hör: Pianots hela klaviatur!

I tusental förenas alla jordiska och mänskliga instrument i en enda kör av Solister och SOL-klanger i symfonin!

Gudsmedvetna själar

Nu är kreativitetens tid här. Allt som har gett en större verklighet signal och flödesenergi är nu redan skapat och satt i jord. Den fria energins utbredning över jordklotet ger de universella lagarna optimal låga att verka i själarnas utveckling.

Kreativitetens ursprung är Vedas minsta hörnsten. Androgyn i sitt väsen och fredsaktiv har den kollektiva massan redan anammat Skapelsens uttryck av Gudsmedvetna själar som likt en framväxande våg nu genomlyser den gamla världens tankesystem.

Ett feminint uttryck har plöjt fåran inför helandet av manligt/kvinnligt som könsaspekter.

Deras strategi har till viss del varit konfrontation.

Nu skapas historiens första våg av alternativa hen-förespråkare som leder in de kreativa impulserna i en gemensam fåra av innerlig kärlek och optimism inför världens omvandling in i fri energi.

Gud i Alla

2026  – framtidens Nobelpristagare – ett nytt blad

Gud som person har legat som ett lock över den mänskliga utvecklingsfas som setts under 1600-1700-talet, men som nu luckras upp.

Naturens rikedom avspeglar sig i människans tankevärld och Kristus är fri att medvetandegöra själens optimala uttryck av VI.

Gud i Alla som gestalt och personlig Gud! Med andra ord:

JAG ÄR och VI ÄR som Enhetssfär – förande in ANDENS UR-medvetande i människans kollektiva minne.

De fria tankesystemen leder forskarvärldens nya Nobelpristagare in i aktiva Skapelseformer som direkt föder handling.

I Gudsmedvetandets stora universella glas föds Skapelseidéerna som manifesteras i fysisk handling här och NU!

En ny kristen förankring

Den nya Kristendomen uttrycks genom JAG ÄR/VI ÄR  – som en genväg!

I delen ser du helheten – och den holografiska verkligheten av VI. Eller ALLT SOM ÄR !

God  Jul  till hela världen!

I julsången ”Rudolf med röda mulen…” finns citat som kraftgör Primana in i en ny Kromana-tid – från skapelseidé till handling/manifestation.

Direkt in i Själens hjärta går impulser av INRI och KRISTUS som symbol för världens både fattiga och rika i gemensam frihet!

Tolkning: Tomtens gåvor är frihet för hela den mänsklighet som har vaknat sent att använda jordens resurser på en hållbar nivå – i Skapelsens nya era och manifesttionsfas av Unity.

VAAN  –  ett kodord

Verkar som kod för VARATS mångdimensionella AN-ton (androgyn i balans feminin/maskulin). Uttryckt som kromatisk substans/essens genom JAG ÄR – VI ÄR. Strålande med magnetisk UR-kraft!

VAAN och  fri energi

VAAN är kodord för aktiva Själar som nått förening med Självet – i en djup och innerlig Kristusförankring! När mångdimensionella Kristussjälar samlas i en grupp skapas en subatomär energiatmosfär – som svänger med frekvensen av fri energi!

Detta gagnar forskarvärlden på alla  plan.

När en viss population av jordens befolkning har nått medvetandenivå av fri energi i tankevärlden tar forskningen ett kvanthopp och alla tidigare energislag uppdateras eller byts ut i rasande takt!

Enhetssfären 2026

Denna sfär har redan förenats som ETT och penetrerar barnens själsaspekter redan i 2-årsåldern. De är Vishetens mästare att nedstiga i materiens urgrund och visa vägen i de energiflöden som ger spår i sanden efter 2026.

Kohorensen från de gamla systemen är då avslutade och utan minsta tvekan går världen mot upplösning av de tidigare ekonomiska system som byggt på materiell kärlek till att aktivera ett nytt Unitysystem som kreerar

ALLKÄRLKEKENS  MIRAKEL !

Fossila bränslen och ny energi 2027-2032

Fossila bränslen minskar hastigt. Utvecklingsländerna ”kromatiserar” sina ansträngningar på klimatområdet! Restprodukter av kärnkraft används i undantagsfall.

Nya idésystem ”vobblar in” med full kraft som förberedelse och avspark inför en mental kullerbytta, vilken ger aktiva universella flöden riktad energi!

Vindkraften börjar att ersättas av solära/magnetiska system som förvandlar vätemolekylen till bränsle via jordmagnetismen. Vindkraftstolparna används dock även i detta nya skede av energiutveckling.