Böner och mantran

aum-75pxsvg OM (AUM)

Ett mantra är något som man koncentrerar tankeverksamheten på under meditation. Mantrat är ett ord, eller ett Namn på Gud, som man konstant ska upprepa tills mantrat följer en både i vaket och sovande tillstånd. Mantra kommer från roten Man, dvs sinne och Tra betyder befria. Alltså betyder mantra ett ord eller namn som befriar sinnet. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå, eller att förenas med filosofin som ligger bakom mantrat. Mantra kan också ingå i utövandet av yoga.

Det mest kända mantrat är ”Aum” eller ”Om” som också ingår i många mantran som till exempel i det tibetanska mantrat om mani padme hum. ”Aum” kommer från sanskrit (helig skrift som ungefär betyder ”sann skrift” på svenska). Den är mest känd som religionssymbol för hinduismen. Bokstäverna i aum står också för den hinduistiska treenigheten som, bokstav för bokstav, utläses: A för Brahma (skaparen), U Vishnu (uppehållaren) och M Shiva (förgöraren), punkten står för Nirguna, alltså det omanifesterade och det bortom den materiella naturen. Man kan säga att aum-tecknet är tecknet för Alltet, och även tecknet självt är ett vanligt mantra.

Källa: Wikipedia

om

Innehåll:

 • Själens mantra
 • Den stora invokationen
 • Enhetens mantra
 • Världstjänarens mantra
 • Helande mantra: En budbärare av ljus
 • Den violetta flamman
 • De frias mantra
 • Jag Är den violetta flamman
 • Bön till min Jag-Är-närvaro
 • Jag-Är-mantra
 • Jag-Är-mantra på de sju viljestrålarna
 • Överflödets magiska bön

Själens mantra

Jag är Själen
Jag är det Gudomliga ljuset
Jag är Kärlek
Jag är Vilja
Jag är Bestämd avsikt

Den stora åkallelsen/invokationen

Från ljusets punkt i Guds Sinne
Låt ljus strömma in i människornas sinnen
Låt ljus stråla ned över Jorden

Från kärlekens punkt i Guds Hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan
Må Kristus återvända tlll jorden

Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte
Det syfte som Mästarna känner och tjänar

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt kärlekens och ljusets plan ta form
och må den försegla dörren till det onda

Låt Ljus, Kärlek och Kraft
återupprätta Planen på jorden

AUM AUM AUM (OM OM OM)

Enhetens mantra

Människorna är ett och jag är ett med dem
Jag söker att älska, icke hata
Jag söker att tjäna
och icke kräva tjänster för egen del
Jag söker att hela, icke skada

Låt smärtan skänka tillbörlig lön av Ljus och Kärlek
Låt Själen kontrollera den yttre formen
och livet och alla händelser
och bringa i dagen den Kärlek
som ligger till grund för tidens skeenden

Låt vision och insikt komma
Låt framtiden stå uppenbarad
Låt inre förbindelse framträda
och yttre splittring försvinna
Låt kärlek råda.
Låt alla människor hysa kärlek

Källa: Bjäre Kultur- och Meditationscenter

Världstjänarens mantra

 • Må det enda Livets kraft strömma genom gruppen av alla sanna tjänare.
 • Må den enda Själens kärlek känneteckna livsgärningen hos alla dem som försöker hjälpa de Stora.
 • Må jag fullgöra min del i det enda Arbetet genom självförglömmelse, harmlöshet och rätt tal.

Detta mantra läser många varje dag klockan 17 lokal tid. Det är ett kraftfullt sätt att åkalla energier till världstjänandet.

Helande mantra: En budbärare av ljus

Jag är en budbärare av ljus.
Jag är en pilgrim på kärlekens väg.

Jag går inte ensam utan känner mig
som ett med alla stora själar
och ett med dem som tjänar.

Som en själ jag går på jorden.
Jag företräder den enda.

Mantra från Discipleship in the New Age,
Volume I, av A. A. Bailey
.

Den violetta flamman – den heliga elden

Den violetta flamman har skänkts till oss av S:t Germain, mästaren för Vattumannens tidsålder. Den kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som ”tröstaren” i dessa svåra tider.

De som regelbundet använder den violetta flamman i böner, meditationer och åkallan har upplevt hur positiva kvaliteter som förlåtelse, barmhärtighet, frihet, tolerans, rättfärdighet, hopp, glädje, diplomati och själsligt helande har förstärkts.

Den violetta flamman är den största av flammorna, den är den rena kärleken. Den är ett ljus som respekterar, ger vördnad och tjänar alla trosriktningar.

I vår fysiska värld är det det violetta och ultravioletta ljuset som har den högsta frekvensen i ljusspektrat. På det andliga planet har det violetta andliga ljuset från Guds hjärta den högsta förvandlande förmågan på hela människans varelse. Det sägs att den violetta flamman går ner på molekylär och atomisk nivå för att befria oss från den negativa energi som ligger som en trög sirap i tomrummet mellan atomkärnan och elektronerna.

Alla våra böner här nedan är baserade på ett system av positiva affirmationer som använder Guds namn ”JAG ÄR” eller ”JAG ÄR DEN JAG ÄR”, för att dra ned och expandera Guds Ljus på jorden. När du upprepar Guds namn med tillit och kärlek, så frigör Gud sitt Ljus till dig likt ett enormt vattenfall av Ljus, som helar ditt sinne, din själ och din kropp.

Du kan använda Guds namn ”JAG ÄR” och skapa korta, kraftfulla affirmationer. Varje gång som du använder orden ”JAG ÄR” så betyder det i verkligheten ”Gud i mig är…

Vad du än affirmerar efter orden ”JAG ÄR” blir så småningom en verklighet i din värld.

Inom färgterapin upptäckte dr Berhard Jensen att färgerna violett och purpur har starkt helande förmågor och att deras vibrationsfrekvens aktiverar hypofysen (tredje ögat).

Testa den violetta flamman och se vad den kan göra för dig och din omgivning.

De frias mantra

S:t Germain uppmanar oss att ge oss själv 10 minuter varje dag, gå in i vårt hjärtas eld och meditera på vårt Gudomliga Jag och använda det talade Ordets vetenskap genom att sjunga/recitera de frias mantra:

Jag är en varelse av violett eld
Jag är den renhet som Gud önskar

Du kan även visualisera hur den violetta flamman omger alla du älskar, ditt hem, din stad, ditt land och hela jorden.

Min familj är en familj av violett eld
Min familj är den renhet som Gud önskar

Piteå är en stad av violett eld
Piteå är den renhet som Gud önskar

Jag Är den violetta flamman

Du kan gärna börja varje åkallan med ett förord likt det här:

I Guds Namn, JAG ÄR DEN JAG ÄR, i Kristi namn,
åkallar jag älskade S:t Germain och alla änglar,
som tjänar i det violetta ljuset,
att expandera den violetta flamman i mitt hjärta,
att rena mina fyra lägre kroppar,
att omvandla all missbrukad energi,
som jag någonsin har sänt till min omgivning
och sända nådens helande flamma över hela jorden och hela mänskligheten, speciellt… (gör dina egna böner allt efter behov)

JAG ÄR den violetta flamman
som verkar i mig här

JAG ÄR den violetta flamman
som är mig ständigt kär

JAG ÄR den violetta flamman
som lyfter och mig bär

JAG ÄR den violetta flamman
som kosmisk kraft beskär

JAG ÄR den violetta flamman
som renar och förtär

JAG ÄR den violetta flamman
som kropp och ande när (9x)

Bön till min JAG ÄR-närvaro

Genom följande bön ber du din egen ”JAG ÄR-närvaro” att sända en pelare av Ljus för att omsluta och skydda din själ. På så sätt har själen lättare att hålla kontakten med sitt högre jag.

Älskade JAG ÄR-närvaro ovan där
slut din ljustunnel runt mig här

Från uppstigna mästares flamma vit
i Guds namn jag kallar den hit

Låt den lysa runt templet mitt
och från all disharmoni hålla fritt

Violetta flamma stråla här
för att förvandla alla begär

Fortsätt så tills jag har sett
att violetta flamman och jag är ett

Mästaren S:t Germain säger om den violetta flamman:

”Jag säger er, älskade vänner, det finns platser på jordens yta, stora landmassor och områden med miljoner invånare där ännu inte en enda åkallan görs till den heliga elden och till den violetta flamman. Det är ytterst svårt för elementarlivet att upprätthålla balansen inom dessa kraftfält.

Vi kommer för att sätta ett nytt tempo, accelererat av den violetta flamman. Sålunda kommer en halvtimmes åkallan till den violetta flamman tre gånger per dag att resultera i – vet ni vad? Att ni håller balansen för jorden och balanserar er egen personliga karma.”

Jag Är-mantra

Jag är Själen
Jag är mitt Högre jag
Jag är en varelse av Violett eld
Jag är den renhet som Gud önskar
Jag har den trefaldiga flamman av gudomlig Kärlek, Visdom och Kraft fast förankrad i mitt hjärta
Jag är Kristusmedvetandet
Jag är en Kristusvarelse
Jag är mitt gudomliga jag
Jag är närvaron
Jag är den jag är
Så är det
Amen, amen, amen, amen

Jag Är-mantra på de sju viljestrålarna

Jag är gudomlig Vilja
Jag är gudomlig Kärlek
Jag är gudomlig Visdom
Jag är gudomlig Frid
Jag är gudomlig Harmoni
Jag är gudomlig Balans
Jag är gudomlig Glädje
Jag är gudomlig Kreativitet
Jag är gudomlig Frihet
Jag är gudomligt Överflöd
Jag är… enligt den gudomliga Planen för denna min fysiska existens och genom hela min existens i oändligheten
Så är det
Amen, amen, amen, amen

Överflödets magiska bön

Min Skapare, jag frågar och ber ödmjukt av hela mitt hjärta, min själ, med alla mina sinnen, mitt medvetande och min intention om gudomligt överflöd som nu manifesterar sig i min personliga lycka och i mina framgångar.

Jag manifesterar, tar emot, accepterar och tillåter mitt gudomliga överflöd att helt och fullt finnas i alla delar av mig och mitt varande på alla nivåer, i alla dimensioner och i alla aspekter av allt som jag är.

Jag är tacksam och tackar dig Fader och Moder Gud för alla dina välsignade rikedomar. Min Fader och Moder Gud på jorden och bortom den, jag tar mig nu bortom rädslan och fullföljer Dina planer för mig.

Jag är öppen och tar emot mina finansiella rikedomar, framgångar, skatter, överflöd, välsignelser, gåvor och nåd. Jag accepterar just nu mitt gudomliga arv och tackar dig, min Skapare, för ditt svar på den här bönen som du ger vid rätt tidpunkt. Jag är så tacksam för dina gudomliga skatter. Min Fader och Moder Gud din vilja sker genom mig. Och så är det. Amen. (Upprepa 3 ggr)

Mitt älskade Undermedvetna, jag tillkännager, erkänner och ber kärleksfullt om att denna bön blir hörd direkt av min Fader och Moder Gud och att den sänds med Livets egen kraft och vitalitet. Jag ber också att Livets Kraft manifesterar och visar min intention i den här bönen. Amen. Och så är det.

Andas nu in bönen till Fader Moder Gud genom kronchakrat samtidigt som du gör AM Mudras ( du lyfter dina armar och händer över huvudet och formar dem till en bägare, en graal). Visualisera nu i den här positionen hur överflödet av välsignelser och nåd regnar ner och sköljer igenom dig och allt som är du; alla nivåer, dimensioner och aspekter av dig och hur det även duschar allt runt omkring dig.

Vänta 10-15 sekunder och fortsätt därefter.

Min Herre, Välsignelsernas Regn sköljer över mig och sugs upp av hela mitt varande. Alla nivåer, dimensioner och aspekter av mig översköljs med Dina gudomliga Skatter, Välsignelser, Gåvor, Nåd, Visdom, Sanning, Kärlek och Ljus. Jag är tacksam och jag sänder Dig min stora tacksamhet. Och så är det.