Visioner januari 2019

Visioner för Fred och Jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett kreativt skapelseskede januari 2019.

Innehåll

 • Vladimir Putin
 • Stefan Löfven
 • Samarbete Öst-Väst – EU som motor
 • Unity ges fritt spelrum
 • Socialdemokraterna
 • Miljöpartiet
 • Centerpartiet – Annie Lööf
 • Liberalerna
 • Moderaterna
 • Kristdemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Freden börjar i jordens energifält
 • Småbarnens själsöppning
 • Ny kreativ kraft
 • Kyrkor och frikyrkor i Norden Europa som efterföljare
 • Veda och katolska kyrkan
 • Samhällets ”uppdatering” – påverkan i alla samhällsfunktioner
 • Kristus som rättesnöre – INRI som motor i politiken
 • Gängkriminaliteten – familjekonstellationer i förändring
 • Syftet ”bortom”
 • Skolans nya perspektiv
 • Fred och miljö – tanken om det egna ansvaret
 • Avhoppen från gängen
 • Ungdomar och Koranen
 • Ungdomens vägval
 • Maskrosornas tid
 • Globala nätverk krackelerar
 • Dialog på nya medvetandenivåer – ungdomens frågor
 • Kreativitet
 • Meditation
 • Vidgat Kromanaseende inre seende i SRI
 • Effekter av Kromana-seende jordens energilinjer och Solchakran
 • Förändringar i arvsanlagen
 • Sunni och Shia – förening genom nygammal teknik
 • Iran som vägröjare
 • Afrika som förlösare av Fri energi – Solchakran runt ekvatorn
 • Kristus och de hemlösa
 • Skapelseplanen och tankevärlden – Skapelseplanen accelererar
 • Hjärnans expansion och vetandet
 • Kina som föregångsland – gruvdrift i förändring
 • Fri energi Utveckling av ”hjärta” och hjärnaSyn- och språkcentrum som kodlås
 • Hur kan vi frigöra fri energi? – Rosen i hjärtat
 • Ny form av hjälparbete
 • Enhet

Ordförklaring

 • Primana    Skapelseplanen på idéplanet
 • Kromana   Skapelseplanen i manifestation
 • Veda          Ursprunget – Urkunskapen – en Fredsaspekt
 • VI               Ett sinnestillstånd av VI ÄR – gemenskapskänsla med Allt – Världstjänartanken
 • SRI            Helig på sanskrit; ett kvanttillstånd som innebär Fri energi i sin rena ton; ger förändrad strålning i auran – ett fredsmönster

Vladimir Putin

Februari 2019 Putin gör ett lappkast. Han erbjuder ”hand med ring”, viljeaspekten på högre nivåer. Fredsvilja – samtidigt med upprustning!

Stefan Löfven

Löfven går med flaggan i topp – i EU.

Samarbete Öst-Väst – EU som motor

Olika tankeformer skiljer Öst-Väst. Nu vidtas förberedelser för ett aktivt internationellt och övergripande politiskt arbete med EU som motor i den sociala union som väntar på signal att aktivera både fattiga och rika. 15 februari 2019 ges startskottet.

Unity ges fritt spelrum

11-12 augusti 2019 Gammal politik växlar in på nytt spår.

3 oktober 2019 Acceleration, forcering, utvecklingsspiral bortom orden. Social status blir mindre viktigt!

Socialdemokraterna

Partiorganisationen är beredd att verkställa en övergripande tonfacett. Under ”lösan grund” vilar stabilt berg!

Miljöpartiet

MP segar sig sakta uppåt för att 2022 stå på höjdpunkten i att generera allt mer Kromana i världsopinionen.

Centerpartiet – Annie Lööf

Ny politik väntar inom partiet. Maj 2019 kommer C att göra ytterligare en mindre U-sväng. Social ”oro” gör partiet mindre benäget att stödja Alliansen. Annie Lööf kommer att vinna i många sammanhang. Hon ska bli ”fredsmäklare”.

Liberalerna

L åker jojo en stund, både i organisationen och i medlemsaktiviteten.

Moderaterna

M:s väljarsiffror går så småningom neråt – omrörelse i organisationen.

Kristdemokraterna

KD gör en volt bakåt – ser sig om efter gamla framgångar.

Vänsterpartiet

V tappar ”makt” och förtroende på sikt.

Sverigedemokraterna

SD – Partiet börjar spela ut sin roll 2020. Flera falanger drar åt olika håll.

Freden börjar i jordens energifält

Många människor/själar har lyft bördan för Moder Jord genom aktivt ljus- och försoningsarbete. OBS! Alla de som gått före kan nu slappna av – Frihet och Fred är självgående!

Många miljoner medvetna eller omedvetna ljusbärare arbetar självständigt och i grupper för en enig värld. Som en forsande flod ut i det stora havet ges nu det fria flödet aktiv stimulans.

Två år av kreativ samarbetsanda i Afrika ger fr o m mars 2019 exakt de helande sekvenser som krävs för att ge skapelsens minsta dekader den SRI-ton som välter alla gamla föreställningsvärldar.

Ge tiden fritt spelrum – forcera inte! Ge god tid till de nya tankeformerna att smälta in.

Tids nog sjunker vissheten om Alltets Enhet in och bäddar för de fria system som aktiverar barnen som ska leda JAG ÄR in i VI ÄR! 

Småbarnens själsöppning

April 2019 ges större själsöppning för många småbarn, 5-7 åringar. De blir medvetna om samhällets kaos och behöver extra stöd. OBS! De är vuxna i ett barns kropp!

Ny kreativ kraft

Maj 2019 Dammluckor öppnas! Oavsett religion, kulturtillhörighet eller ålder ges Sesam-öppna-dig-toner mer kraft och flöde i det kollektiva. Den ”androgyna” människan har nu en vägledande roll – att visa att VI är ETT!

Kyrkor och frikyrkor i Norden – Europa som efterföljare

 Mars 2019 Start på den globala kyrkans ”nedstigning” i tid och rum. Kyrkornas Veda-ton accelererar. I både statskyrkor och olika frikyrkor startas nya idégrupper som överbrygger tidigare ställningstaganden:

 • hur vill vi ha/skapa den framtida kyrkan?
 • mer hjälparbete?
 • hur se Själens längtan?

Detta gäller främst i Norden, vilket därefter snabbt etableras vidare i Västeuropa.

Veda och katolska kyrkan

Den katolska kyrkan ”ömsar skinn”. 2021 kan sägas vara det år då hela Europa börjar få en samsyn på friheten att se Gud som en inre kraft i varje själ som accepterat KÄLLAN i sig själv!

Samhällets ”uppdatering” – påverkan i alla samhällsfunktioner

Kristus som symbol för en lidande mänsklighet är på väg att förlösas i SRI. Urkundens förenade SRI-ton blir synlig – en helig förening mellan ett frihetsmedvetet kollektiv och den andligt sökande människans behov av stillhet.

Mänskligheten går in i ett mer eftertänksamt skede. Kreativa, optimala skapelseaspekter avgör världens framtid. Nu kan vi fånga subtila impulser som ges när Visheten träder in med full kraft i den medvetna människans tankevärld med aktiva handlingar som följd.

Det förberedande arbetet har nu nått höjdpunkten. Förlösningen är total för Primana att gå in i Kromana. Både dag och natt sker ett jämnt inflöde av Triessensen (helt neutral ton/energi), som helt utan hinder forsar in i en exempellös tornado – ut och in på samma gång – påverkande hela samhällets uppdatering i Nuet!

Kristus som rättesnöre – INRI som motor i politiken

Kristus som rättesnöre tar nu plats i politiken (nåd, försoning, fredsvilja). Vissa världsledare har visat ovilja att förstå de kosmiska lagar/regler som ger opinionen makt att försätta berg, men förändring sker etappvis. Många föregångare blir INRI-accelererade och medvetna om sin kosmiska uppgift.

Nederländerna blir särskilt politiskt laddat efter att EU ändrat vissa delar i sin framtoning. Hela december 2019 pågår full aktivitet. USA påverkas särskilt starkt!

Gängkriminaliteten – familjekonstellationer i förändring

Denna ”farsot” bottnar i ett mellanskede av mänsklig utveckling (1300-1900-talet). I ett töcken av gamla tankeformer genomlider nu ett antal familjekonstellationer världshistoriens största mentala kris!

Urkundens förenade SRI-ton (helig) bryter nu in i alla dimensioner. Framdeles förlorar dessa tidigare enklaver av lägre fokus som levt på sin makt över andra sin status. I utsatta områden ses fortfarande gängbildningar som efter februari 2019 börjar mista kraft.

Tillfälligt distanserar sig ännu små gäng tills de i december 2019 har nått en återvändsgränd. De stora bakomliggande orsakerna: narkotika, vapen, social förankring och generationers fastlåsta position när det gäller makt luckras upp.

Syftet ”bortom”

Bortom gängkriminaliteten finns ett syfte – att synliggöra VI. I det allmänna medvetandet pågår en process som ger VEDA, UR-kunskapen, ett större flöde.

2020 har det allmänna medvetande-ljuset nått en sprängkraft som spräcker gängens homogena struktur. En störtflod av litteratur väller in som visar svagheten i vissa av deras termer och ruskar om synen på ”rätt och fel”.

Skolans nya perspektiv

I den nya, kreativa skolan växer ett nygammalt ord fram: FRIHET! I ett nytt perspektiv speglar detta Själens längtan att manifestera sig själv som ett VI. Detta magnifika ordspektra har tidigare endast sporadiskt visat sin potential, men i februari 2020 spränger det murar och etablerar Unity.

Minsta lilla krusning i mentalvärlden skapar ett starkt INRI-flöde i det kollektiva! Gamla som unga blir berörda – får Skapelselust och skapar nya tankeformer inför begreppet Frihet!

Fred och miljö – tanken om det egna ansvaret

Fredsbejakande ungdomar i hela världen tar täten och mobiliserar stora skaror av miljökämpar. Samarbetsorgan startas. Utbildningsinsatser sprider tanken om det egna ansvaret. ”Fred och miljö hör ihop”.

Avhoppen från gängen

I just skolans värld öppnas slussar för kreativa livsavgörande tankeformer att skapa eget utrymme – avgränsat från generationers halvhjärtade försök att avstå från våld och ”maffiakrig”

I mars 2020 har Veda trängt in i energilagren. I nya försök att skapa frihet och fredsvilja i både skola och samhälle syns ljus i tunneln redan nu genom många avhopp från den kriminella vägen. Genom aktiva insatser NU från skola, offentlig och ideell verksamhet skapas utrymme för ”tankeväxling”. Sedan gör hundrade-apan-effekten resten!

Ungdomar och Koranen

Ny, modern utbildning i moskéerna i både Sverige och Europa ger ungdomar en förändrad syn på samhällslivet – och bäddar för en friare form i tillbedjan av Guds Väsen.

Ungdomens vägval

Ljuskantringen in i det nya samhällssystemet tar i det första steget tre år: 2019-2021. Redan i februari 2022 tappar de kvarvarande aktiva gängen mycket snabbt kraft och fokus.

Diskussion mellan gamla och unga i ”låsta” områden tenderar allt mer att gå ungdomens väg. Med ett handslag bekräftas mellan generationerna: ”Vi vill ha ett syfte med våra liv – frihet, utbildning, hälsa och frihet att studera och arbeta för Unity”!

I stormöten slås fast nya principer för vägen framåt. Starten på detta regelverk sker först i en liten landsortsby och sprider sig sedan över landet som ett föregångdsscenario värt att pröva.

Maskrosornas tid

Inför katolska kyrkans aktiva omvandling ges förutsättningar att förklara fred i den gamla tankevärlden.

Och VI ÄR i hamn!

Detta skifte i tankeformens värld synliggör Unity för alla folk och nationer. Fredens tid är här, spirande, poppar upp som maskrosor överallt där det finns – eller inte finns – utrymme. Många bäckar rinner ut i det stora Solbelysta havet. I fredsälskande stater skapas tillit och engagemang i Nutid!

Globala nätverk krackelerar

Ett stort nätverk i södra Europa med vapenhandel, narkotika, penningtvätt, mm, får ett abrupt uppvaknande när polisiära samarbetsenheter från flera EU-länder spränger huvudådran. Ett antal politiska makthavare ställs inför domstol. Där avslöjas förgreningar in i de mest oväntade organisationer GLOBALT och blottar seklers vanmakt hos den lilla människan.

Nu är Sanningens tid här…

Dialog på nya medvetandenivåer – ungdomens frågor

Utan minsta tvekan håller den mänskliga hjärnan på att frigöra nya kreativa resurser/system som ger de kyrkliga företrädarna större spännvidd i dialogen. Ungdomens frågor blir avgörande för den nya optimismen.

Kreativitet

Kreativitet är att öppna porten mot Stjärnevärlden – inre och yttre – och finna JAG ÄR i ljuset av Solaspekter bortom Nu, redo att manifesteras först när kvintessensen (feminin aspekt) är här för att ges ton i den enskilda människans själsutveckling – på vägen mot ”upplysning”.

Meditation

Ett vilande i Varat – stillhet utan ritualer.

Vidgat Kromana-seende – inre seende av SRI

Oktober 2019 Vi ser, förnimmer och ”VET” en högre plan för fredsarbetet. Många nya länder blandar sig i fredsarbetet. ”Vi behöver mat före krig!” Det sker förberedelse för ett kollektivt tankeskifte.

Effekter av Kromana-seende – jordens energilinjer och Solchakran

Detta speciella seende, via alla sinnen, ger påverkan på jordens energilinjer/rutnät och solchakran redan nu. Rening i tankevärlden påverkar hela den kraftsfär som penetrerar jordens aura upp till 15 m ovanför jordytan.

Solchakran är mångdimensionella akupunkturpunkter på Jorden som samverkar i givna skeenden av mänsklig utveckling. Oktober 2019 är ett sådant skede där allt, som tänkts och agerats i krigssyfte sedan 1300-talet, raderas ut genom uppdatering av den mänskliga hjärnans expansion!

Sanning och nåd blir vägledande i det internationella samarbete som syftar till gemenskap över gränserna – och påverkar jordsystemen via tanke, ord och handling. En enorm Kromana-kaskad sker under ytan – och blir synlig i kraftvågor i mars 2020.

Förändringar i arvsanlagen

2019 kommer det att öppnas flera nya portar i forskningen som ökar många människors framtidstro. Sorg förbyts i glädje över forskningsresultatet, som uppnåtts genom små förändringar i arvsanlagen.

Sunni och Shia – två sidor i förening genom nygammal teknik

Sunni och Shiamuslimer ”tvingas” nu in i nya former av försoningstankar. Detta är den nya form som kan förlösa världens fattiga och integrera deras värld in i ett solflöde av nygammal teknik, som androgyna tankesfärer kan frilägga via framstående forskare – utan omvägar genom gammal teknik.

Teknikens framåtskridande är mångfasetterad och under kort tid ges nya tankeformer ett visst motstånd, men aktiva idéatomer av Primana är redan laddade in i den mänskliga hjärnan, och utan förberedelse kan dessa kvantsystem ”sjösättas” och brukas långt tidigare än vi sett och förstått.

Iran som vägröjare

2020 påverkas Iran särskilt starkt av det nya tonspektrat av fredstankar.

Afrika som förlösare av fri energi – Solchakran runt ekvatorn

Öst och Väst har helt olika utgångspunkter för sitt ”vetande” – men förenas ändå sakta och obönhörligt in i sekvenser av Fredens subtila Ljusfrekvens.

OBS! Ge tiden ett nytt perspektiv! De afrikanska länderna går före när det gäller framtidsseende – Kromanaseende. De går sin egen väg! Var beredda på vägvinnande, övergripande samarbeten över nationsgränserna i Afrika.

I mars 2020 sker avstampet för att ”heliggöra” otomana energisystem som bygger på fri energi. Föregångare har varit dervischerna och deras dans som överbryggat/låst upp dimensionsportar och öppnat jordens energipunkter (blåkopian) för fri energi.

NU: Den rytmiska dansen i afrikanska ceremonier bäddar för öppnandet av de riktigt stora Sol-jordsystemen som frigörs runt ekvatorn – och nu finns ingen återvändo! Fredens ton är här för att stanna. Håll lågan levande!

Kristus och de hemlösa

Kristus som symbol för en enig mänsklighet har nått optimal solton och gör att aktiva människor kan förverkliga sina fredsaspekter.

Utifrån både enkla och svåra livsförhållanden kan ändå det inre seendet lyftas fram och åstadkomma underverk i de själar som väljer att arbeta för Unity och fred. (Här såg jag bl a många hemlösa som fredsbärande solaspekter).

Skapelseplanen och tankevärlden – Skapelseplanen accelererar!

NU finns bara enstaka kanaler kvar att genomlysa i den kollektiva tankevärlden. Därefter rinner allt som vatten. Alltfler bäckar rinner ut i ån, som rinner ut i älven, som forsar fram mot havet. Mars 2022 är processen avslutad och redo att verka med full kraft!

Följ den mentala kampen på avstånd. Se freden utveckla sig i sann perfektion – av och till störd av vapenskrammel som aldrig får någon näring. Se Berlinmurens fall som en mild västanfläkt i jämförelse med frihetsvinden som börjar ljuda ut över jorden (redan ”halvstartad november 2018). Den träder in i mentala rum och aktiverar Kronan, bärande med minnen av Kosmos lagar.

Nu är den nya Stjärnmänniskan återfödd och skapar sin nya verklighet utifrån Primana – som med kort fördröjning speglar Kromana. Jorden kan återgå till ett kreativt flöde.

Hjärnans expansion och vetandet

Redan på 1800-talet optimerades tankevärlden i de föregångare som förstod att utforska jordens resurser där och då.

Nu väntar nya sensationer här på jorden – att upptäcka och tillvarata den oanade potens som Veda kan frigöra när tankens optimala möjlighet ger den mänskliga hjärnan ny sprängkraft! De gamla biologiska systemen försätts i alarmtillstånd, för att i nästa ögonblick bara överlåta tanken åt Vetandets filosofi.

Kina som föregångsland – gruvdrift i förändring

2020 Nu optimeras samarbeten mellan olika forskarlag för att utvinna ektoplasma – vissa ”ljusmetaller” – från jordens yta, utan djup gruvdrift. Samt att gammalt slagg kan återvinnas på helt nytt sätt.

Det kommer att ske en stark förändring i Kina som föregångsland, när de androgyna systemen slår igenom på allvar. Nya upptäckter/uppdateringar av gamla system sker i rasande takt. Den österländska kunskapen skapar nya möjligheter att närma sig kvantmekanikens hemligheter. Samarbeten mellan olika länder i Öst skapar en ny verklighet för Västvärlden.

Fri energi – Utveckling av ”hjärta” och hjärna – Syn och språkcentrum som kodlås

OMNI Den multidimensionella tonen/energin har formerat de kosmiska impulser och idéatomer som verkat sedan 1830-talet och bidragit till industrialismens forcerade framväxt. Denna ”ism” börjar nu sakta ner och ger binära optimala kvantprocesser förnyat fokus på den mänskliga naturens förmåga att kreativisera ny teknik som ger fri energi.

Många försök har med varierande resultat gjorts för att tämja den fria energin, men strandat i tankevärldens oförmåga att se sambanden mellan hjärnans utveckling, det mänskliga språket och förmågan att konkretisera impulserna som getts från ett inre plan. Grundfilosofin har haft fokus på utnyttjandet av fossila bränslen.

Stora landvinningar väntar när impulser av Veda tränger in i det mentala tonfältet i hjärnans syn- och språkcentra – och ger Kromana-seende! Då utvecklas snabbt ett tilltagande spektra av fri energi i både fysisk kropp och aura. (Utstrålning av VI = enhetsfasetter!)

Nu är människan mogen att ta in och förmera de kvantmekanismer som globalt kan bädda för att jordens resurser sparas och istället kan ge människor större livsrum för både kropp och själ.

Hur kan vi frigöra fri energi? Rosen i hjärtat

När en viss population (procent av mänskligheten) nått Fri energi i tankevärlden frigörs optimala resurser att vårda och bruka för allas bästa.

ROSEN i allas hjärtan ger ett mäktigt avtryck i den värld vi ser! Socialt, tekniskt, i vård av djur och natur, m m. Holografiska fält utvecklas i rasande takt och ger Enhetssyn. Snabbt påverkas de föregångare som framöver får beslutande makt i de stora internationella sammanslutningar som nu formerar sig som spjutspets.

Ny form av hjälpinsatser

2022 Världens oroshärdar krymper allt mer. Samarbete mellan folkgrupper blir allt vanligare. I krissituationer skapas stora hjälpinsatser utan omvägar via officiella organisationer. Man bara agerar medmänskligt utifrån VI.

Enhet

2023 De stora ”kastvindarna” optimerar Enhet i folkdjupen!