Andliga festivaler

De tre stora andliga högtiderna

moon3

I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter, festivaler:

  • Påsken (vid fullmånen med solen i Väduren) Återuppståndelsens dag
  • Wesak (vid fullmånen med solen i Oxen) Buddhas dag
  • Kristus/Den goda viljans högtid (vid fullmånen med solen i Tvillingarna) Världsböndagen

Genom att många individer och grupper över hela jorden hela tiden ihärdigt mediterar håller dessa högtider på att etablera sig i mänsklighetens medvetande. De är symboler för ett grundläggande gudomligt syfte som kommer att få förankring när olika religiösa traditioner, var och en på sitt sätt, både bejakar och tar hänsyn till detta mänsklighetens och Guds unika, årliga ömsesidiga närmande.

Påskfestivalen – Den uppståndnes dag

Restaurationskrafterna är särskilt aktiva vid påskhögtiden. De strömmar ut från Guds sinne.

Detta är festivalen som hyllar den uppståndne, levande Kristus, Mänsklighetens lärare och ledare för den Andliga Hierarkin. Han är uttrycket för Guds Kärlek. Detta är dagen när Guds Kärlek är betonad. De återupplivande krafterna är aktiva, sprungna från Guds Sinne.

När vi vid denna festival öppnar oss för ett rikare och nyare liv, erkänner vi den av Kristus guidade och ledda Andliga Hierarkin och Guds Kärlek betonas. Denna festival innebär varje år en urgammal reflektion över himlen genom firandet (sedan hednisk tid) av vårens återkomst i samband med Vädurens fullmåne. Idag är det kristenhetens Påsk som firas, spridd under de senaste 2000 åren, liksom förberedelsen genom fasta bland de flesta av världens större trosriktningar.

Wesakfestivalen – Buddas dag

Upplysningskrafterna är aktiva vid wesak. De strömmar ut från Guds hjärta.

Detta är Buddas festival, den gudomlige förmedlaren mellan det högsta andliga centrumet, Shamballa, och den planetära Hierarkin. Buddan är uttrycket för Guds Visdom, förkroppsligandet av Ljuset och tecknet på den gudomliga Avsikten. Han förmedlar sin välsignelse till Kristus som sedan distribuerar den till Hierarkin och Mänskligheten som helhet. Detta är årets Högsta Andliga Dag. Upplysningskrafterna, sprungna ur Guds hjärta, är aktiva.

Denna fullmåne påminner om Buddas födelse, upplysning och död, och firas vida omkring i Östern. Wesak markerar årets andliga höjdpunkt eftersom det sägs att vid tiden för fullmånen i Oxen uppenbarar sig Budda som en punkt i skyn som kommer ner och anknyter till Kristus i Wesakdalen i Himalaya för att ge ett inflöde av liv och andlig stimulering och vitalisera hela mänskligheten. Tusentals pilgrimmer samlas varje år i en avlägsen dal i Himalaya för att delta i den urgamla heliga ceremonin baserad på Wesaklegenden.

Kristusfestivalen – Den goda viljans dag/Världsböndagen

Återuppbyggnadsskrafterna är aktiva under Den goda viljans högtid, som är Kristus och mänsklighetens högtid. De är relaterade till gudomens viljeaspekt. Detta är dagen för djup åkallan och bön och strävan efter gemenskap och andlig enhet.

I solmånaden Tvillingarna, vid fullmånen, är Ljuset som generades vid Wesak och koncentrerades på Mänskligheten, nu fullt utsläppt. Kristus, Kärlekens herre, har uppsikt över detta dynamiska utflöde. Det för med sig en ymnig flod av kärlek till Mänskligheten, att användas som god vilja vid etableringen av rättvisa förhållanden i världen.

Denna festivaldag kallas Världsböndagen eftersom den firar mänsklighetens kollektiva önskan att handla i harmoni med sitt högsta andliga mål. Den är också känd som Den mänskliga andens festival, Kristusfestivalen eller som Enhetsfestivalen.

Sammanfattning: Den nya värld som restaurations-, upplysnings- och återuppbyggnadskrafterna bidrar till, kommer att uttrycka Guds ljus, kärlek och kunskap i ett crescendo av uppenbarelser.

De tolv (eller 13) högtiderna

Det finns minst tolv – men högst tretton – fullmånehögtider. De tre större högtiderna arbetar in de gudomliga aspekterna medan de nio mindre högtiderna arbetar in de gudomliga attributen i det mänskliga medvetandet.

Aspekterna är grundläggande energikvaliteter som reflekterar gudomens bakomliggande treenighet, nämligen vilja eller syfte, kärlek/visdom och ljus eller intelligent aktivitet.

Attributen är harmoni genom konflikt, konkret vetenskap, idealism och hängivenhet samt ordning och organisation. Dessa kvaliteter är potentiellt lika gudomligt perfekta som de tre stora aspekterna.

Alla tolv – eller tretton – högtiderna kan användas för att stimulera det evolutionära andliga växandet i alla naturrikena.

Fullmånemeditation

De tolv eller tretton fullmånehögtiderna används alltmer som ett sätt att tjäna genom meditation. Meditationen öppnar en kanal i medvetandet. Genom denna åkallas, mottas och vidarebefordras energierna på ett medvetet sätt. Energi, som modifierats av varje fullmånes karaktär och influens, rinner till oss på livets ström från vårt solsystems centrum, solen. Vi mediterar därför i grupp vid fullmånehögtiderna, ty när vi säger att månen är ”full”, är kommunikationsleden för energierna fri, klar och ogrumlad.