Visioner februari 2016

Nya Visioner för 2016-2023

ingrid

Under ca två år har Ingrid Krianon tagit emot ett stort antal nya visioner för jorden – men känt att världens kaos fick bölja fritt utan kommentar. Men nu är tiden mogen.

I februari 2016  frigavs nya intensiva Fredsaspekter!

Det är dags för den kollektiva människan att se med hopp och tro på framtiden! Se och läs om aktiva, fantastiska visioner! Det är nu det händer – allt det kreativa och nyskapande vi längtat efter!

Fågel Fenix flyger fritt!

Fenix_by_E_Chii

Visioner februri 2016 av Ingrid Krianon

De flesta av följande visioner är korta texter, mottagna under 2014-2015-2016. Några få är tidigare utgivna, men är högst aktuella för att förstå nuvarande utveckling i världen.

Innehåll

 • Det kollektiva 2016-2023
 • Kärlekens mirakel
 • FN och Europa
 • Jerusalem
 • Öst och Väst – sida vid sida
 • IS
 • Nya energivågor
 • Västvärlden
 • Norden och Europa
 • Flyktingkrisen, EU och FN
 • Den västliga alliansen
 • Skapelsesamarbete
 • Två starka personligheter i USA
 • Världsekonomin
 • Nya samhällsstrukturer i Europa – gamla företag i den fria energins tjänst
 • Visionärerna och miljön
 • En ny upplysningstid inom religionerna
 • Den Androgyna skapelsen
 • Ekvatorn och jordsolarna
 • Den feminina aspekten
 • Den moderna människan
 • Människans OMNI-utveckling – själslig och kroppslig omvandling
 • Gamla skapelseidéer – och det kollektiva sinnet
 • Tillitens väsen
 • Kyrkan – Jag Är och Vi Är
 • Nygamla skapelsekoder – genväg för mänsklig samvaro och fred
 • Kristus – INRI och AN
 • INRI – olika perspektiv
 • Förvandling
 • NÅD
 • Den Gudomliga matrisen – JAG ÄR – VI ÄR
 • PRIMANA och KROMANA
 • Vänlighetens livskod
 • Genvägar
 • Fokus för fred
 • Arabvärlden och Unity
 • Militären och gamla makthavare
 • ”Blomman” – FRI ENERGI
 • Förändrad mentalitet i affärsvärlden – världsledande projekt
 • Sunni och Shia
 • Flyktingströmmen återvänder
 • Den genetiska koden och arvsanlagen
 • Kyrkan och frikyrkan
 • Enhet i folkdjupen

Det kollektiva 2016-2023

Octagonen i Världssjälen forceras av genomlysande kreativ kraft! Människans ”skärseld” är i antågande – fattigdom, underbar Nåd – allt i en salig blandning. Helande toner påverkar hela den integrerade sfären.

Kärlekens mirakel

Observera världen genom Kärlekens ögon och se att den mänskliga naturen genomgår en varsam integrering av Solkoder – in i gemensamma värderingsgrunder för en skapelse av frihet – över alla gränser och ”partisystem”.

Omvandlingen sker omärkligt i små steg. Bortom tid och rum aktiveras den OMNI-ton som ger samtalen förändrad frekvens.

OMNI – alla de multidimensionella tonsystem som ”vibrerar” i en människas Själskropp och ger ut fri energi!

Människan går in i en helt ny frekvens och aktiveringsfas. Hela världspolitiken går in i ett mer eftertänksamt skede. Finliret i de gamla diskussionsrummen övergår i handfast realpolitik – utifrån den nya Fridstanken. Då manifesteras Fred!

FN och Europa

Nya fredstoner ses i FN. Den feminina aspekten kreativiseras. I Europa skapas nya förutsättningar för samförstånd. Processen forceras i överläggningar som berör och aktiverar världens fred. Ett mini-FN växer fram i Paris.

I ett burdust skede from februari-augusti 2016 aktiveras en nygammal skapelseplan: ”Sanning och nåd ska förändra världen”. Detta ordspråk är redan satt i optimal och helande rullning.

Jerusalem

Denna stad har i februari 2016 spelat ut sin roll som judarnas ”synagoga nr 1”. De går in i en försiktig roll av omdaning. Kromana (skapelsemanifestation) påverkar denna stat mer än allt annat i den stundande omdaningen av religionerna.

Öst och Väst sida vid sida

Tankar som föddes redan på Galileis tid förändrar nu hela Solhjulet – dvs den bild mänskligheten gett sig själv utifrån förståelsen av de kosmiska lagar som getts den enskilda individen att kromatisera planetens nyckelton. Öst och Väst jordas in i nya tankesystem av Vi – rätt in i nya donats av VEDA.

IS

OBS! ALLA kreativa fria Omni-system frigörs blixtsnabbt i februari 2016. Då går IS in i sin ”privata skärseld”. Under 0,5 år skapas försiktiga kontakter mellan deras mer fredliga fraktioner som ger uttryck för alternativa tankeflöden och spänger gamla gränser!

Nya energivågor

2016-2019: Ny kollektiv energivåg 11-25 maj varje år! Både psyke och kropp påverkas.

Västvärlden

I maj 2016 har västvärlden nått en optimal ton för att träda ut ur glömskans hav och återse UNITYs fulla flöde som tränger in i medvetandesfären i det kollektiva.

Norden och Europa

Övergripande tonsystem börjar ge impuls i Norden som blir riktmärke för övriga EU-länder. Samarbetet mellan nordiska grannar blir tätt, tätt.

Nordiska Rådet frigör allt mer kraft och blir tongivande i den nya eran av fredstankar och samförstånd.

Italien stiger fram som en offensiv och handlingskraftig aktör på den internationella arenan – tillsammans med Norden!

Flyktingkrisen, EU och FN

Gång på gång ses ett mer rättvist sätt att hantera flyktingkrisen i Europa. Agneta Merkel ”vilar” och har mindre betydelse för hela EU i debatten om flyktingarnas status och medverkan i omdaningen av samhället. Det kollektiva, mentala klimatet går in i en mer human fredsprocess.

Flyktingar fördelas mer rättvist för trygghet och deltagande i det kommunala styret och arbete i förändringsprocesser som leder till nya flexibla lösningar och samarbete över gränserna!

Detta blir en vändpunkt för FN att agera i Syrien.

I den belgiska reningsprocessen pågår samtal som ger Bryssel ett försprång i hemmaopinionen om muslimernas kreativa deltagande i samhällets olika funktioner.

Den västliga alliansen

Augusti 2016: Samordning sker i den västliga alliansen. Förslag läggs som ger kreativ instrålning utan motstycke, när nya makthavare över världen dammar av gamla förslag som ses i ett nytt förklarat ljus!

Skapelsesamarbete

Oktober 2016: Kärlekens ljusspiral virvlar in i tid och rum. Världens både fattiga och rika länder går in i ett kreativt skapelsesamarbete där Octagonen spelar fritt, dvs hjärtats ”progressiva” ton övergår i en mer allomfattande helhetston. Härskarhierarkin från gamla dagar börjar lösas upp – och ingår i ett mer iakttagande skede: ”Vad finns att lära?”

Två starka personligheter i USA

Kerry och Clinton genomgår förvandling. Deras förmåga att locka massorna avgör Världsfreden!

Världsekonomin

2016 sker burdusa svängningar i världsekonomin. Kina m.fl. länder i öst går in i recession.

Nya samhällsstrukturer i Europa

Gamla företag i den fria energins tjänst

Europa börjar gå ifatt och enar sig själv. Det småskaliga samhället växer fram i rasande takt. 2016 har nya samhällsstrukturer skapat ett embryo till den fortsatta utvecklingen. I en del gamla företag som tidigare stått på randen till nedläggning ges nya signaler. Tre av dessa: Saab i Sverige, ett företag i Frankrike och ett i Ruhrområdet, Tyskland, utvecklas in i nygamla succébanor genom framtidstro och överraskande teknikutveckling. Saab utvecklar så småningom andra delar i sin verksamhet i den fria energins tjänst.

Visionärerna och miljön

2016: Vi börjar på allvar förstå vad vi gör mot jord och mänsklighet. De stora visionärerna kastar sig ut – hämtar upp gamla idéer.

En ny upplysningstid inom religionerna

2016: Kyrkan och religionerna – inre strider om dogmer och innehållet i de heliga skrifterna.

 • Jag såg en krans av rosa rosor, av förstärkt kvinnokraft.
 • Aktuell fråga: Är vi androgyna i grunden – eller är ett mer klassiskt sätt att se på tillvaron mer optimalt?
 • Vad är vi i Essensen?

Ända in i de politiska finrummen pågår ändlösa samtal om existensens natur! I alla religioner börjar nya idésystem/idévärldar tändas och föda nya tankeformer i den kollektiva sfär som ser människan leva och ”dö”.

Den Androgyna skapelsen

Gång på gång optimeras de kreativa system som genomlyser den androgyna skapelse som är människan själv. Utan genomgripande inre förvandling både fysiskt och psykiskt, ges bara spridda ljusöar i den skapelseprocess som den mänskliga organismen just påbörjat! Se med glädje och förväntan på de nya systemens framfart i det kollektiva. Den androgyna processen är nu självgående – och sakta framväxande strukturer i den globala försoningstanken ger så stor optimism i folkdjupen att idéplanet optimeras allt snabbare.

Nu är tidens gamla hackande process mindre märkbar. Steg för steg blir de kreativa systemen aktiverade.

Ekvatorn och jordsolarna

Det finns solar i jordens inre – jämt placerade som ”stjärnor” i ett visst mönster runt ekvatorn – JORDSOLAR – JORDCHAKRAN – som alltid funnits som en garant för liv i de mest otillgängliga områden.

OBS! De inre solarna förbereder och accelererar den Androgyna processen i människan!

Den feminina aspekten

Denna kreativa aspekt av mänskligt liv bryter nu fram med oförminskad kraft – utan ”misskund” med de lägre mentala sfärer som längtat efter Unity, men bara sett den känslan/NÄRVARON ur ett underground-perspektiv.

Nu frigörs ytterligare möjligheter som kreerar nyskapande: idéer och impulser med sprängkraft som förändrar det mänskliga psyket.

Den moderna människan

Vid utvecklingen och ”sammanslagning” av moderna energisystem sprängs mentalvärldens facetter och den moderna människan uppträder i chockvåg efter chockvåg av fri energi.

Spegeln har nu spelat ut sin roll som transformator och istället ses ett nytt och kreativt kikarsikte ta form och visa den nya holografiska verkligheten.

De stora världsstäderna har stor betydelse för omvandlingen av den fria tonaspekt som är på frammarsch.

 • Jag såg New York som föregångare för Fri energi.

Människans OMNI-utveckling

Själslig och kroppslig omvandling

Det sker en inre och yttre uppdatering i de mänskliga energisystemen. Det krävs nu att den ”nyvakna” människan blir medveten om de inre energiströmmarna – och de andliga värdena. Människor behöver frigöra helande ”lavaströmmar” bortom Nu för att uppdatera både själsliga och kroppsliga system/organ:

Okända system i mage, tarm, lever, njurar behöver uppdateras i små steg för att kroppen ska orka bära den fria energin!

OBS! Den fysiska hälsan är särskilt viktig de närmaste åren (vila, sömn, mat, motion etc)

Gamla skapelseidéer

– och det kollektiva sinnet

Människans inre längtan går nu tillbaka till skapelsetankar/idéer som föddes i det kollektiva om ”allas lika värde”.

– Men då som en ilning i det mänskliga medvetandets gråzon och därmed inte kraftgjort – utan har snarare förstärkt ett tillstånd av missmod i de lägre samhällsklasserna:

– ”Det är ingen idé… ”

Det närmar sig nu ett avgörande polskifte i det kollektiva sinnet, in i kreativa system bortom mänskligt förstånd.

Nu frigörs allt på en gång – ALLA VILL ALLT!

Kaos och sammanbrott blir följden när Omni-människan, den klarsynta människan, frigör sin skapelsekraft.

Den öppnade fria energin frigörs, oavsett spontanupplevelser av tidigare liv eller av öppningar i människan enskilda eller kollektiva medvetande.

Allt är skapat, allt är grundlagt på idéplan som UR-MÄNNISKAN kreerade vid ingången i materien.

Tillitens väsen

Till Alla: Följ din inre känsla för ”universums” påverkan i ditt liv. Bara följ intensionen att skapa fred i relationer, men utan att forcera. Se de små händelserna som ett tecken. Se den mentala branden i omgivningen.

Var i ditt centrum – VAR DÄR!

Viljan att gå framåt är ofta större än nödvändigt. Invänta – vänta! Se vårsolen bryta fram med nya impulser. Lyssna på fågeln, lyssna på islossningen och smältvattnet.

Detta symboliserar i hög grad även den mänskliga islossningen – och den egna tvekan. Den tvekan som finns i hur vi ska användas:

Var bo, var vara? Hur, hur..?

Om du vill resa till nord eller syd, eller väst eller öst – bara res. Du kan vara var som helst när de inre kvalitéerna bryter fram. Sätt in kraft på att fokusera på de små mentala processerna, de underliggande. Lyssna, hör vad som sägs och diskuteras. Det krävs fredsvilja i alla energilager – bara iaktta processen och se tillit och frihet växa fram!

Kyrkan

Jag Är och Vi Är

De gamla systemen raseras och de nya aktiveras i en särskilt stark process. I kyrkan kreativiseras nya aspekter av tillvarons mysterier. Några få föregångare får en bärande roll i den nya tidens heliga samtal om JAG ÄR – VI ÄR. Syntesen av dessa båda aspekter av skapelse ges nu förnyad aktualitet.

Nygamla Skapelsekoder

– Genväg för mänsklig samvaro och Fred!

De gamla systemen fredssätts nu. I glömda sfärer går signalen. Ordet Vi bär en ny frekvens, är en kod som speglar aktiva Ljustoner av NÅD. I den mänskliga naturen pågår/ses en slagsida åt ”dömande”, ironi etc. I den heta virveln av gamla och nya frekvenser som längtar hem och efter oändlig NÅD, pågår upprensning i kaos.

Vi är ett kodord för ett skifte i tankevärlden.

Ordet Vi är mer än gemenskap och samarbete. Detta förlösande ord är UNITY i dess högsta potens!

Vi är alldagligt använt, men i grunden ett ord för själens längtan att återse sig själv i alla dimensioner!

Vi speglar mänskligt engagemang i olika aspekter av kreativt skapande, även i alldagliga sysslor.

I ordet samarbete ges glädje, förnyelse och känslan av välmående över att ingå i en helhet

 • att ge energi till ett projekt
 • att viljan från många små projekt kan försätta berg när själsliga band förlöses i en grupp!

Kristus – INRI och AN

KRISTUS som speciell frekvens är nu aktiv i den fria tanken av Vi!

Octagonen (hjärtats Solfrekvens) frilägger samtidigt kraft att resa Självets multidimensionella OMNI-ton. – I nya konstellationer kreeras ANden universella, androgyna kod som ger den kollektiva människan kraft att expandera i en total och harmoniserande INRI-stråle.

INRI

– olika perspektiv

INRI – Jesus av Nasaret – judarnas konung

INRI – Den föryngrande kraften i naturen är av Eld (arameiska)

INRI som Skapelseton har stått på sparlåga – endast sedd av några få i historien, bl.a. Fransiskus

– INRI är nålsögat i människans utveckling

Jesus som INRI-föregångare gav oss koden JAG ÄR. Nya uttryck i modern tid är UNITY och VI – två sidor av samma mynt. INRI i en vidgad betydelse är ett uttryck för de inre själskvalitéer som genomströmmar människan när hon nått sin optimala ton av Frid och Fred

Rosens ton, INRI – hjärtats essens, fredens och idealitetens ton – ger nåd och VI-känsla.

Förvandling

2016-2019: Klangen av INRI exploderar i hela den samlade västvärlden! Tonerna öppnas i flera steg för att brusa ut över hela jorden – en air av Nåd och Försoning. Kina blir särskilt starkt berört.

NÅD

Rakt in i gömda/glömda sanningar strålar behovet av förlåtelse och nåd. Nu är tiden för den kollektiva människan genomlyst och redo att aktivera denna aspekt av mänsklig, själslig frigörelse.

Se NÅD i allt!

 • Ge nåd, tänk Nåd!
 • Genomlys den egna tankesfären! – Var behövs Nåd?
 • Kan Vi – den nya betydelsen av detta gamla slitna ord – ge bärighet och tyngd åt den egna känslan av hopp och tro på frihet, över och bortom alla gränser!?!

Den Gudomliga matrisen

JAG ÄR – VI ÄR

JAG ÄR är grunden som aktiverar den egna identiteten

VI ÄR blir de förlösande orden i handling.

VI ÄR ger upprensning i det kollektiva sinnet och upprätthålls av Nådens aspekt som ger subatomära system (före atomen) frigörelse i den mänskliga kropp som är VARAT!

PRIMANA och KROMANA

Primana: att överblicka skapelsen – att skapa kreativt på tankeplanet, utan ego.

Kromana: att översätta kreativa, mänskliga tankemodeller till fysisk verklighet enligt en Gudomlig Plan.

Försoningstanken finns präglad i PRIMANA och ger återsken i KROMANA först när mänsklig vilja ger signal att ”kromatisera”, verkliggöra koden.

Vänlighetens livskod

Vänlighet – vänliga ord ersätter ironin. Vänlighet är en annan sida av Nådens aspekt! VÄNSKAP, smaka på ordet: V · Ä · N · S · K · A · P = bokstäver förenade till ord. Den mänskliga naturen är formad av stavelser och de geometriska formernas magi (inkl siffror och ”matematik”).

Bortom alla dessa system finns den gudomliga matrisen av JAG ÄR, I AM… I alla språk finns koder som lyfter fram den enhetliga ram varur språket är format – den Gudomliga aspekt som är DU – MÄNNISKA!

JAG ÄR är din sanna identitet.

VI ÄR är den jordiska människans identitet uttryckt i handling. En Fredens aspekt växer nu fram som banar väg för allas längtan att kreera en ny livsplan.

Träna på Vänlighet, det blåser undan unket damm i sinnet. Skriv alla vänliga ord du kan – skriv din plan av NÅD! Agera som en Kristus-aspekt i mänsklig Enhetsgestalt.

Genvägar

Nåden och vänligheten är nu en genväg för en mänsklighet i kaos! Se med vänlighet på den värld som speglar världens ”ondska” och okunnighet.

 • Vad finns under ytan? Ge nåd i tanken till andra och du speglar nåd till dig själv!
 • Tanken är vattnet som urholkar stenen. Tro på den egna tankens kraft.
 • Nådens Väsen är mångfacetterad och kräver träning i tanke, ord och handling.
 • Vänlighet står över alla andra aspekter av nåd i det dagliga umgänget.
 • Detta ord är neutralt och icke-dömande, och är speciellt utformat för att ge den egna neutraliteten liv och substans av Ljus.
 • Ord av vänlighet faller som gyllene kulor in i själsliga rum som ”gått i stå”, både hos avsändare och hos mottagare.
 • Vänlighet ger Gudomlig Närvaro i

Fokus för Fred!

Denna vänliga aspekt forceras nu som ett extra starkt fokus för FRED! I alla sfärer och dimensioner av liv formas och uppdateras denna Livskod – för att i oktober 2016 bära ut en oändlig ström av VI!

Världen är nu redo att öppna VISHETENS FREDSAPSPEKT.

Sakta i små Kromanasteg öppnas dörrar i diplomatins förberedande samtal – i konstellationer av ”motsatser” som blir medspelare i samma lag!

I den holografiska verkligheten blir vi mer eteriska. Nya tankesystem blir synliga i det mänskliga medvetandet. Då skapas utrymme för genomgripande förändringar och ett nytt skede av fredsvilja.

Arabvärlden och Unity

2017-2018: Arabvärlden utvecklas i rasande takt. Många nya föregångare och författare som Salman Rushdie bereder vägen. Då avmagnetiseras de sista resterna av mänsklighetens sorg över sin skapelses uttryck i materien.

Nu startar det absoluta skeende där fredsaspekten sätts i fokus i alla sammanhang där konflikthärdar tenderar att blossa upp – och övergår i kreativa lösningar och samverkan!

Militären och gamla makthavare

De militära aktiviteterna genomgår förvandling. Fredsansträngningarna optimeras. Den gamla tidens makthavare faller som käglor. In kommer intensiv strålning som bilägger gamla konflikter. Alla tidigare ”modeller” av samförstånd hör den gamla tiden till.

När hjärtat når en viss frekvens av UNITY, slungas en kaskad av toner ut över omgivande aura – som antänder nya Själar/själsgrupper

 • Som antänder allt fler VI ÄR-grupper!
 • Samarbete blir lösenordet!

”Blomman” – FRI ENERGI

Unity

2017: Fri energi börjar lätt och försiktigt att expandera i tankevärlden.

2018: Burdus uppdatering i det kollektiva. Allt mänskligt liv påverkas (socialt, ekonomiskt, kulturellt…

2018 blir det år när de nya flödesprinciperna slår igenom på allvar. Aldrig tidigare har mänskligheten sett sig själv i spegeln med så stark självrannsakan.

Förändrad mentalitet i affärsvärlden

– världsledande projekt

2018: Många ekonomiskt stabila privatpersoner bidrar till samhällsutvecklingen med nymornad optimism: Hur kan vi bidra till den globala utvecklingen för alla?

Projekt efter projekt, både inom och utom landet, skapar grogrund för samhällets ”svaga” att frigöra inre kraft och kreativitet.

Några av de större projekten sprider sig som ringar på vattnet och blir världsledande. Vinsten återgår till projektets utveckling! Långsiktig planering och en förändrad mentalitet i affärsvärlden bidrar till den kreativa utvecklingen som förenar fattiga och rika.

Sunni och Shia

2018: Olika fraktioner av Sunni och Shia börjar samarbeta: i praktiska frågor (hjälparbete…)

Flyktingströmmen återvänder

2019: Omfattande sensationer kan väntas i krigshärjade områden. De hjälper varandra att komma ur krigshetsen. Människor är beredda att återvända hem till sargade krigszoner – att utan tvekan resa hem för att bygga upp den nya holografiska verklighet som blir följden av de androgyna systemens fria Essens.

2019: Tät och intensiv kraft – att bearbeta både individuellt och kollektivt. Visionärerna ”de stora elefanternas dans” är självgående. Sesam öppna-energin är stabil. 

Den genetiska koden och arvsanlagen

Den genetiska koden förändras i takt med Unitys framväxt i det mänskliga psyket.

2019: Sorg förbyts i glädje över resultat som uppnåtts genom små förändringar i arvsanlagen. Många människor får hopp för framtiden.

Kyrkan och frikyrkan

2022: Nästa stora kollektiva skapelsevåg ger koncentrerad kreativ kraft – och en både delad och helad kyrka! Det blir stor ”rotation” mellan olika kyrkor/frikyrkor!

Enhet i folkdjupen

2022: Vapen börjar skrotas. På alla nivåer i samhället frigörs kanaler, resurser… Man ”spottar gruset ur munnen” – kavlar upp ärmarna, beredda att jobba. En ny frihet har nu gått in med full kraft. Allt samhällsliv växlar in på nytt spår.

Många yrvakna tittar fram: ”Har jag ett ansvar?” Hånflinet stelnar och förvandlas i ansträngningens glädje att bli sedd och kunna hjälpa till.

2023: De stora kastvindarna optimerar enhet i folkdjupen.

OMNI-människan är här för att stanna – att Ena och Förena!

__

Visionerna ger ”återsken” av mänsklighetens individuella och kollektiva Akasha-krönika.

__

Läs även Ingrid Krianons