Visioner februari-april 2020

Visioner för fred och jord

av Ingrid Krianon

Mottagna i ett accelererande Skapelseskede februari-april 2020.

Innehåll

 • Coronapandemin
 • Enandets tid
 • Sverige och Kina
 • Törnrosasömnen
 • Teologin och världsfreden
 • KRISTUS – KRISTOS och fredstonerna
 • De ”missanpassades” nya uppgift
 • Det kosmiska barnet
 • VI – för allas lika värde
 • Bortom lagar och regler – ny kraft
 • Jordens kristallaura och ny medvetenhet i kristendomen
 • Kristendomen och Islam – Sunni och Shia
 • Al Qaida
 • Hizbolla
 • Syrien – Irak
 • SRI som tankeform – USA
 • USA och EU
 • Veda – VI – ett holografiskt perspektiv – att förena Öst – Väst – Nord – Syd Sjätte sinnet
 • USA och Ryssland
 • Nya vindar blåser
 • Extrema ord och uttryck i media och samhälle
 • Arabvärlden och SRI
 • Israel och Palestina
 • Freden i Sydamerika
 • Sydamerika och katolska kyrkan
 • Kärleken
 • Ryssland och ekonomin 2024-2026
 • Kinas partisystem

Coronapandemin

Coronakrisen ger stimulans och ”segertecken” till underutvecklade system att utveckla VI – (högre aspekt av samarbete etc). De inre sfärernas ankomst i människan blir tydlig!

Enandets tid

När mänskligheten går in i mer VI alstras en fraktal ton av fri energi som bara kan ge mer VEDA i det kollektiva. Av Ursprunget ses spridda bloss som raserar murar, ger ny kommunikation. ”Delegera”­– hörs allt oftare i debatten! Den fria tankevärlden ristas om. Gamla värden dammas av och uppdateras.

Syn: Nu skapas förutsättningar för kollektiva ”Tronänglamönster” av Unity att forcera all utveckling likt ett enormt vattenfall som redan nu helt obehindrat störtar ut över ravinens kant och skapar nya idevärldar, som skapar – Detta är Enandets tid!

Sverige och Kina

Kina gör en U-sväng efter 25 februari 2020. Sverige m fl länder blir aktiva ”Kinaobservatörer”.

Törnrosasömnen

Södra Kina påverkas via kilar av energiflöden som sedan århundraden vilat i sin Törnrosasömn – och nu som en särenergi spränger sina gränser ut över den kaosvärld vilken väntar på signal. Den vilda nyponrosen är symbolen för detta nya skede av Fri energi i tankevärlden.

Teologin och världsfreden

Februari 2020 – En teologisk förvandlingsprocess startar! Julkrubban är sinnebilden för en värld i förvandling , men ändå inte eftersom grunden är skapad av VI – Holografiska fält skapar nya världar, som skapar…

”Håll i hatten” – förvandlas till: ”Låt hattarna flyga för all världens vindar!”

Antologier talar om världsfred och Solvinden ger teologerna huvudvärk. Det slås i uppslagsverk – nya sanningar, gamla sanningar ventileras. På jordenivå skapas en holografisk VI – potens som aldrig kan sina, utan bara ger mer bränsle på brasan!

KRISTUS – KRISTOS och fredstonerna

I Paris reses hörnstolparna inför den fredsaktiva ton-stegringen 23 februari 2020. Ljussfären av Kristus – Kristos bereder plats för mentala ”attacker” av kärlek, nåd och vishet. Som en framrullande våg forceras kraftvågor från centrum av hjärtats Solsfär, som ger gråtmildhet och PRANA-andning – och spinner ut i kärleksvågor i ett tillstånd av magnetisk Urkraft: VI ÄR ETT!

Noga utvalda jordenergi-linjer/system accelererar – och påverkar politikens grundvalar. Kristos – en helt grundläggande ton, redo att ”aptera” den fria Solmagnetismen i hjärtesfären. Klargör hjärnan!

De ”missanpassades” nya uppgift

Ideella arbetare (f d missbrukare och hemlösa) går nu ut och gör ett stort arbete, både i kyrkliga sammanhang och i det övriga samhället. De förstår de lidande själarna under sin egen mentala process. De tar hjälp av samhället, men ger sitt allt i ett nytt INRI-klimat. Där syns spåren av Kristus direkt!

Det kosmiska barnet

Fredslågan är på väg att expandera ut över alla Stjärnevärldar – ”dimensionspaket” av Unity! Längtan är fullkomnad efter SRI (helighet). Det kosmiska barnet som kommer att översvämma jorden i mars 2020. Längtan ger Ljus – Jordbärarna en utstrålning av VI:

 • VI – för allas lika värde!
 • VI – är ett helt nytt system av fred.

I ljuset av föregångarnas kreativa arbete ser vi att många håller fredsfanan högt, för allas lika värde!

Förberedelsen visar en helt ny satsmelodi. En helande process äger rum för en kaosartad värld. Kromana – skapelseplanen, löser upp och förstärker medvetna val av Unity

Bortom lagar och regler – ny kraft

Existensens natur blir alltmer aktuell. Guds Närvaro börjar diskuteras! Vårt eget ansvar för krig och fred avhandlas flitigt i media. I fredssyfte öppnas kanaler bortom förnuftets gräns: bortom krigslagar, bortom biståndsregler, bortom partisympatier. Bara Nuets behov styr seende och skeende.

Länder, kulturer, partier… Alla blir aktiva att söka samförståndslösningar, först var och en på sin ort, sedan i allt vidare cirklar. En ny ”atmosfär” blir synlig i det kollektiva. Inre impuls ger kraft att agera!

Jordens kristallaura och en ny medvetenhet i kristenheten

De nya Omni-systemens multidimensionella Solaktivitet i människans chakran förenas med jordens kristallaura – och detta resulterar i ifrågasättande av gamla dogmer och system. Nu ges mer förståelse för de kosmiska lagar som styr den fria tankevärlden. Efter 26 februari 2020 är hela systemet av Helio-variationer igång. Fokus ges mer på omvärlden och den kristna sfärens/etikens framväxt i en ”tronänglasfär” av Unity.

I politikens irrgångar blir en högre etik synlig. Vi ser födelse av en ny själslig, kristet medveten ”kollektiv” församling” som samlas i en tankeexplosion av SRI (helig fred).

Ett nytt förhållande till GUDS EXISTENS har frigjorts i slutna sällskap – för att nu öppna portar i det kollektiva  Nuet! I en mjukstart ges många insyn i Själens gömslen och dess optimala skapelseton för att integreras i frigörande steg mars-oktober 2020. Därefter är Veda – Urkunskapen synlig i alla kulturlager som rättesnöre för mänsklighetens kollektiva längtan efter fred.

VEDA – VI: ett holografiskt perspektiv är då etablerat som bärande grund för den milt framväxande tesen att Allt och Alla är Ett!

Kristendomen och islam

Ansgar kom hit med kristendomen. Samma omvälvande ton transformeras nu in i det kollektiva. I alla religioner raseras nu de gamla cementerade systemblocken. I hela mänskligheten vibrerar energiströmmarna för att i samfälld Unity-resonans stadfästa fredens nya uttryck.
Nu lossas banden runt strupar som hittills bara flämtat! I den inre lågans kaosartade Eldutkast tonar fredens låga fram, klart lysande. Därefter kreerar Unity explosionsartade utkast av fri energi – rakt in i Sunni och Shiasfären!

Sunni bänder bort stora block i sin mentala Kristussyn. Shia är redan förberett genom de androgyna system som växer fram i vissa delar av Afrika.

Över hela jorden startas idegrupper – för och emot, och ”mittemellan”. Försoningsprocesser rivstartar. Nya politiker är redo att leda mänskligheten in i en ny era av frihet och fred.

Al Qaida

Al Qaida har en kort tid kvar innan de blir ”bestrålade” med en ny fredston/frekvens. I februari 2020 startar processen som avmagnetiserar deras militära styrka till ett minimum! Därefter effektiviseras skapelseideer in i ett förstadium av Kromana – manifestation.

I land efter land har de kreativa fredstonerna slagit rot redan nu och handlingskraft blir vägledande i den förnyade optimism som redan nu kan anas i ungdomens heta engagemang – men som även accelererar bland de vuxna förkämpar som länge visat förståelse för Kristus som föredöme.

Hizbolla

Hizbolla är nu under press och tappar tillfälligt mark – men blir ledande inom en snar framtid. I många delar av världen blir de uppdaterade som en maktfaktor inom politiken, men då med mer ”raka” ryggar!

Syrien och Irak

En konsekvens av Vedas inträde i jord blir ett nytt kollektivt uttryck. En skonsam ”uppröjning” sker i Syrien/ Irak när VISHETEN ger optimism 19 mars 2020.

SRI som tankeform – USA

Ut över stängda gränser bryter Unity ny mark. En helt ny förvandlingsprocess startar. De nya tankeformerna av SRI (helighet) behöver mångfaldigas. Ut i vida cirklar som från en uppvaknande zombie hörs ropen: Håll lågan levande! Gå, samlas i grupper – på individnivå, på själsnivå, på androgyna gruppsystem bortom Nu!

Tankeformernas tid ger fredsaspekter av så stor klang och symmetri att Tronänglakoden UNITY nu kan stabiliseras i de internationella organisationer och samfund som bygger på kärnvärdenas resonans, medmänsklighet, fredsvilja, etc.

Mars 2020 – Unity flödar ut som en tsunami och brusar i ”avloppen”. OBS! USA påverkas särskilt starkt! De färgade får ökat förtroende sinsemellan. I Sydstaterna ökar frekvensen av Kristus – INRI!

USA och EU

Coronakrisen ger avstamp inför en stabil kursändring i USA. Gorbatjovs arbete för fred dammas av och hoppfulla signaler går ut över den mänsklighet som vaknat sent. Paris blir återigen centrum för de nya fredsansträngningar som pågått i mindre skala – i informella rum. Nu öppnas portar där EU blir involverat som en stabiliserande faktor.

Veda – V I: Att förena Öst – Väst – Nord – Syd

28 mars 2020 – Vi spänner kärleksbågen och accelererar hjärtats androgyna ton av VI. Modersprincipen slår igenom på allvar. Världens kraftcentra ringer in det nya Fredsåret. Ett kollektivt skifte ökar Solvinden till stormstyka. I nya tankeformer ses fred som grundprincip, tvärs över kultur och landsgränser. Kvant och kvinttoner frigörs. Vi rider på vågen av fredslängtan. En soft atmosfär – Tri-essens – helt neutral ton visar vägen.

Sjätte sinnet

Vi ser ett nytt aktivt skede i den mänskliga utvecklingen – att lägga större vikt vid naturens under. Att se, höra, känna, smaka, lukta… Känseln ger den starkaste förnimmelsen av det fysiska. Sedan ger de andra intrycken en känsla av VI – av sammanhang över hörbart ljud.

Det sjätte sinnet speglar Själens vandring från formens värld, upp i ”himlarymden.” Intuitionen accentueras nu och förstärks allt mer i sinnets labyrinter och ger kreativitetens mångdimensionella gåva en stark knuff framåt. Detta sker just nu och gagnar iderikedomen på alla plan i den kollektiva utvecklingen. Skenande processer går igång, alla vill allt på samma gång!

Den mentala aktiviteten svalnar under sommaren då naturens både milda och explosiva uttryck manar till eftertanke och lugn.

USA och Ryssland

Samarbetspartier skapas över alla gränser. USA och Ryssland blir särskilt involverade i en schism i Mellanöstern som bereder väg för förbrödring mellan just dessa båda Kromana – Unityfolk. (Enhetsskapelse). Som ett avstamp bildas i september 2020 ett vibrerande Unityflöde där de båda staternas ansvariga var för sig kräver samarbete.

Europa och Ryssland

24 strålar – manligt/kvinnligt: aspekter av JAG ÄR-närvaron aktiveras nu i den kollektiva sfär som är Europa med närliggande statsbildningar. En sfär av likartade kulturella uttryck. Ryssland ingår här.

Nya vindar blåser

Nationalistiska tendenser kommer att minska betydligt i oktober 2020.

Extrema ord och uttryck i media och samhälle

Oktober 2020– Extrema yttringar/slagord kommer att tappa kraft när nygamla Skapelseord som bygger på medmänsklighet öppnar Kromana-slussar och ger manifestation. Vi får se nytänkande i den politiska debatten, där finkänslighet och respekt mellan parter blir honnörsord.

Arabvärlden och SRI

Mellanösterns krishärdar faller ihop som korthus! Egypten har förhöjd kapacitet att skapa förtroende i arabvärlden. – Avstamp i oktober 2020. SRI utvecklas i rasande takt i det kollektiva hjärtat.

Primana blir Kromana (från skapelseide till manifestation) – I en ny frekvens av Unity samlas i Europas fredsaktörer i en ny anda av försoning, vilket resulterar i en sakta stigande fredsvilja – även i de slagfält som sett det syriska folkets inre kamp.

Israel och Palestina

De ultraortodoxa judarnas samhällsinflytande minskar under 2020, som därefter ger eko i judiska nätverk av aktiva influenser över hela världen. 2021 är avspark för det judiska samhällsklimatet att skifta sida/ståndpunkt när det gäller Palestinas inkorporation i ett modernt samhälle.

Freden i Sydamerika

Oktober 2020 – Freden är klar på grundnivå i hela Sydamerika – men ännu som en nyfödd och skör fågelunge. Föraktiva toner verkar under ytan och spelar starkt redan nu. Kvinnornas makt ökar, blir ledande och vägvinnande. Jag ser indiankvinnor med runda ”kullerhattar” som går i täten.

Sydamerika och katolska kyrkan

Katolska kyrkan tappar förtroende och mark. Nya fredsaspekter bäddar dock för att Solvinden aktiverar de ledande präster som håller Unityflaggan högt. 2022 – Många katolska kyrkor står tomma i Sydamerika och detta ger anledning till frågor, även inom övriga kristenheten!

Kärleken

SRI – heligheten som uttrycks i människans aura av fri energi, är öppnad för stora delar av Europa, och jordens befolkning följer både sakta och ”explosivt” efter. Håll ut! 2024 är den avgörande punkten – men startar NU!

Ryssland och ekonomin

2024 – Ryssland går på tvärs mot västvärden och kommer att stå stabil när Europa och stora delar av världen ”skaver” i den ekonomiska krisen 2026. Den bara nuddar vid Rysslands optimism.

Kinas partisystem

Kina kommer att överge sin enpartilinje och tillåta ”systerpartier” inom 3-4 år.Fler och fler regioner bryter sig ut och slår sig samman i Enhetssystem 2026 – Kris för Kinas dominans.